1.6.3 Ã…terkallande av yrkesbevis

Yrkesbevis utfärdade av Byggnadsindustrins yrkesnämnd kan återkallas i följande fall:

 

1. Misstag

När yrkesbevis utfärdats av misstag, t ex felhantering i BYNs register, ska yrkesbeviset återkallas omgående - dock senast 6 månader efter utfärdandet

Vem beslutar

På begäran av den person/de personer i BYN-regionen, som gjort eller upptäcker misstaget, återkallar BYNs kansli yrkesbeviset.

 2. Felaktiga eller förfalskade uppgifter

När någon i en BYN-region eller på BYNs kansli får kännedom att ett yrkesbevis utfärdats utifrån uppgifter/dokumentation som är felaktig eller förfalskad ska frågan om återkallande av yrkesbevis lämnas för avgörande till BYN

Vem beslutar

BYNs AU beslutar återkallande av yrkesbevis pga av att uppgifter i underlaget för yrkesbeviset varit felaktiga eller förfalskade.

3. Yrkesbevis har utfärdats trots att BYNs krav inte har varit uppfyllda

När en BYN-region utfärdar yrkesbevis trots att alla krav för yrkesbevis inte är uppfyllda, och det kommer till BYNs kännedom ska frågan om hur det ska hanteras beredas av BYNs kansli och föreläggas BYNs AU för beslut.

I de fall där bedömningen görs att det felaktigt utfärdade yrkesbeviset innebär risk för yrkesarbetaren, andra yrkesarbetare på arbetsplatsen eller andra personer som berörs kan yrkesbeviset återkallas.  

 Vem beslutar

BYNs AU beslutar om åtgärder och återkallande av yrkesbevis i de fall en BYN-region har utfärdat yrkesbevis på felaktiga grunder.

 

I samtliga fall gäller

 Det felaktiga yrkesbeviset ska skickas in till BYNs kansli eller makuleras i närvaro av representant för BYN regionalt.

Överklagan

Beslut enligt punkt 1 går ej att överklaga

För beslut enligt punkt 2 och 3 gäller följande:

AU:s beslut om återkallande av yrkesbevis kan överklagas till BYNs styrelse, dock senast två månader efter det datum den person beslutet gäller har tagit del av beslutet.