2.2.5 Lokala programråd

BYN och lokala programråd - BYNs rekommendationer

 

Företags, parternas och BYNs medverkan och engagemang i lokala programråd är viktigt för en fortsatt god och sund rekrytering till yrkesutbildningar. De lokala programråden är också ett forum för att kunna bidra till kvalitén på den aktuella skolans utbildningar. För att kunna göra det på ett effektivt sätt har BYN fastställt dessa rekommendationer. De ska ses som ett stöd för frågor som vid något eller ibland flera tillfällen bör tas upp i porgramrådet. Detta är alltså inte en "standarddagordning". Varje skola och programråd har unika förutsättningar vilket också ska styra dagordningen.

 

1. Tid för möten, kallelse och dagordning  

o   Programrådets möten bör fastställas läsårs- eller terminsvis

o   Dagordning med vanliga uppgifter, start- och sluttid samt genomgång av föregående protokoll skickas 14 dagar före mötet

o   Inställt möte ska meddelas i så god tid som möjligt

 

2. Representanter i programråd (för ett väl fungerande och representativt programråd)

o   Elever

o   Lärare

o   Rektor/programansvarig

o   Skolhuvudmannen - politiker, förvaltningstjänsteman eller ägarrepresentant

o   Partsrepresentanter utsedda av BYN-regionen

o   Företagsrepresentanter

 

3. Utbildningsplatser och intagningsfrågor (lämplig tidpunkt under läsåret)

o   Antal intagningsplatser - branschens rekommendationer

o   Rekryteringsinsatser

o   Ansökningsläget - gäller även val av inriktning till åk 2

o   Eventuella åtgärder under omvalsperiod eller inför terminsstart

 

4. Utbildningsfrågor - innehåll och genomförande (vid väl valda tillfällen)

o   Kursplanering, dvs när och i vilken ordning läggs kurser ut

o   Arbetsmiljö, säkerhet, hälsa och ergonomi

o   Hur genomförs kurser som kräver speciell kompetens, te x behörighetskurser

o   Bygg- och anläggning 1 och 2 - viktiga för elevens val av inriktning

o   Ämnessamverkan/infärgning

 

5. APU/APL och GYMNASIAL LÄRLING (varje dagordning - men inte alla punkter)

o   Perioder - när under läsåret läggs APU/APL ut

o   Platser inklusive effektiv användning av dessa

o   Handledare och handledarutbildning/handledarträffar

o   Lärares besök på arbetsplatser och uppföljning av APU/APL-elever respektive gymnasiala lärlingar

o   Bedömning och betyg

o   Överenskommelse/avtal skola och företag, mål och ansvarsfördelning (skriftligt) 

 

6. Resursfrågor (vid behov och lämpliga tillfällen)

o   Lärare/instruktörer - rekryterings och utbildningsbehov (behöriga lärare)

o   Lokaler

o   Maskiner och verktyg

o   Läromedel