BYNs yrkesråd

BYN inför yrkesråd för samtliga yrken inom Byggnadsindustrins yrkesnämnd. Yrkesrådens uppgift är att vara rådgivande och att säkerställa att relevanta intressenter har möjlighet att bidra med förslag till utveckling av yrkesutbildningen i det aktuella yrket. Avgränsningarna är att det handlar om grundläggande yrkesutbildning och den ram som anges av yrkesutbildningsavtalet i stort. Ledamöterna i ett yrkesråd ska fastställas av BYNs styrelse och omfattningen av arbetet ska behovs relateras.

Yrkesrådens sammansättning:

 • Person aktiv i yrket
 • Företrädare för branschorganisation med nära anknytning till yrket i de fall det finns en branschorganisation
 • Aktiv yrkeslärare
 • Expert yrkestävlingar i förekommande fall
 • Partsrepresentant - uppgiften fördelas av BYNs arbetsutskott
 • Representant för BYNs kansli
 • Adjungerad ledamot efter behov och enligt yrkesrådets beslut

 

Sammanträden                   

 • Yrkesråden sammanträder i normalfallet två gånger per år. Anpassning sker efter behov och aktuella arbetsuppgifter.
 • Yrkesrådens möten kan vara fysiska eller ske via telefon eller webb.
 • BYNs kansli ansvarar för kallelse och att minnesanteckningar förs.

Yrkesrådens främsta uppgifter

 • Verka för utvecklingen av utbildningarna till det aktuella yrket.
 • Bidra till att nätverk skapas mellan utbildare (skolor och företag) och yrkeslärare
 • Inventera behov av, och initiera kompetensutveckling för yrkeslärare m.fl.
 • I förekommande fall medverka i samband med framtagande av nationella styrdokument för utbildning inom aktuellt yrke.
 • Remissarbete - utveckling av gymnasie- och vuxenutbildningen
 • Lämna förslag till innehåll i målbeskrivningar för det aktuella yrket och vid behov förslag till förnyelse eller uppdatering av målbeskrivningen.
 • Lämna synpunkter på innehåll och utformning av distansutbildningen för yrket.
 • Utformning av yrkesprov enligt givna ramar för genomförande
 • Föreslå rutiner för bedömning av yrkesprov
 • Utse bedömare av kunskaper och kompetens i samband med antagning till yrkeslärarutbildning efter önskemål från högskolor och universitet som har yrkeslärarprogrammet.
 • Yrkestävlingar
 • Vara stöd till den expert som har utsetts till domare och huvudansvarig för ett tävlingsyrke.