Asbest

På grund av hälsoriskerna får inte vem som helst arbeta med asbest. Enligt arbetsmiljölagen krävs speciell utbildning.

Har du tappat ditt asbestkort? Ring Carina Sköld på BYNs kansli, 08-564 881 61 (asbest@byn.se) för att beställa en dubblett. Kostnaden är 360 SEK och kortet beställs då fakturan är betald.
Alla som kan komma i kontakt med asbest eller asbesthaltigt material ska innan arbetet börjar ha fått information om asbestens hälsoeffekter, egenskaper och förekomst. Det finns dessutom krav på speciell utbildning för dem som hanterar eller river asbesthaltigt material samt för deras arbetsledare. (AML 3 kap 3 § och AFS 2006:1)

För att beviljas tillstånd för asbestarbete krävs att den personal som ska delta i arbetet samt
deras arbetsledare har rätt utbildning. I de flesta fall krävs också att man genomgått medicinsk
kontroll.

Utbildningen ska omfatta asbestens egenskaper och hälsoeffekter samt de skyddsåtgärder och övriga åtgärder som fordras för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt. De som ska
arbeta med rivning ska förutom teoretisk utbildning även ha genomgått praktisk utbildning.
Olika utbildningslängd finns för olika typer av asbestarbeten:

För rivningsarbete krävs kursen Särskild utbildning om fyra dagar i vissa specialfall två dagar (Särskild utbildning kort)samt Kompletterande utbildning om en dag minst vart femte år. För alla andra asbestarbeten krävs Allmän utbildning om en dag.

För att gå en av dessa utbildningar, vänligen kontakta de utbildningsgivare som är godkända av BYN. Dessa hittar du i menyn till vänster.

Den som genomgått utbildning enligt de utbildningsplaner som upprättats av Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd (BCA) erhåller ett utbildningsintyg som utfärdas av BYN och distribueras
i samråd med utbildningsgivaren.

Kursdeltagare som genomgått utbildning kommer också att registreras. De som utövar tillsyn av arbetsmiljön vid hantering av asbest kan få information om en person har rätt utbildning för de arbetsuppgifter som utförs. I samband med registrering följer BYN noga reglerna som upprättats
i Personuppgiftslagen, PUL, vilket bl a innebär att BYN genom utbildningsgivaren inhämtar ett personligt godkännande från kursdeltagaren att få registrera uppgifter om utbildningen.

Förutom tillsyn tjänar registret syftet att hålla reda på datum för utbildning som skall göras om
efter ett visst antal år.