1.6.2 Administration av yrkesbevis via BYNs register

Yrkesbevis

Beställning av yrkesbevis sker via intranätet på BYNs hemsida, efter att utbildningsboken har inkommit till BYN-region eller att e-boken har granskats. Utbildningsboken skickar BYN-regionen åter till lärlingen/yrkesarbetaren efter utfärdat yrkesbevis.

Varje part i BYN region beslutar om vilka personer som ska ha behörigheten att företräda organisationen vid utfärdandet av yrkesbevis. En person från vardera arbetsgivar- respektive arbetstagarparten ska godkänna beställningen. De behöriga personer som utses av organisationen skall anmälas till BYNs kansli som etablerar ett användarkonto. Användarnamn och lösenord får av säkerhetsskäl inte lämnas ut till andra personer.


Dubbletter av yrkesbevis

För beställning av dubbletter uttas av BYN fastställd avgift vilken faktureras till privat person eller företag. Yrkesbeviset skickas efter det att betalningen inkommit till BYN. Om en dubblett måste utfärdas pga omständigheter som ligger utanför yrkesmannens ansvar utgår ingen avgift.