1.5.1 Material och service till företagen under färdigutbildningstiden

BYN tillhandahåller BYN-regionerna och företag nödvändig information och ger stöd under färdigutbildningstiden. Initialt erbjuder BYN utbildning till "ansvariga för yrkesutbildning" inom företagen och till "handledare". Sådana utbildningar anordnas i normalfallet i samråd med BYN-regionen.

BYN ansvarar efterhand för utformning av kompletteringsutbildning som vänder sig till representanter för BYN-regionen, handläggare i företag, handledare och andra aktörer som kan ingå i utbildningsprocessen under färdigutbildningstiden.

BYN tillhandahåller underlag för utbildningsplaner och uppföljning under färdigutbildningstiden och ansvarar för utveckling av sådant material. Distribution sker normalt genom att BYN-regionen beställer materialet i samband med anställning av lärling och vid genomgång med företag och lärling av den individuella utbildningsplanen.

BYN utformar detaljerade instruktioner som skall följas vid genomförande av kompetensprov för Övriga yrkesarbetare.

BYN och BYN-regionerna erbjuder telefonrådgivning i allt som berör färdigutbildningen.

BYN-regionen erbjuder stöd till företag och lärlingar under färdigutbildningstiden. Sådant stöd kan vara:
- råd vid utformning av den individuella utbildningsplanen
- råd vid tolkning av åtaganden under färdigutbildningstiden.
- råd till lärling och handledare för att så långt som möjligt uppnå variation i arbetsuppgifter under utbildningstiden.
- att i förekommande fall stödja företag och lärling under färdigutbildningen med allmän information gällande säkerhet, behörigheter och kvalitet.

BYN-regionen ansvarar för att Övriga yrkesarbetare ges möjlighet att genomföra kompetensprov enligt de rutiner och instruktionernsom utformas av BYN. (Mer information och priser finns på BYNs hemsida www.byn.se).