1.3.4 Administration av utbildningsbok/e-bok via BYNs register

Utbildningsbok/e-bok

Utfärdande av utbildningsböcker/e-bok sker via intranätet på BYNs hemsida. Representanter för BYN regionalt har behörighet att utfärda utbildningsböcker.
Varje part i BYN region beslutar om vilka personer som ska ha behörigheten att företräda organisationen vid utfärdandet av utbildningsböcker. En person från vardera arbetsgivar- respektive arbetstagarparten ska godkänna beställningen. De behöriga personer som utses av organisationen skall anmälas till BYNs kansli som etablerar ett användarkonto. Användarnamn och lösenord får av säkerhetsskäl inte lämnas ut till andra personer

Dubbletter av utbildningsböcker

För beställning av dubbletter uttages av BYN fastställd avgift vilken faktureras till privat person eller företag. Utbildningsboken skickas efter det att betalning inkommit till BYN. Om en dubblettbok måste utfärdas pga omständigheter som ligger utanför lärlingens ansvar utgår ingen avgift.