Har du utländsk utbildning & erfarenhet?

Har du en utländsk yrkesutbildning, och kan visa detta med ett certifikat, intyg eller betyg, i kombination med att du kan styrka två års erfarenhet i samma yrke kan du ansöka om erkännandeintyg.

BYN tar ut en avgift på 2 000 SEK (exkl. moms) för att din ansökan ska handläggas. Denna avgift ska betalas i förskott och gäller oavsett om din ansökan mynnar ut i ett erkännandeintyg eller inte. Fakturan erhåller du samtidigt med mottagningsbeviset när ansökan har kommit in till BYNs kansli.

BYN gör en bedömning av ditt utländska certifikat och yrkeserfarenhet och om den är i nivå med ett svenskt yrkesbevis kan erkännandeintyg utfärdas. För byggyrken kräver vi en utbildning på minst 500 timmar och på maskinyrken minst 200 timmar, detta ska framgå i certifikatet. Man ska även ha arbetat i yrket minst 2 år under de senaste 10 åren.

Tänk på att samtliga dokument som ska bifogas ansökan ska antingen vara på svenska (norska eller danska) eller engelska. I annat fall måste dessa översättas hos en auktoriserad översättare.


Exempel på dokument som visar på utbildning är ett yrkescertifikat, utbildningsintyg/betyg från motsvarande gymnasium/vuxenutbildning eller gesäll-/mästarbrev.


Saknar du en formell utbildning och/eller dokumentation men ändå vill få dina kunskaper värderade måste du vända dig till BYN i din region som hänvisar till en av BYN godkänd validerare. Här får du under några dagar visa vad du kan, teoretiskt och praktiskt. Kostnaden för valideringen kan variera och betalas inte av BYN.

Information för mobilkranförare

Som en del av ansökningsprocessen för Erkännandeintyg till mobilkranförare ska den sökande genomföra en säkerhetskontroll. Syftet med denna kontroll är att säkerställa en baskunskap i säkerhet och framförande av en mobilkranen. Säkerhetskontrollen utförs av en av Mobilkranföreningens godkända utbildningsföretag och kostnaden för säkerhetskontrollen är 22 500 SEK, exkl. moms (utöver BYNs administrativa kostnader på 2 000 SEK, exkl. moms, för utfärdande av erkännandeintyget).

För ytterligare information om säkerhetskontrollen och tillhörande kostnader kontakta BYNs kansli.

Notera att handläggningstiden för ett Erkännandeintyg för mobilkranförare kan vara längre beroende på när säkerhetskontrollen kan genomföras. 

Information för ställningsbyggare

Gällande ansökan om erkännandeintyg för ställningsbyggare så för Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) förnärvarande samtal med branschorganisationen och kollektivavtalsparterna om kraven på utbildning och utbildningskontroll. Under pågående samtal har beslut fattats att inte utfärda några erkännandeintyg för detta yrke.

 

Detta ska bifogas ansökan

1. Ansökningsblankett noggrant ifylld och underskriven. Du kan ladda ner blanketten till din dator och fylla i blanketten innan du skriver ut den.

2. KOPIOR på originaldokument (yrkesbevis/certifikat/intyg). För att BYN ska kunna bedöma din yrkesutbildning måste den vara dokumenterad.
a) Dokumentet på originalspråk
b) Översatt till svenska eller engelska

3. KOPIOR på verifierad erfarenhet i yrket (arbetsgivarintyg motsv.)  För att BYN ska kunna bedöma din yrkesutbildning måste den vara dokumenterad.
a) Arbetsgivarintyg (eller motsvarande) på originalspråk
b) Översatt till svenska eller engelska

4. Kursplaner eller annat som beskriver utbildningen som ligger till grund för certifikatet påskyndar handläggning.

Ansökan skickas till: BYNs kansli, Box 42136, 126 15 Stockholm eller i PDF-format erkannande@byn.se

För frågor kontakta:

Patrycja Lewsza
erkannande@byn.se
08 – 564 881 69