2.2.1 Handläggning av godkända utbildningsgivare

  1. Utbildningsgivaren kontaktar BYN regionalt eller BYNs kansli.
  2. BYN hänvisar till ansökningsinformation samt ansökningshandlingar på BYNs hemsida, www.byn.se.
  3. Utbildningsgivaren fyller i ansökningshandlingarna och skickar dessa till BYNs kansli.
  4. BYNs kansli handlägger ansökan och begär eventuella kompletteringar.
  5. Komplett ansökan skickas till BYN regionalt för granskning och yttrande.*
  6. Sammanfattad ansökan skickas till branschorganisation i förekommande fall för inhämtande av synpunkter. *
  7. BYNs arbetsutskott behandlar därefter ansökan och beslutar om godkännande eller avslag.
  8. BYNs kansli meddelar utbildningsgivaren och BYN regionalt om beslut.
  9. BYNs kansli upprättar avtal och registrerar utbildningsgivare samt lägger ut uppgifter på BYNs hemsida.

 *) Yttrande från BYN-regionalt samt branschförening/organisation så gäller en remisstid om 4-veckor. Remisstiden kan förlängas om så begärs, förutsatt att skäl för detta föreligger. Om svar inte inkommit till BYNs kansli inom 4-veckor tolkas detta som att ansökan är tillstyrkt utan kommentar.