2.2.3 Riktlinjer för godkända utbildningsgivare

Riktlinjer för godkända utbildningsgivare

a) Riktlinjerna för denna anvisningstext träder i kraft 2015-01-01

b) Godkänd utbildningsgivare, byggyrken (med undantag för maskinförare), ska använda

sig av Skolverkets kursplaner för Bygg- och anläggningsprogrammet, utom gymnasie- och

programgemensamma ämnen. De maskinförarutbildare som väljer att inte

använda Skolverkets kursplaner ska använda sig av den BYN-TYA gemensamma

utbildningsplanen för respektive maskinslag.

c) En grundutbildning ska innehålla inriktningskurser samt programfördjupande kurser

för målyrket i enlighet med programstrukturen för Bygg- & anläggningsprogrammet.

Kurserna Bygg och anläggning 1 samt 2 kan ingå i utbildningen men är inget krav så

länge delarna med "Första hjälpen" samt orientering i de olika yrkena ingår i

utbildningen i övrigt.

d) Utbildningsgivaren ska redovisa utbildningens start och sluttid i BYNs register.

e) En grundutbildning för vuxna kan av BYN-regionen maximalt översättas till 1 200

timmar. För att behålla en likvärdig bedömning i hela landet ska kurser genomförda

utöver de som anges i b) inte ligga till grund för tillgodoräknande i utbildningsboken.

f) Om godkänd utbildningsgivare av olika skäl endast ger delar av en grundutbildning

ska detta framgå genom redovisningen i BYNs register.

g) Utbildningsgivare som endast ger delar av en grundutbildning ska informera den

studerande att komplettering kommer att krävas för att yrkesbevis ska utfärdas och

upprätta ett förslag till utbildningsplan om den studerande så önskar.