1.3.2 Utbildningar och utfärdande av utbildningsböcker/e-bok

Utbildningsbok/e-bok utfärdas av BYN-region efter anmälan om att en lärlingsanställning har påbörjats. Blanketten "Anmälan om lärlingsanställning" finnas att tillgå via BYNs hemsida.

Giltighetstid på utbildningsbok/e-bok

Utbildningsboken/e-bok är giltig i fem år från det datum den är utfärdad. Förlängning av giltighetstiden prövas efter ansökan hos aktuell BYN-region.


Följande utbildningsalternativ utgör grund för utfärdande av utbildningsbok-e-bok.

Utbildning i gymnasieskola

Utbildningen sker inom gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram.

Efter avslutad gymnasieutbildning utfärdar BYN-regionen ett dokument "Anmälan om lärlingsanställning" till varje elev.


Utbildning i företag (företagslärling)

Utbildning i företag kan ske från det kalenderår då lärlingen fyller 16 år och fullgjort sin skolplikt i grundskolan.

Den teoretiska utbildningen sker med av BYN fastlagd fackteoretisk utbildning (distansutbildningen). Den praktiska utbildningen sker inom företagets verksamhetsområde med inriktning på att BYNs målbeskrivningar skall tillämpas under färdigutbildningstiden.

För maskinförare gäller att utbildning i företag kan ske från den dag då lärlingen fyllt 18 år. Undantag från åldersgränsen avgörs av Arbetsmiljöverket efter särskild framställan.
Innan utbildningsbok utfärdas ska lärlingen ha läst in och godkänts i av BYN fastlagd fackteoretisk utbildning, delkurs "Säkerhet och Teknik" eller motsvarande.
Den praktiska utbildningen sker inom företagets verksamhetsområde på lämplig eller lämpliga maskiner i företaget.


Utbildning genom av BYN godkänd utbildningsgivare

För utbildning genom privata utbildningsgivare gäller de kursplaner för grundutbildning som angetts i samband med godkännandet av utbildningsgivaren och som bygger på BYNs målbeskrivningar.

Utbildningsbok utfärdas i samband med lärlingsanställningen och vid utfärdandet skall alltid en bedömning av tillgodoräknad tid för utbildning och relevant yrkeserfarenhet göras av BYN-regionen.

Lärling med erfarenhet från andra traditionella yrken inom bygg- och anläggning äger rätt att tillgodoräkna sig erfarenhet avseende gemensamma utbildningsavsnitt.

Grundutbildningen ska leda till att de av BYN fastställda utbildningsmålen uppnås, såväl praktiskt som teoretiskt.

Praktiktid i samband med yrkesutbildning

Praktiktid i samband med yrkesutbildning kan endast räknas i inledningen av en utbildning mot ett nytt yrke. Om praktik förekommer i en breddningsutbildning kan tiden räknas fullt ut i det nya yrket men inte i det som lärlingen redan påbörjat.


 

Utfärdande av fler utbildningsböcker

Det ska ges lärlingar möjlighet att utbilda sig till fler yrken samtidigt dvs. ha fler utbildningsböcker parallellt.

Ett av yrkena blir primär yrkesinriktning ("huvudyrke") och det andra yrket blir sekundär yrkesinriktning.

Bonus tiden till gymnasielärlingar om 300 timmar utgår endast i det som är att betrakta som lärlingens primära yrkesinriktning.

När färdigutbildningstiden ska fastställas så ska BYN-regionen beakta och tillgodoräkna lärlingen all tid som är gemensam för de yrken lärlingen ska utbildas sig till och som skulle ha tillgodoräknats en lärling som utbildar sig mot ett yrke. Exempelvis kan alla kärnämnen tillgodoräknas i alla yrken.

Om lärlingen har fler utbildningsböcker så kan tid endast bokföras i fler än en bok när utbildningsmomentet är detsamma i båda böckerna.

Lärlingen ska ha handledare som har relevanta kunskaper för det yrke som lärlingen utbildas i vilket kan innebära att det kan vara olika handledare där så är nödvändigt.