2.2.2 Vägledning för bedömning av tillgodoräknad tid för olika typer av utbildning

Utbildningsform Aktuell utbildning Alternativ studieväg Riktlinjer Utfärdande av utbildningsbok och tillgodoräknad tid /kommentarer

Gymnasieskola

(Kommunal eller fristående)

Byggprogrammet Ordinarie utbildning

En utbildningsgivare som av Skolverket godkänts för att bedriva

utbildning på Byggprogrammet betraktas som godkänd utan att särskilt godkännande från BYN krävs.

Riktlinjer:

1. Studieplanen uppbyggd enligt Skolverkets styrdokument för byggprogrammet.

2. Det ska finnas ett fungerande programråd.

3. Skolans lärare förväntas delta i lärarträffar anordnade av BYN- regionen.

4. Utbildningsgivaren rapporterar elever till BYNs elev-/lärlingsregister.

5. ID06 används av elever och lärare

Utbildningsbok utfärdas i samband med anställning som lärling. Tid tillgodoräknas enligt yrkesutbildningsavtalet.

    Gymnasial lärling

Om inte ordinarie kurser på Byggprogrammet används sker

individuell bedömning av utbildningstiden.

 

Riktlinjer:

1. A. Om studieplanen med innehållande kurser är uppbyggd enligt Skolverkets programstruktur för byggprogrammet med betyg i nationella kurser likställs utbildningen med ordinarie skolförlagd utbildning.

eller alternativt

1. B. Om studieplanen innehåller nationella kurser och kursen ALF

1201, 1250 poäng, görs en individuell bedömning av utbildningstiden.

 

(Till betygsdokumentet ska en bilaga finnas där det tydligt ska framgå vilka moment som har ingått i kursen ALF 1201. Om bilagan inte hänvisar till nationella kurser eller moment i nationella kurser bör BYN- regionen be skolan att göra en "översättning", så att utbildningsinne- hållet kan stämmas av mot Byggprogrammets kurser.)

2. Skolan har ett fungerande lärlingsråd (kan samordnas med befintligt

programråd).

3. Skolans lärare och handledare ute på företag deltar i lärarträffar anordnade av BYN-regionen.

4. Utbildningsgivaren (lärare eller annan personal vid skolan)

rapporterar elever till BYNs elev-/lärlingsregister under utbildningstiden.

5. ID06 används av elever och lärare

 

Utbildningsbok utfärdas i samband med anställning som lärling.

Så länge den gymnasiala lärlingsutbildningen bedrivs som en variant av Byggprogrammet, dvs totala antalet poäng är 2 500 och karaktärsämneskurserna ligger inom ramen för BYNs målbeskrivningar

genererar detta 2 500 tim i utbildningsboken den dag gymnasielärlingen får en lärlingsanställning för färdigutbildning enligt yrkesutbildningsavtalet.

I de fall lärlingen har betyg i kursen ALF 1201, och det av betygsbilagan

framgår att innehållet inte fullt ut motsvarar karaktärsämneskurserna på Byggprogrammet, görs en bedömning av hur stor andel av de nationella kurserna som eleven har i sin utbildning.

För att de 300 "bonustimmarna" enligt yrkesutbildningsavtalet skall falla

ut krävs att gymnasielärlingen blivit godkänd i kärnämneskurser enligt ordinarie byggprogram (750 poäng).

    Varianter av Byggprogrammet Gymnasieskolor som startar varianter av byggprogrammet som inte avses leda till byggindustrins yrken (exempelvis byggteknik som förbereder för vidare studier).

Dessa avsteg medför att det inte automatiskt faller ut 2 800 tim i

samband med utfärdande av en utbildningsbok.

Utbildningsbok utfärdas i samband med eventuell anställning som lärling. Yrkesutbildningsavtalets regler gäller ej denna typ av utbildning.

BYN-regionen gör en individuell bedömning av tid som kan tillgodoräknas. BYNs målbeskrivning ger ledning för vilket yrkesinnehåll

som kan medräknas.

    Programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion och individuellt alternativ

Allmänt

En elevs hemkommun är skyldig att erbjuda introduktionsprogram. Tre av dessa, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion och individuellt alternativ kan innehålla kurser hämtade från bygg- och anläggningsprogrammet.

Om en skola erbjuder sökbara introduktionsutbildningar måste det finnas tydliga utbildningsmål och definierat utbildningsinnehåll.

 

Krav på skolan

Skolans måste vara tydlig med både vad utbildningen innehåller och vad den leder till. Elever och föräldrar får inte luras att tro att en ofullständig yrkesutbildning utan vidare leder till anställning.

 

Individuell studieplan

I planeringsskedet är det viktigt att eleven får en genomarbetad individuell studieplan, som visar vilka kurser eleven ska läsa, hur omfattande det arbetsplatsförlagda lärandet ska vara och vad skolan gör för att stödja elevens kunskapsutveckling.

 

Distansutbildning

 

Om en skola som erbjuder yrkesintroduktion med inriktning mot BYNs yrken, vill beställa BYNs distanspaket och påbörja den teoretiska utbildningen, som sedan fullföljs under en eventuell lärlingsanställning är det möjligt. Se vidare information om distansutbildning på www.byn.se

 

Skolor som har elever som läser kurser inom ämnet specialidrott på ett riksidrottsgymnasium eller en nationellt godkänd idrottinriktning måste använda disponibelt utrymme inom programmet/inriktningen och möjligheten till utökad studiekurs så att yrkeselever inte får en avkortad yrkesutbildning, och därmed fråntas möjligheten att få en yrkesexamen. Elever på yrkesprogrammen måste ges förutsättningar till minst 15 veckors APU även om det kräver att skolan gör specialarrangemang för enstaka elever.

Utbildningsbok utfärdas i samband med eventuell anställning som lärling.

Elever som tillgodoräknas tid från utbildning inom gymnasieskolans introduktionsprogram får inte 300 bonustimmar enligt den "Särskilda överenskommelsen 6/2006".

 

Utifrån elevens gymnasieintyg på den genomförda utbildningen, gör BYN-regionen en individuell bedömning av tid som kan tillgodoräknas. En utgångspunkt är de nationella kurser eller delmoment från kurser, som är avklarade.

 

BYNs målbeskrivning ger ledning för vilket yrkesinnehåll som kan medräknas.

 

Den teori som saknas ska kompletteras genom distansutbildning eller utbildning hos godkänd utbildningsgivare

  Annat gymnasieprogram     Utbildningsbok utfärdas i samband med anställning som lärling.

Bedömning för att fastställa antalet timmar som återstår av utbildningstid

görs för elev som erhållit lärlingsanställning i samband med utfärdandet