1.3.1 Beräkning av färdigutbildningstid

Elever som genomfört sin grundutbildning vid gymnasieskolan.

Under följande förutsättningar får eleven tillgodoräkna timmar i sin färdigutbildningstid (en poäng anses motsvara en timme):

För elever som lämnar gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram eller annat specialutformat program som leder till yrken som ryms inom detta avtal skall "Protokoll Ö 6/2006", (se pdf Yrkesutbildningsavtalet) tillämpas.

APL-tiden ingår i totala antalet poäng från gymnasieskolan vilket innebär att inget tillägg eller avdrag av tid skall göras i samband med bedömning av färdigutbildningstiden. Yrkesnämnden rekommenderar att en elev i gymnasieskolan följer företagets arbetstider under APL-perioden.

Endast skriftligt intygade timmar inom byggbranschens yrken eller närliggande yrkesområden är meriterande. Vid utbildning till förare av mobila maskiner ska tidigare erfarenheter från dessa avseende framförande-, reparation-, service och underhåll av fordon/maskiner, vara meriterande.


Tillgodoräknande av timmar för fastställande av färdigutbildningstid

Godkända betyg premierars genom att lägga på 300 timmar utöver 2500 timmar som eleverna får med sig från gymnasieskolan efter avslutade studier. Detta innebär att elever med godkända betyg (G, VG, MVG samt i GY11 A-E) startar sin färdigutbildning som lärling med 2 800 timmar. För den elev som inte är godkänd i någon eller några kurser avräknas tid beroende på hur många gymnasiepoäng den icke godkända kursen representerar. Extra kurser utöver 2 500 poäng, med anknytning till Bygg- och anläggningsprogrammet eller kurser som förbereder för vidare studier samt feriearbete eller likvärdigt som kan styrkas ger eleven ytterligare tid utöver de 2 800 timmarna att tillgodoräkna sig under lärlingsperioden. Tid som kan tillgodoräknas får högst uppgå till 600 timmar för yrken med en normaltid på 6 800 timmar och för övriga yrken får tillgodoräknande av tid uppgå till max 300 timmar.