Visa alla

Beläggningsarbetare

Gemensamma grunder alla
Område Moment Beskrivning
Bygghandlingar Olika typer av bygghandlingar Känna till bygghandlingars olika status, byggbranschens standardavtal, AMA, myndigheters regelverk, kontrakt och byggbeskrivningar.
Bygghandlingar Ritningsläsning grund Kunna; skalor, olika vyer, olika typer av ritningar, vanliga symboler, måttsättningsprinciper, ritningshuvudet och revideringar.
Byggmaskiner och verktyg Maskiner och verktyg Känna till hur man använder och vårdar de vanligaste handhållna verktygen och maskinerna.
Byggmaterial och yttre miljö Byggmaterial grund Känna till vanliga byggmaterial avseende; användningsområde, kvalitet, egenskaper, kostnader, hälso-och miljöaspekter.
Byggmaterial och yttre miljö Miljöhänsyn Känna till miljöledningssystem och principer för kretslopp och återvinning
Byggmaterial och yttre miljö Miljöhänsyn Kunna källsortera byggmaterial
Byggprocessen Arbetsplatsen Känna till: Parternas roll på arbetsmarknaden. Avtal och lagar som reglerar anställningen. Yrkesutbildningsavtalet. Arbetsplatsens försäkringar.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till byggarbetsplatsens olika yrken och roller, grunderna för samverkan i arbetslag och med olika yrkesgrupper.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till regler och myndighetsbeslut som styr byggandet, kontroller, kvalitetskrav och besiktningar.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till: Helheten och sambandet i byggprocessen. Byggprocessens olika skeden, aktörer och entreprenadformer.
Byggteknik och beräkningar Byggkonstruktioner Känna till vanliga anläggning- och byggkonstruktioner och deras egenskaper/verkningssätt.
Byggteknik och beräkningar Byggnadsfysiska egenskapskrav och lösningar Känna till de vanligaste byggmaterialens egenskaper och användningsområden avseende värme, fukt, ljud och brand.
Byggteknik och beräkningar Byggteknik Känna till var man finner information om utförande av vanliga byggtekniska lösningar såsom AMA-systemet, materialinstruktioner och myndighetskrav.
Byggteknik och beräkningar Mätningsteknik grund Känna till de på arbetsplatsen vanligaste förekommande utsättningsmetoderna.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna utföra enklare produktionsekonomiska beräkningar såsom materialåtgång mm.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Känna till samspel mellan produktionsteknik och ekonomi.
Hälsa och säkerhet Arbetsmiljö grund Känna till: Arbetsmiljölagens grund och syfte. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS).
Hälsa och säkerhet Arbetsmiljö grund Känna till: Byggbranschens arbetsmiljöavtal. Arbetsmiljöregler för yngre i yrkeslivet. Människans förutsättningar och begränsningar. Arbetsmiljöorganisation. Syftet med arbetsmiljöplan.
Hälsa och säkerhet Bära och lyfta Kunna olika former av materialhantering; manuell och med hjälp av maskiner samt olika arbetsmetoder för att lyfta och bära rätt.
Hälsa och säkerhet Bära och lyfta Kunna de förekommande kranar och lyftredskaps användningsområde. Signal- och teckengivning. Lyft- och kopplingsteknik.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Känna till ergonomiska hjälpmedels funktion.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Kunna tillämpa Arbetsmiljöverkets regler för skydds- och hjälpanordningar; stegar, bockar, bockställningar, tillträdes- och transportleder, skyddsräcken, skyddstak, intäckningar och arbetsställningar.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Känna till de vanligaste förekommande riskerna på byggarbetsplatsen och hur man förebygger dessa.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Kunna: Första hjälpen vid olycksfall. Förebyggande brandskydd, elsäkerhet och användning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete på arbetsplatsen.
Gemensamma grunder anläggn
Område Moment Beskrivning
Armering Armering Kunna utföra enklare armering för betongkonstruktioner
Behörigheter och myndighetskrav Arbete på väg Kunna motsvarande Vägverkets kravkurser Säkerhet på väg, Hjälp på väg samt Miljö.
Behörigheter och myndighetskrav Särskilda myndighetskrav Känna till kraven för framförande av mobila arbetsmaskiner.
Betonggjutning Betonggjutning Känna till betongens olika egenskaper såsom.....
Betonggjutning Betonggjutning Kunna utföra enklare betonggjutningar.
Bygghandlingar Ritningsteknik anläggning Kunna tolka markritningar med vanliga symboler
Byggmaterial och yttre miljö Jord- och bergmaterial Kunna hantera och lagra jord- och bergmaterial.
Byggmaterial och yttre miljö Jord- och bergmaterial Kunna: Särskilja och känna igen vanligt förekommande berg- och jordarter. Ballastmaterial. Jordarternas bärighet, klimatisk påverkan och rasrisk.
Byggmaterial och yttre miljö Miljöpåverkan vid anläggningsverksamhet Känna till miljölagstiftningens bestämmelser beträffande landskapsvård och marktäkt.
Byggprocessen Anläggnings- och vägbyggnadsteknik Känna till grundprinciperna för anläggnings- och vägbyggnadsprocessen.
Byggprocessen Arkitektur Känna till: Arkitektens arbete och arkitekturens påverkan genom tiderna. Vanliga arkitekturtermer. Form och funktion.
Byggteknik och beräkningar Mätningsteknik anläggning Kunna använda instrument för avvägning och utsättning i samband med markarbete med hjälp av vanligt förekommande utrustning.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna beräkna volymvikter, maxlaster, densitet och volymförändringar för jord- och bergmaterial.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna utföra mängdberäkningar på basis av ritningsunderlag
Stomme Formbyggnad Känna till enklare formsättning för betongkonstruktioner, rivning av form och tillverkning av enklare profiler.
Kunskapsområde beläggning
Område Moment Beskrivning
Anläggning Diken Känna till de olika profiler som anger dikets användningsområde.
Anläggning Gröna ytor Känna till hur man anlägger gröna ytor.
Anläggning Gröna ytor Kunna återställa mindre ytor.
Anläggning Gröna ytor Kunna anlägga en gräsmatta.
Anläggning Rörläggning Känna till olika typer av rör och deras varierande användningsområden, ex.vis betong- pvc- och PE-rör.
Anläggning Rörläggning Kunna ange minst två olika rörsystem lämpliga för dränering.
Anläggning Rörläggning Känna till olika typer av brunnsbeteckningar.
Anläggning Rörläggning Kunna ansluta och höja en brunnsbeteckning.
Anläggning Rörläggning Kunna teoretiskt beskriva minst två sätt att skarva rör på.
Anläggning Stensättning Kunna efter givna förutsättningar anlägga stenkant med såväl natursten som betongsten.
Anläggning Stensättning Känna till skillnader mellan olika stenmaterial.
Anläggning Stensättning Kunna anlägga en mindre stenläggning.
Anläggning Stensättning Kunna reparera en stenläggning.
Anläggning Stensättning Känna till olika behov och system för kantsten.
Anläggning Väg-/banbyggnad Kunna återge de delar som ingår i en väg/banuppbyggnad.
Anläggning Väg-/banbyggnad Kunna efter givna förhållande rätt anlägga ett obundet bärlager.
Anläggning Väg-/banbyggnad Kunna efter givna förhållande rätt anlägga ett förstärkningslager.
Anläggning Väg-/banbyggnad Kunna efter givna förhållanden kunna anlägga en terrass till rätt höjd.
Beläggning Halvvarma massor Kunna efter en given förutsättning lägga en yta med halvvarma massor.
Beläggning Justering Kunna teoretiskt förklara skillnaderna mellan vattnade och ovattnade underlag.
Beläggning Justering Kunna lägga en riktig justering så att man uppnår svar i vältningen.
Beläggning Justering Känna till behovet av att vattna justeringslagret till rätt nivå.
Beläggning Kalla massor Kunna efter en given förutsättning lägga en yta med kalla massor.
Beläggning Materialkunskap Känna till olika processer för tillverkning av massor och deras ingående komponenter samt funktion.
Beläggning Materialkunskap Känna till olika massors och tillsatsers inverkan på läggning och packbarhet.
Beläggning Materialkunskap Känna till materialets separationsbenägenhet.
Beläggning Materialkunskap Känna till hur man förebygger och åtgärdar separation i materialen.
Beläggning Provtagning Känna till behovet av provtagning i systemet. Var och varför provtagning skall göras, ex.vis verket, bilen och läggaren.
Beläggning Skarvar Kunna utifrån ett givet förhållande anlägga en skarv för fortsatt arbete.
Beläggning Skarvar Känna till hur man anlägger en skarv längs/tvärsgående för fortsatt arbete.
Beläggning Underlag Kunna teoretiskt återge behovet av klistring
Beläggning Underlag Kunna, efter givna förutsättningar, klistra ett underlag till den nivå som krävs för en beläggning med massa.
Beläggning Varma massor Kunna efter en given förutsättning lägga en yta med varma massor.
Byggprocessen Miljö Känna till de miljöfaktorer som både positivt och negativt kan vara en följd av beläggningsarbetet, som t.ex tillverkning och återvinning.
Byggprocessen Planering Känna till behovet av planering för arbetet.
Byggprocessen Planering Kunna planera ett mindre givet arbete.
Byggprocessen Planering Kunna göra enklare ekonomiska kalkyler kopplade till planering av ett givet arbete.
Byggprocessen Särskilda bygghandlingar Känna till de särskilda begrepp som kan komma ifråga ex.vis tvärfall, längsgående fall och kurvradier.
Byggprocessen Trafikplaner Känna till hur och varför en trafikplan skall upprättas.
Byggprocessen Trafikvakt Känna till trafikvaktens funktion.
Hälsa och säkerhet Särskilda risker Känna till de särskilda risker som kan förknippas med beläggningsarbetet och de produkter som används.
Hälsa och säkerhet Särskilda risker Kunna ge första hjälpen vid brännskador.
Hälsa och säkerhet Särskilda risker Känna till risker för ångexplosioner.
Maskinkunskap Arbetsmiljö Känna till olika arbetsmiljörisker, speciellt ur ergonomiskt hänseende, som kopplas till olika typer av maskiner.
Maskinkunskap Asfaltläggare Känna till maskinens funktion och användningsområde.
Maskinkunskap Handhavande Kunna handha följande maskiner; vattenpadda, sprider, asfaltläggare och klistermoped.
Maskinkunskap Klistermoped Känna till maskinens funktion och användningsområde.
Maskinkunskap Sprider Känna till maskinens funktion och användningsområde.
Maskinkunskap Särskilda risker Känna till risker för brand i samband med uppvärmning av underlaget med en "heater".
Maskinkunskap Tillsyn och underhåll Kunna göra daglig skötsel och underhåll i förhållande till maskinmanualen för; vattenpadda, sprider, asfaltläggare, klistermoped.
Maskinkunskap Vattenpadda Känna till maskinens funktion och användningsområde.
Maskinkunskap Vältar Känna till skillnader i funktion på välten beroende på underlagets beskaffenhet.
Maskinkunskap Vältar Kunna, teoretiskt, planera för ett vältarbete i en lutning.
Maskinkunskap Vältar Kunna genomföra ett arbete efter ett givet vältschema.

Bergarbetare

Gemensamma grunder alla
Område Moment Beskrivning
Bygghandlingar Olika typer av bygghandlingar Känna till bygghandlingars olika status, byggbranschens standardavtal, AMA, myndigheters regelverk, kontrakt och byggbeskrivningar.
Bygghandlingar Ritningsläsning grund Kunna; skalor, olika vyer, olika typer av ritningar, vanliga symboler, måttsättningsprinciper, ritningshuvudet och revideringar.
Byggmaskiner och verktyg Maskiner och verktyg Känna till hur man använder och vårdar de vanligaste handhållna verktygen och maskinerna.
Byggmaterial och yttre miljö Byggmaterial grund Känna till vanliga byggmaterial avseende; användningsområde, kvalitet, egenskaper, kostnader, hälso-och miljöaspekter.
Byggmaterial och yttre miljö Miljöhänsyn Känna till miljöledningssystem och principer för kretslopp och återvinning
Byggmaterial och yttre miljö Miljöhänsyn Kunna källsortera byggmaterial
Byggprocessen Arbetsplatsen Känna till: Parternas roll på arbetsmarknaden. Avtal och lagar som reglerar anställningen. Yrkesutbildningsavtalet. Arbetsplatsens försäkringar.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till byggarbetsplatsens olika yrken och roller, grunderna för samverkan i arbetslag och med olika yrkesgrupper.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till regler och myndighetsbeslut som styr byggandet, kontroller, kvalitetskrav och besiktningar.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till: Helheten och sambandet i byggprocessen. Byggprocessens olika skeden, aktörer och entreprenadformer.
Byggteknik och beräkningar Byggkonstruktioner Känna till vanliga anläggning- och byggkonstruktioner och deras egenskaper/verkningssätt.
Byggteknik och beräkningar Byggnadsfysiska egenskapskrav och lösningar Känna till de vanligaste byggmaterialens egenskaper och användningsområden avseende värme, fukt, ljud och brand.
Byggteknik och beräkningar Byggteknik Känna till var man finner information om utförande av vanliga byggtekniska lösningar såsom AMA-systemet, materialinstruktioner och myndighetskrav.
Byggteknik och beräkningar Mätningsteknik grund Känna till de på arbetsplatsen vanligaste förekommande utsättningsmetoderna.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Känna till samspel mellan produktionsteknik och ekonomi.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna utföra enklare produktionsekonomiska beräkningar såsom materialåtgång mm.
Hälsa och säkerhet Arbetsmiljö grund Känna till: Arbetsmiljölagens grund och syfte. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS).
Hälsa och säkerhet Arbetsmiljö grund Känna till: Byggbranschens arbetsmiljöavtal. Arbetsmiljöregler för yngre i yrkeslivet. Människans förutsättningar och begränsningar. Arbetsmiljöorganisation. Syftet med arbetsmiljöplan.
Hälsa och säkerhet Bära och lyfta Kunna olika former av materialhantering; manuell och med hjälp av maskiner samt olika arbetsmetoder för att lyfta och bära rätt.
Hälsa och säkerhet Bära och lyfta Kunna de förekommande kranar och lyftredskaps användningsområde. Signal- och teckengivning. Lyft- och kopplingsteknik.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Känna till ergonomiska hjälpmedels funktion.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Känna till de vanligaste förekommande riskerna på byggarbetsplatsen och hur man förebygger dessa.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Kunna tillämpa Arbetsmiljöverkets regler för skydds- och hjälpanordningar; stegar, bockar, bockställningar, tillträdes- och transportleder, skyddsräcken, skyddstak, intäckningar och arbetsställningar.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Kunna: Första hjälpen vid olycksfall. Förebyggande brandskydd, elsäkerhet och användning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete på arbetsplatsen.
Gemensamma grunder anläggn
Område Moment Beskrivning
Armering Armering Kunna utföra enklare armering för betongkonstruktioner
Behörigheter och myndighetskrav Arbete på väg Kunna motsvarande Vägverkets kravkurser Säkerhet på väg, Hjälp på väg samt Miljö.
Behörigheter och myndighetskrav Särskilda myndighetskrav Känna till kraven för framförande av mobila arbetsmaskiner.
Betonggjutning Betonggjutning Känna till betongens olika egenskaper såsom.....
Betonggjutning Betonggjutning Kunna utföra enklare betonggjutningar.
Bygghandlingar Ritningsteknik anläggning Kunna tolka markritningar med vanliga symboler
Byggmaterial och yttre miljö Jord- och bergmaterial Kunna hantera och lagra jord- och bergmaterial.
Byggmaterial och yttre miljö Jord- och bergmaterial Kunna: Särskilja och känna igen vanligt förekommande berg- och jordarter. Ballastmaterial. Jordarternas bärighet, klimatisk påverkan och rasrisk.
Byggmaterial och yttre miljö Miljöpåverkan vid anläggningsverksamhet Känna till miljölagstiftningens bestämmelser beträffande landskapsvård och marktäkt.
Byggprocessen Anläggnings- och vägbyggnadsteknik Känna till grundprinciperna för anläggnings- och vägbyggnadsprocessen.
Byggprocessen Arkitektur Känna till: Arkitektens arbete och arkitekturens påverkan genom tiderna. Vanliga arkitekturtermer. Form och funktion.
Byggteknik och beräkningar Mätningsteknik anläggning Kunna använda instrument för avvägning och utsättning i samband med markarbete med hjälp av vanligt förekommande utrustning.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna beräkna volymvikter, maxlaster, densitet och volymförändringar för jord- och bergmaterial.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna utföra mängdberäkningar på basis av ritningsunderlag
Stomme Formbyggnad Känna till enklare formsättning för betongkonstruktioner, rivning av form och tillverkning av enklare profiler.
Kunskapsområde Berg
Område Moment Beskrivning
Arbetsmiljö Arbetsberedning Kunna planera och förbereda eget arbete inför kommande moment gällande skydd, material och verktyg
Arbetsmiljö Arbetsmiljö Känna till regelverket AFS kring användandet av särskild arbetsutrustning.
Arbetsmiljö Särskilda risker generellt Kunna de vanligast förekommande riskerna och att kunna tänka förebyggande inför riskerna vid alla typer av sprängarbete.
Arbetsmiljö Särskilda risker generellt Kunna identifiera de risker som kan förknippas med brand vid sprängarbete
Arbetsmiljö Särskilda risker vid bergarbete ovan jord Känna till risker och åtgärder vid dolor.
Arbetsmiljö Särskilda risker vid underjordsarbete Kunna de vanligast förekommande riskerna och kunna tänka förebyggande inför riskerna.
Arbetsmiljö Särskilda risker vid underjordsarbete Känna till risker sammankopplade till ventilation före, under och efter sprängning under jord.
Arbetsmiljö Särskilda risker vid underjordsarbete Känna till risker och åtgärder kring dolor.
Bergarbete Dränering Känna till de behov av dränage som kan förekomma i bergarbete.
Bergarbete Dränering Känna till vanligt förekommande teknik och material för dränering i samband med bergarbeten.
Bergborrning Borresultatet Känna till faktorer som påverkar borresultatet; ex.vis hålavvikelser, inspända hål, håldjup och uppställning.
Bergborrning Borrmetoder Känna till olika typer av borrmetoder (topphammare, sänkhammare, kärnborrning, TBM mm)
Bergborrning Borrplaner Kunna upprätta en borrplan.
Bergborrning Borrplaner Kunna utföra borrning efter en given borrplan.
Bergborrning Borrplaner Känna till samband mellan borr- och laddplaner samt den ekonomi som kopplas till detta (specifik- borrning/laddning och styckefallet).
Bergborrning Borrverktyg Känna till olika typer av borrverktyg och dess användningsområden samt den ekonomi som kopplas till detta.
Bergborrning Genomförande Känna till olika typer av styr och riktmedel för borrning; ex.vis datorstöd, GPS, autoborrning mm
Bergborrning Manuellt Kunna utföra manuell borrning med i branschen vanligt förekommande utrustning.
Bergborrning Maskinell Kunna utföra maskinell borrning med i branschen vanligt förekommande utrustning (framförande, förankring och effektivt utnyttjande av maskinen).
Bergborrning Service och underhåll Kunna utföra den service och underhåll och de åtgärder som kan sammanställas som ansvarig operatör enligt gällande maskinmanual
Bergborrning Säkerhetskontroll Kunna utföra den säkerhetskontroll som krävs av ansvarig operatör enligt gällande maskinmanual.
Bergborrning Underhåll Kunna utföra vård och underhåll av borrverktyg; ex.vis slipa borrkronor.
Bergborrning Utrustning och verktyg Kunna välja rätt utrustning för det tänkta objektet.
Bergförstärkning Bergförstärkning Känna till principerna för bergförstärkning gällande såväl drift som permanent.
Bergförstärkning Bultning Kunna utföra bergbultning såväl manuellt som maskinellt
Bergförstärkning Bultning Känna till de i branschen vanligast förekommande bulttyperna och de krav som ställs på förstärkning
Bergförstärkning Bultning Känna till kraven på bruk och bruksblandning gällande sättning av bergsbultar.
Bergförstärkning Bultning Kunna blanda bruk enligt instruktion och anvisning för bultning.
Bergförstärkning Bultning Kunna utföra egenkontroller av bruk enligt sättmått.
Bergförstärkning Bultning Kunna utföra egenkontroller på satta bultar.
Bergförstärkning Förstärkningar Kunna tolka bygghandlingar som anger krav och utförande av förstärkning.
Bergförstärkning Förstärkningar Kunna utföra förstärkningar för såväl frift som permanent.
Bergförstärkning Skrotning Känna till områdesskrotarens ansvarsområde.
Bergförstärkning Skrotning Känna till de risker och ansvar som kan kopplas till moment kring kontrollskrotning inför besiktning
Bergförstärkning Skrotning Kunna på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt utföra såväl manuell som maskinell skrotning.
Bergförstärkning Skrotning Känna till de faktorer som påverkar behovet av förstärkningsåtgärder; ex.vis geologi, användningsområde av riskbedömning.
Bergförstärkning Sprutbetong Känna till olika sätt att anlägga sprutbetong.
Borrning Avtäckning Kunna med hjälp av en maskinförare styra en avtäckning så att tillfredställande resultat nås.
Borrning Avtäckning Kunna med hjälp av en maskinförare styra en avtäckning så att tillfredsställande resultat nås.
Borrning Avtäckning Känna till kraven på avtäckning.
Borrning Regelverk Känna till regelverken kring avtäckning såsom AFS och Polisens allmänna villkor samt AMA anläggning.
Byggprocessen Byggprocessen Kunna lägga upp en riktig logistik för det tänkta objektet.
Byggprocessen Ovanjordscykel Känna till de vanligast förekommande momenten i en ovanjordscykel.
Byggprocessen Tunnelcykel Känna till de vanligast förekommande momenten i en tunnelcykel.
Injektering Byggbeskrivning Kunna utföra injekteringsarbetet enligt de kritera som framgår i byggbeskrivningen.
Injektering Bygghandlingar Kunna tolka bygghandlingar som anger ktrav och utförande av injektering.
Injektering Egenkontroll Kunna utföra egenkontroll kring brukets egenskaper mm
Injektering Injektering Känna till de faktorer som påverkar behovet av injektering.
Injektering Injektering Känna till de faktorer som kan komma att påverka slutresultatet av en injektering.
Injektering Injektering Känna till principerna för injektering.
Injektering Injektering Känna till åtgärder kring genomförandet av en injektering.
Injektering Injekteringsborrning Känna till funktionerna och principerna kring injekteringsborrning.
Injektering Injekteringsmedia Känna till olika typer av injekteringsmedia och dess egenskaper samt användningsområden.
Injektering Utrustning Kunna hantera den maskinella utrustningen vid en injektering i enlighet med användarmanualerna.
Laddning Laddmaskin Kunna utföra laddning med ladmaskin med såväl bulk som patronerat sprängmedel.
Laddning Manuellt Kunna utföra laddning manuellt med såväl bulk som patronerat sprängmedel
Maskinkunskap Bergmaskiner Känna till krav som ställs för att få föra maskinen.
Maskinkunskap Bergmaskiner Kunna utföra kontroller, kalibrering och underhåll av maskinell utrustning.
Maskinkunskap Laddtruck Kunna utföra justeringar av laddmängder.
Maskinkunskap Laddtruck Kunna utföra felsökning och åtgärder av fel på maskinell utrustning.
Myndighetskrav Explosiva varor Känna till bestämmelser kring transport av explosiva varor.
Myndighetskrav Explosiva varor Känna till bestämmelser gällande förvaring av explosiva varor.
Myndighetskrav Explosiva varor Känna till bestämmelser kring hantering av explosiva varor.
Myndighetskrav Föreskrifter Känna till Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS, för bergarbete.
Myndighetskrav Föreskrifter Känna till Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS, för sprängarbete.
Myndighetskrav Riskbedömning Kunna göra en riskbedömning enligt gällande lagstiftning.
Myndighetskrav Sprängning Känna till Polisens allmänna villkor gällande sprängning.
Spräng och tändmedel Produktkunskap Teoretiskt kunna aptera de i branschen vanligast förekommande tändmedel.
Spräng och tändmedel Produktkunskap Ha prövat på att aptera salvor med såväl bulk som patronerat sprängmedel.
Spräng och tändmedel Produktkunskap Praktiskt kunna utföra koppling av sprängsalva med el och stötvågsledare.
Spräng och tändmedel Produktkunskap Känna till olika typer av sprängämnen dess användningsområden och egenskaper.
Spräng och tändmedel Produktkunskap Känna till olika typer av tändmedel dess användningsområden och egenskaper.
Sprängning Felsökning Kunna olika typer av fel somkan uppstå i samband med en sprängning; ex.vis analyser felorsak och felsöka dessa, kvarstående berg eller för höga avgivna markvibrationer.
Sprängning Genomförande Kunna utföra åtgärder gällande signalering vid utrymning samt signal vid återgång i samband med sprängning
Sprängning Laddningsberäkning Kunna utföra beräkningar med stöd i tillverkarnas anvisningar.
Sprängning Laddningsberäkning Känna till olika typer av laddplaner.
Sprängning Laddningsberäkning Kunna upprätta en laddplan för ett givet arbete med ett givet sprängmedel på en given plats.
Sprängning Sprängjournal Kunna utföra sprängjournal.
Sprängning Sprängning Känna till olika typer av sprängning; ex.vis spräckning, rörgrav, pall, tunnel m.fl.
Sprängning Sprängplan Kunna upprätta sprängplan enligt gällande AFS.
Sprängning Sprängtyper Praktiskt prövat på olika typer av sprängningar såsom pall-, rörgrav, tunnel, och skutsprängning.
Sprängning Tändplan Känna till olika typer av tändplaner.
Sprängning Tändplan Kunna utföra en koppling av en sprängsalva efter en given tändplan.
Täckning Säkerhet Kunna utföra en säker täckning
Täckning Säkerhet Känna till de faktorer som kan ge kastrisker; ex.vis geologiska avvikelser, fel i borrhålsplacering, bristfällig täckning mm

Betongarbetare

Gemensamma grunder alla
Område Moment Beskrivning
Bygghandlingar Olika typer av bygghandlingar Känna till bygghandlingars olika status, byggbranschens standardavtal, AMA, myndigheters regelverk, kontrakt och byggbeskrivningar.
Bygghandlingar Ritningsläsning grund Kunna; skalor, olika vyer, olika typer av ritningar, vanliga symboler, måttsättningsprinciper, ritningshuvudet och revideringar.
Byggmaskiner och verktyg Maskiner och verktyg Känna till hur man använder och vårdar de vanligaste handhållna verktygen och maskinerna.
Byggmaterial och yttre miljö Byggmaterial grund Känna till vanliga byggmaterial avseende; användningsområde, kvalitet, egenskaper, kostnader, hälso-och miljöaspekter.
Byggmaterial och yttre miljö Miljöhänsyn Känna till miljöledningssystem och principer för kretslopp och återvinning
Byggmaterial och yttre miljö Miljöhänsyn Kunna källsortera byggmaterial
Byggprocessen Arbetsplatsen Känna till: Parternas roll på arbetsmarknaden. Avtal och lagar som reglerar anställningen. Yrkesutbildningsavtalet. Arbetsplatsens försäkringar.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till byggarbetsplatsens olika yrken och roller, grunderna för samverkan i arbetslag och med olika yrkesgrupper.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till regler och myndighetsbeslut som styr byggandet, kontroller, kvalitetskrav och besiktningar.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till: Helheten och sambandet i byggprocessen. Byggprocessens olika skeden, aktörer och entreprenadformer.
Byggteknik och beräkningar Byggkonstruktioner Känna till vanliga anläggning- och byggkonstruktioner och deras egenskaper/verkningssätt.
Byggteknik och beräkningar Byggnadsfysiska egenskapskrav och lösningar Känna till de vanligaste byggmaterialens egenskaper och användningsområden avseende värme, fukt, ljud och brand.
Byggteknik och beräkningar Byggteknik Känna till var man finner information om utförande av vanliga byggtekniska lösningar såsom AMA-systemet, materialinstruktioner och myndighetskrav.
Byggteknik och beräkningar Mätningsteknik grund Känna till de på arbetsplatsen vanligaste förekommande utsättningsmetoderna.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna utföra enklare produktionsekonomiska beräkningar såsom materialåtgång mm.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Känna till samspel mellan produktionsteknik och ekonomi.
Hälsa och säkerhet Arbetsmiljö grund Känna till: Arbetsmiljölagens grund och syfte. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS).
Hälsa och säkerhet Arbetsmiljö grund Känna till: Byggbranschens arbetsmiljöavtal. Arbetsmiljöregler för yngre i yrkeslivet. Människans förutsättningar och begränsningar. Arbetsmiljöorganisation. Syftet med arbetsmiljöplan.
Hälsa och säkerhet Bära och lyfta Kunna olika former av materialhantering; manuell och med hjälp av maskiner samt olika arbetsmetoder för att lyfta och bära rätt.
Hälsa och säkerhet Bära och lyfta Kunna de förekommande kranar och lyftredskaps användningsområde. Signal- och teckengivning. Lyft- och kopplingsteknik.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Känna till ergonomiska hjälpmedels funktion.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Kunna tillämpa Arbetsmiljöverkets regler för skydds- och hjälpanordningar; stegar, bockar, bockställningar, tillträdes- och transportleder, skyddsräcken, skyddstak, intäckningar och arbetsställningar.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Känna till de vanligaste förekommande riskerna på byggarbetsplatsen och hur man förebygger dessa.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Kunna: Första hjälpen vid olycksfall. Förebyggande brandskydd, elsäkerhet och användning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete på arbetsplatsen.
Gemensamma grunder hus
Område Moment Beskrivning
Armering Armering Känna till armeringens funktion i betongkonstruktioner.
Bygghandlingar Ritningsläsning husbyggnad Kunna tolka och tyda ritningar.
Bygghandlingar Ritningsläsning husbyggnad Känna till olika ritningar för husbyggnad med vanligen förekommande symboler och principer för måttsättning.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna volym och viktberäkna byggnadsdelar för säkra lyft.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna tillämpa lämplig lyftteknik för säkra lyft i samband med uttransport av byggnadsdelar.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna tillämpa transportmetoder för vanligt förekommande byggmaterial.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna utföra säker infästning i olika byggnadsdelar/-material.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna tillämpa för yrket speciella föreskrifter och bestämmelser i samband med material och transportteknik med hänsyn till klimat och risk.
Byggprocessen Arkitektur Känna till: Arkitektens arbete och arkitekturens påverkan genom tiderna. Vanliga arkitekturtermer. Form och funktion.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna tillämpa och förstå den matematik som används i yrkesutövningen på arbetsplatsen
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Känna till värmeavgivning i samband med olika produktionsmetoder.
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Pröva på släckmedel och släckningsutrustning.
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Kunna utföra förebyggande arbete och brandsläckning.
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Känna till lagar, föreskrifter och anvisningar, försäkringsvillkor, brandrisker och säkerhetsregler.
Hälsa och säkerhet Maskiner och verktyg Kunna använda ergonomiska hjälpmedel
Hälsa och säkerhet Ställningsbyggnad Kunna montera systemställningar av stål/metall upp till 9 meters höjd, enligt AFS allmän utbildning
Isoleringsarbete Isolering Kunna de teoretiska sambanden gällande värme, fukt, ljud och brand.
Kunskapsområde betong
Område Moment Beskrivning
Armering Armering Känna till olika armeringskvaliteter.
Armering Armering Känna till lämpliga bearbetningsmetoder och sammanfogning av stål, svetsbarhet.
Armering Armering Kunna utföra klippning och bockning av armeringsstål enligt armeringsspecifikation och typblad.
Armering Armering Kunna utföra olika metoder för sammanfogning/najning av armeringsstål.
Armering Armering Känna till armeringens olika funktioner och verkningssätt; drag- och tryckarmering, skjuvarmering, sprickarmering.
Armering Armering Kunna utföra inläggning och montage i formar för; väggar, plattor/bärlag, pelare och balkar.
Betonggjutning Betonggjutning Känna till: Olika betongkvaliteters egenskaper i färskt och härdat tillstånd. Krympning, uttorkning,hållfasthetstillväxt och täthet.
Betonggjutning Betonggjutning Pröva på tillverkning av betong enligt föreskrifter.
Betonggjutning Betonggjutning Kunna utföra gjutning av betongbärlag, pelare och väggar.
Betonggjutning Betonggjutning Kunna utföra vibrering av betong med olika metoder.
Betonggjutning Betonggjutning Kunna utföra efterbehandling, slipning och fukthärdning av betong.
Betonggjutning Betonggjutning Kunna utföra demontering/rivning av formar samt utlagning av betongytor.
Betonggjutning Ytbeläggningar Kunna utföra: Läggning av överbetonggolv. Flytspackling och golv med fall.
Byggelementmontering Elementmontering Kunna utföra arbetsplatstransport, lagring, lyft, montering och undergjutning av element i betong och lättbetong.
Byggelementmontering Elementmontering Kunna utföra provisorisk stabilisering, montage av trappor, förankring, sammangjutning, fogning och efterlagning.
Håltagning Håltagning Känna till utrustning och verktyg för bilande, spräckande, skärande och borrande arbeten i betong.
Kunskapsområde plattsättning
Område Moment Beskrivning
Plattsättning/-läggning Plattsättning orientering Känna till: Olika fogmassor, deras egenskaper och användningsområden. Keramiska plattors tillverkningsprocess och historik. Branschens regler för tätskikt och förseglingsarbete i våtrum.
Plattsättning/-läggning Plattsättning orientering Känna till: Olika typer av keramiska plattor deras egenskaper och användningsområde. Olika bruk och fästmassor, deras egenskaper och användningsområden.
Kunskapsområde murning
Område Moment Beskrivning
Isoleringsarbete Isolering Kunna utföra isolering vid skalmurning.
Putsning Putsning och slamning Kunna bedöma olika underlag.

Golvläggare

Gemensamma grunder alla
Område Moment Beskrivning
Bygghandlingar Olika typer av bygghandlingar Känna till bygghandlingars olika status, byggbranschens standardavtal, AMA, myndigheters regelverk, kontrakt och byggbeskrivningar.
Bygghandlingar Ritningsläsning grund Kunna; skalor, olika vyer, olika typer av ritningar, vanliga symboler, måttsättningsprinciper, ritningshuvudet och revideringar.
Byggmaskiner och verktyg Maskiner och verktyg Känna till hur man använder och vårdar de vanligaste handhållna verktygen och maskinerna.
Byggmaterial och yttre miljö Byggmaterial grund Känna till vanliga byggmaterial avseende; användningsområde, kvalitet, egenskaper, kostnader, hälso-och miljöaspekter.
Byggmaterial och yttre miljö Miljöhänsyn Känna till miljöledningssystem och principer för kretslopp och återvinning
Byggmaterial och yttre miljö Miljöhänsyn Kunna källsortera byggmaterial
Byggprocessen Arbetsplatsen Känna till: Parternas roll på arbetsmarknaden. Avtal och lagar som reglerar anställningen. Yrkesutbildningsavtalet. Arbetsplatsens försäkringar.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till byggarbetsplatsens olika yrken och roller, grunderna för samverkan i arbetslag och med olika yrkesgrupper.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till regler och myndighetsbeslut som styr byggandet, kontroller, kvalitetskrav och besiktningar.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till: Helheten och sambandet i byggprocessen. Byggprocessens olika skeden, aktörer och entreprenadformer.
Byggteknik och beräkningar Byggkonstruktioner Känna till vanliga anläggning- och byggkonstruktioner och deras egenskaper/verkningssätt.
Byggteknik och beräkningar Byggnadsfysiska egenskapskrav och lösningar Känna till de vanligaste byggmaterialens egenskaper och användningsområden avseende värme, fukt, ljud och brand.
Byggteknik och beräkningar Byggteknik Känna till var man finner information om utförande av vanliga byggtekniska lösningar såsom AMA-systemet, materialinstruktioner och myndighetskrav.
Byggteknik och beräkningar Mätningsteknik grund Känna till de på arbetsplatsen vanligaste förekommande utsättningsmetoderna.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Känna till samspel mellan produktionsteknik och ekonomi.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna utföra enklare produktionsekonomiska beräkningar såsom materialåtgång mm.
Hälsa och säkerhet Arbetsmiljö grund Känna till: Arbetsmiljölagens grund och syfte. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS).
Hälsa och säkerhet Arbetsmiljö grund Känna till: Byggbranschens arbetsmiljöavtal. Arbetsmiljöregler för yngre i yrkeslivet. Människans förutsättningar och begränsningar. Arbetsmiljöorganisation. Syftet med arbetsmiljöplan.
Hälsa och säkerhet Bära och lyfta Kunna olika former av materialhantering; manuell och med hjälp av maskiner samt olika arbetsmetoder för att lyfta och bära rätt.
Hälsa och säkerhet Bära och lyfta Kunna de förekommande kranar och lyftredskaps användningsområde. Signal- och teckengivning. Lyft- och kopplingsteknik.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Känna till ergonomiska hjälpmedels funktion.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Känna till de vanligaste förekommande riskerna på byggarbetsplatsen och hur man förebygger dessa.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Kunna tillämpa Arbetsmiljöverkets regler för skydds- och hjälpanordningar; stegar, bockar, bockställningar, tillträdes- och transportleder, skyddsräcken, skyddstak, intäckningar och arbetsställningar.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Kunna: Första hjälpen vid olycksfall. Förebyggande brandskydd, elsäkerhet och användning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete på arbetsplatsen.
Gemensamma grunder hus
Område Moment Beskrivning
Armering Armering Känna till armeringens funktion i betongkonstruktioner.
Bygghandlingar Ritningsläsning husbyggnad Kunna tolka och tyda ritningar.
Bygghandlingar Ritningsläsning husbyggnad Känna till olika ritningar för husbyggnad med vanligen förekommande symboler och principer för måttsättning.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna volym och viktberäkna byggnadsdelar för säkra lyft.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna tillämpa transportmetoder för vanligt förekommande byggmaterial.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna tillämpa lämplig lyftteknik för säkra lyft i samband med uttransport av byggnadsdelar.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna utföra säker infästning i olika byggnadsdelar/-material.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna tillämpa för yrket speciella föreskrifter och bestämmelser i samband med material och transportteknik med hänsyn till klimat och risk.
Byggprocessen Arkitektur Känna till: Arkitektens arbete och arkitekturens påverkan genom tiderna. Vanliga arkitekturtermer. Form och funktion.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna tillämpa och förstå den matematik som används i yrkesutövningen på arbetsplatsen
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Kunna utföra förebyggande arbete och brandsläckning.
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Pröva på släckmedel och släckningsutrustning.
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Känna till värmeavgivning i samband med olika produktionsmetoder.
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Känna till lagar, föreskrifter och anvisningar, försäkringsvillkor, brandrisker och säkerhetsregler.
Hälsa och säkerhet Maskiner och verktyg Kunna använda ergonomiska hjälpmedel
Hälsa och säkerhet Ställningsbyggnad Kunna montera systemställningar av stål/metall upp till 9 meters höjd, enligt AFS allmän utbildning
Isoleringsarbete Isolering Kunna de teoretiska sambanden gällande värme, fukt, ljud och brand.
Kunskapsområde golv
Område Moment Beskrivning
Allmän miljökännedom Avfallshantering/sortering av material Känna till hur hantering av produkter och särskilt produkter innehållande farliga ämnen ska gå till.
Allmän miljökännedom Avfallshantering/sortering av material Känna till farosymboler och avfallsfraktioner.
Allmän miljökännedom Byggvarudeklaration/Produktdatablad Känna till vad en byggvarudeklaration är och vilken information som ges om produkten.
Allmän miljökännedom Materialval/utfasning av farliga ämnen Känna till olika miljöbedömningssystem för byggprodukter t.ex BASTA, dess uppbyggnad och hur man söker information om byggprodukter.
Allmän miljökännedom Återvinning av material Känna till system för återvinning av material, exempelvis GBRs Golvåtervinning för installationsspill av plast.
Allmän rättskunskap Entreprenadformer Känna till att olika förutsättningar gäller för olika entreprenadformer; t.ex. AB04, ABT06, AB-U 07, ABT- U07 samt konsumenttjänstlagen
Arbetsmiljö Arbetsmiljörisker Känna till kritiska moment och risker förknippade med golvläggaryrket t.ex kemiska risker och belastningsskador.
Arbetsmiljö Hjälpmedel/verktyg Känna till olika redskap/verktyg för montering/applicering ur arbetsmiljösynpunkt. (Ex.vis stående verktyg för limning).
Arbetsmiljö Hälsofarliga ämnen/ Farosymboler Känna till märkning av produkter med farosymboler och vilka farosymboler som representerar vad.
Arbetsmiljö Hälsofarliga ämnen/ identifiering vid rivning Känna till riskerna vid exponering av hälsofarliga ämnen vid rivning (t.ex. asbest och PCB).
Arbetsmiljö Hälsofarliga ämnen/identifierning vid rivning Känna till olika metoder/knep för att kunna identifiera material som kan innehålla hälsofarliga ämnen.
Arbetsmiljö Hälsofarliga ämnen/säkerhetsblad Känna till hur säkerhetsdatablad anger innehåll av hälsofarliga ämnen samt hantering av produkten ur ett arbetsmiljöperspektiv.
Arbetsmiljö Skyddsutrustning Känna till personlig skyddsutrustning förknippat med golvläggaryrket.
Beräkning Ytor/materialåtgång Kunna beräkna ytor och materialåtgång, med hänsyn till beläggning, läggningssätt och eventuell mönsterpassning.
Branschregler Golvbranschen, GBR Känna till och kunna tillämpa GBRs riktlinjer och rekommendationer.
Branschregler GVK, AB Svensk våtrumskontroll Känna till och kunna tillämpa GBRs riktlinjer och rekommendationer.
Kvalitetsarbete För- och egenkontroller samt hantering av avvikleser Känna till vikten av att följa rutin för detta
Kvalitetskrav och normer AMA Hus Känna till AMA Hus, när den tillämpas och hur man hittar relevanta toleranskrav. Särskilt kapitel M.
Materialkunskap Allmänt Känna till kvalitetskrav och normer.
Materialkunskap Allmänt Känna till materialegenskaper för respektive material samt kunna välja lämplig produkttyp beroende på rådande förutsättningar.
Materialkunskap Avjämningsmassa/spackelmassa Känna till olika typer av avjämningsmassa/spackelmassa och när de kan användas.
Materialkunskap Gummigolv Känna till skillnaden på homogena och heterogena mattor och plattor och skillnaden på olika baksidor.
Materialkunskap Lim Känna till att olika typer av lim och limmängd krävs för olika typer av underlag och olika ytbeläggningar.
Materialkunskap Linoleumgolv Känna till olika baksidor och deras egenskaper.
Materialkunskap Linoleumgolv Känna till ytförstärkt linoleum och dessa ej behöver installationsbehandlas.
Materialkunskap Plastgolv Känna till skillnaden på homogena och heterogena mattor och plattor och skillnaden på olika baksidor.
Materialkunskap Textilgolv Känna till olika typer av textilgolv, (mattor, plattor, tuftade, vävda och nålfiltsmattor) och deras egenskaper samt olika baksidor och deras egenskaper.
Materialkunskap Trägolv Känna till egenskaper för fanergolv, lamellparkett, laminat och massiv parkett/brädor och skillnaden mellan dessa.
Materialkunskap Trägolv Känna till olika läggningstekniker.
Materialkunskap Trägolv Känna till hur RF i luften påverkar trägolv samt kunna räkna ut vilken rörelsefog som krävs runt golvet.
Materialkunskap Tätskikt/plastmatta i våta utrymme Känna till krav och branschregler för våtrum.
Materialkunskap Ytbehandling Känna till installationsbehandlingar för olika golvbeläggningar.
Materialkunskap Ytbehandling Känna till egenskaper för lack, olja och hårdvaxolja
Montage Allmänt Känna till branschriktlinjer för korrekt utförande.
Montage Allmänt Kunna bedöma lämplig arbetsmetod och känna till lämpliga verktyg för olika material samt förstå vikten av att följa monteringsanvisning.
Montage Avjämningsmassa/spackelmassa Kunna utföra flytspackling, handspackling, finspackling och punkspackling, samt spackling av fall mot golvbrunn i våtrum.
Montage Gummigolv Prövat på att montera gummigolv, med särskilt fokus på tekniken för limning, skarvning och vältning.
Montage Lim Prövat på att limma olika golvbeläggningar och provat olika typer av limspridare.
Montage Linoleumgolv Prövat på montera linoleum med särskilt fokus på limning, hantering av hängveck och vältning vid tjockare linoleum.
Montage Plastgolv Kunna lägga vanligt förekommande mattor och plattor samt att svetsa plastmatta med olika baksidor.
Montage Textilgolv Prövat på monteringstekniker och verktyg för olika typer av textilgolv, samt provat på mönsterpassning.
Montage Textilgolv Kunna efter givna förutsättningar montera ett textilgolv.
Montage Trägolv Prövat på olika läggningstekniker för olika typer av trägolv, både flytande och nedlimmat.
Montage Trägolv Kunna lägga minst en typ av de i branschen vanligaste förekommande trägolven.
Montage Tätskikt/plastmatta i våta utrymme Känna till H-metoden och V-metoden, ha prövat att montera tätskikt/plastmatta i våtrum, både vägg och golv.
Montage Tätskikt/plastmatta i våta utrymmen Kunna efter givna förutsättningar och enligt kraven i branschreglerna utföra ett tätskikt.
Montage Ytbehandlingar Kunna efter givna förutsättningar planera för och göra en ytbehandling av trägolv med lack/olja/hårdvaxolja.
Reparation Golvbeläggning Kunna efter givna förutsättningar planera för och genomföra en reparation genom t.ex byte av enskild stav på trägolv, reparation av plastmatta mm.
Reparation Slipning av trägolv Känna till branschriktlinjer för slipning och de risker som förknippas med slipning (slipdamm, kemiska risker, självantändande trasor mm).
Reparation Slipning av trägolv Prövat på att slipa och ytbehandla ett trägolv.
Rivning Utrivning av befintlig golvbeläggning Kunna utföra rivning av befintligt golvmaterial och ha kännedom om de eventuella risker som är förknippade med detta.
Underhåll Skötsel och periodiskt underhåll Känna till hur de vanligaste förekommande golvbeläggningarna ska skötas och lämpligast periodiskt underhåll.
Underhåll Skötsel och periodiskt underhåll Känna till vikten av att lämna skötselråd till kund och de risker som finns om så inte görs.
Underlag golv Undergolv Känna till olika typer av undergolv och deras betydelse för montering av golv.
Underlag golv Underlagskonstruktioner Känna till olika typer av underlag och deras betydelse för montering av golv.
Underlag golv Underlagskonstruktioner Kunna montera och reparera undergolv upp till kraven för att kunna lägga ett nytt slitlager/ytskikt avseende bärighet, risk för tillskjutande fukt mm.

Håltagare

Gemensamma grunder alla
Område Moment Beskrivning
Bygghandlingar Olika typer av bygghandlingar Känna till bygghandlingars olika status, byggbranschens standardavtal, AMA, myndigheters regelverk, kontrakt och byggbeskrivningar.
Bygghandlingar Ritningsläsning grund Kunna; skalor, olika vyer, olika typer av ritningar, vanliga symboler, måttsättningsprinciper, ritningshuvudet och revideringar.
Byggmaskiner och verktyg Maskiner och verktyg Känna till hur man använder och vårdar de vanligaste handhållna verktygen och maskinerna.
Byggmaterial och yttre miljö Byggmaterial grund Känna till vanliga byggmaterial avseende; användningsområde, kvalitet, egenskaper, kostnader, hälso-och miljöaspekter.
Byggmaterial och yttre miljö Miljöhänsyn Känna till miljöledningssystem och principer för kretslopp och återvinning
Byggmaterial och yttre miljö Miljöhänsyn Kunna källsortera byggmaterial
Byggprocessen Arbetsplatsen Känna till: Parternas roll på arbetsmarknaden. Avtal och lagar som reglerar anställningen. Yrkesutbildningsavtalet. Arbetsplatsens försäkringar.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till byggarbetsplatsens olika yrken och roller, grunderna för samverkan i arbetslag och med olika yrkesgrupper.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till regler och myndighetsbeslut som styr byggandet, kontroller, kvalitetskrav och besiktningar.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till: Helheten och sambandet i byggprocessen. Byggprocessens olika skeden, aktörer och entreprenadformer.
Byggteknik och beräkningar Byggkonstruktioner Känna till vanliga anläggning- och byggkonstruktioner och deras egenskaper/verkningssätt.
Byggteknik och beräkningar Byggnadsfysiska egenskapskrav och lösningar Känna till de vanligaste byggmaterialens egenskaper och användningsområden avseende värme, fukt, ljud och brand.
Byggteknik och beräkningar Byggteknik Känna till var man finner information om utförande av vanliga byggtekniska lösningar såsom AMA-systemet, materialinstruktioner och myndighetskrav.
Byggteknik och beräkningar Mätningsteknik grund Känna till de på arbetsplatsen vanligaste förekommande utsättningsmetoderna.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna utföra enklare produktionsekonomiska beräkningar såsom materialåtgång mm.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Känna till samspel mellan produktionsteknik och ekonomi.
Hälsa och säkerhet Arbetsmiljö grund Känna till: Arbetsmiljölagens grund och syfte. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS).
Hälsa och säkerhet Arbetsmiljö grund Känna till: Byggbranschens arbetsmiljöavtal. Arbetsmiljöregler för yngre i yrkeslivet. Människans förutsättningar och begränsningar. Arbetsmiljöorganisation. Syftet med arbetsmiljöplan.
Hälsa och säkerhet Bära och lyfta Kunna olika former av materialhantering; manuell och med hjälp av maskiner samt olika arbetsmetoder för att lyfta och bära rätt.
Hälsa och säkerhet Bära och lyfta Kunna de förekommande kranar och lyftredskaps användningsområde. Signal- och teckengivning. Lyft- och kopplingsteknik.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Känna till ergonomiska hjälpmedels funktion.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Känna till de vanligaste förekommande riskerna på byggarbetsplatsen och hur man förebygger dessa.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Kunna tillämpa Arbetsmiljöverkets regler för skydds- och hjälpanordningar; stegar, bockar, bockställningar, tillträdes- och transportleder, skyddsräcken, skyddstak, intäckningar och arbetsställningar.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Kunna: Första hjälpen vid olycksfall. Förebyggande brandskydd, elsäkerhet och användning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete på arbetsplatsen.
Gemensamma grunder hus
Område Moment Beskrivning
Armering Armering Känna till armeringens funktion i betongkonstruktioner.
Bygghandlingar Ritningsläsning husbyggnad Kunna tolka och tyda ritningar.
Bygghandlingar Ritningsläsning husbyggnad Känna till olika ritningar för husbyggnad med vanligen förekommande symboler och principer för måttsättning.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna volym och viktberäkna byggnadsdelar för säkra lyft.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna tillämpa lämplig lyftteknik för säkra lyft i samband med uttransport av byggnadsdelar.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna tillämpa transportmetoder för vanligt förekommande byggmaterial.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna utföra säker infästning i olika byggnadsdelar/-material.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna tillämpa för yrket speciella föreskrifter och bestämmelser i samband med material och transportteknik med hänsyn till klimat och risk.
Byggprocessen Arkitektur Känna till: Arkitektens arbete och arkitekturens påverkan genom tiderna. Vanliga arkitekturtermer. Form och funktion.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna tillämpa och förstå den matematik som används i yrkesutövningen på arbetsplatsen
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Känna till värmeavgivning i samband med olika produktionsmetoder.
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Pröva på släckmedel och släckningsutrustning.
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Kunna utföra förebyggande arbete och brandsläckning.
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Känna till lagar, föreskrifter och anvisningar, försäkringsvillkor, brandrisker och säkerhetsregler.
Hälsa och säkerhet Maskiner och verktyg Kunna använda ergonomiska hjälpmedel
Hälsa och säkerhet Ställningsbyggnad Kunna montera systemställningar av stål/metall upp till 9 meters höjd, enligt AFS allmän utbildning
Isoleringsarbete Isolering Kunna de teoretiska sambanden gällande värme, fukt, ljud och brand.
Kunskapsområde håltagning
Område Moment Beskrivning
Arbetsmiljö Bearbetning/håltagning Känna till riskerna förknippade med olika brand- och miljöfarliga material.
Arbetsmiljö Särskilda risker Känna till de särskilda risker som förknippas med arbetet som håltagare.
Arbetsmiljö Särskilda risker Känna till riskerna med arbete med vibrerande maskiner som ex. begränsar användandet av tyngre bilmaskiner
Arbetsplanering Skärande bearbetning med diamantverktyg Kunna planera i branschen förekommande arbeten med skärande och sågande maskiner på ett ur arbetsmiljöhänseende säkert sätt.
Byggnadens konstruktion Håltagning Känna till var man söker information om byggnadsdelarnas bärighet och konstruktion innan arbetet påbörjas.
Byggnadens konstruktion Håltagning Känna till olika byggmaterial och deras egenskaper i samband med håltagande bearbetning.
Byggprocessen Planering av arbete Kunna planera och förbereda ett håltagningsarbete.
Byggprocessen Planering av moment Kunna hantera material och utrustning på arbetsplatsen avseende skyddstäckning, avspärrning och städning.
Demoleringsrobotar Demolering Känna till metoden och maskinerna som finns på marknaden.
Handhållna maskiner Bilning Kunna efter givna förutsättningat ta upp ett hål.
Handhållna maskiner Borrning Kunna efter givna förutsättningat ta upp ett hål.
Handhållna maskiner Sågning Kunna efter givna förutsättningat ta upp ett hål.
Infästningar Maskinmontering Kunna välja rätt metod avseende infästning för det planerade arbetet.
Infästningar Metoder Känna till de i branschen förekommande typerna av infästningsmetoder.
Intäckningar Omgivningsskydd Kunna täcka in ett arbetsområde oavsett typ av håltagningsmetod så att fullgott skydd mot omgivande byggdelar och personer uppnås.
Intäckningar Omgivningsskydd Känna till metoden att bygga täcka in med undertryck och luftsluss
Kylmedia för skärande bearbetning Luftkylning Kunna metoder för dammuppsamling.
Kylmedia för skärande bearbetning Vattenuppsamling Kunna metoder för vallning, uppsugning och omhändertagning av slam och vatten.
Liftar och arbetsplattformar Arbete över markplan Kunna välja rätt utrustning och metod för det aktuella arbetet.
Maskiner och utrustning Verktygskunskap Kunna de rekommenderade serviceintervallerna på maskiner.
Maskiner och utrustning Verktygskunskap Kunna underhålla och rätt hantera utrustningen.
Maskinkunskap elektriska- och hydraliska system Kunna efter tillverkarens instruktioner utföra enklare underhåll, felsökning och komponentbyten.
Maskinkunskap Elektriska- och hydraliska system Kunna efter tillverkarens instruktioner göra en hjälpstart med startkablar.
Maskinkunskap Elektriska system. Känna till: Elektriska grundsystem för arbetsmaskiner, uppbyggnad och funktion. Hjälpstart med startkabel och dess risker.
Materialhantering Fällning av utsågade betongdelar inkl. borrkärnor. Kunna välja rätt utrustning och metod för det aktuella arbetet.
Materialhantering Säkring och lyft vid ex. upptagning i golv och tak. Kunna välja rätt utrustning och metod för det aktuella arbetet.
Skärande bearbetning med diamantverktyg Borrning Kunna efter givna förutsättningar ta upp ett borrhål med en el- eller hydraldriven borrmaskin.
Skärande bearbetning med diamantverktyg Golvsågning Kunna välja utrustning efter arbetets art.
Skärande bearbetning med diamantverktyg Golvsågning Kunna efter givna förutsättnignar ta upp ett hål.
Skärande bearbetning med diamantverktyg Spräckning Känna till metoden och maskiner som finns på marknaden.
Skärande bearbetning med diamantverktyg Vajersågning Känna till metoden och maskinerna som finns på marknaden.
Skärande bearbetning med diamantverktyg Verktygskunskap Kunna välja rätt verktyg och utrustning för ändamålet.
Skärande bearbetning med diamantverktyg Verktygskunskap Kunna vid behov skärpa diamantverktyg som borrkronor och sågklingor.
Skärande bearbetning med diamantverktyg Väggsågning Kunna efter givna förutsättningar ta upp ett hål.
Säkerhet och skydd Avspärrning Kunna sätta upp en avspärrning enöigt Arbetsmiljöverkets regler.
Säkerhet och skydd Stämpning Kunna välja rätt utrustning och metod för det aktuella arbetet.
Yrkesmatematik Volymer och vikter Kunna volym och viktberäkna byggnadsdelar specifikt gällande håltagning.

Mobila grundlägg.maskiner Jordförstärking

Gemensamma grunder alla maskinförare
Område Moment Beskrivning
Maskinteknik Chassi/drivlina Kunna beräkna volymvikter, maxlast, densitet och volymförändringar.
Maskinteknik Chassi/drivlina Känna till grundläggande hydrostatiska system, funktion och åtgärder.
Maskinteknik Chassi/drivlina Kunna utföra enklare reparationer, funktionskontroll, service och underhåll.
Maskinteknik Chassi/drivlina Känna till de olika bromssystemens funktioner och däck.
Maskinteknik Elektriska system Känna till elektriska grundsystem, inkl. batterier, och dess uppbyggnad och funktion.
Maskinteknik Elektriska system Kunna utföra hjälpstart med startkabel och känna till riskerna med detta.
Maskinteknik Hydraulsystem Kunna utföra funktionskontroll, användarbaserad service och underhåll.
Maskinteknik Hydraulsystem Känna till hydrauliska grundsystem, dess uppbyggnad och funktion
Maskinteknik Motor Känna till vanligt förekommande kylvätsketyper och hanteringen.
Maskinteknik Motor Känna till olika alternativa drivmedel
Maskinteknik Motor Känna till vanligt förekommande oljekvaliteter och viskositetsgrader samt hantering av oljor.
Maskinteknik Motor Känna till motorns och drivsystemets grundläggande konstruktion och funktion.
Maskinteknik Motor Känna till principer för mekanisk kraftöverföring i drivsystem.
Säkerhet Avtal coh regelverk Känna till regelverk kring arbetsmiljöavtal, arbetsmiljöregler för yngre i arbetslivet, arbetsmiljöorganisation och syftet med arbetsmiljöplan.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till kraven för framförande av mobila arbetsmaskiner, risker och moment vid förflyttning av maskin.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till parternas roll på arbetsmarknaden, avtal och lagar som reglerar anställningen (kollektivavtal, utbildningsavtal och avtalsprinciper), arbetsplatsens försäkringar.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till regler och myndighetsbeslut som styr arbetet, kontroller, kvalitetskrav och besiktning.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till helheten och sambandet i arbetsprocessens olika skeden, aktörer och entreprenadformer.
Säkerhet Avtal och regelverk Kunna tillämpa gällande lagar, regler och anvisningar.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till att det finns behörighetsgivande kurser formulerade av myndigheter och verk inom anläggningsområdet.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till arbetsplatsens olika yrken och roller, grunderna för samverkan i arbetslag och med olika yrkesgrupper.
Säkerhet Avtal och säkerhet Känna till aktuella regler enligt vägtrafikförordning samt Trafikverkets och Arbetsmiljöverkets författningssamlingar. Regelverk för förarhytter.
Säkerhet Besiktning av fordon Känna till besiktningskrav för maskinen och eventuella tillbehör.
Säkerhet Brand och räddning Kunna släcka bränder i maskiner.
Säkerhet Brand och räddning Kunna första hjälpen vid olycksfall, förebyggande brandskydd, elsäkerhet och användning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljö och säkerhetsarbete på arbetsplatsen.
Säkerhet Elsäkerhet Kunna föreskrifter och bestämmelser så att man inte av ovarsamhet eller okunnighet skall skada sig själv och andra eller orsaka materiella skador.
Säkerhet Förarmiljö Kunna arbetsmetoder för säkra lyft.
Säkerhet Förarmiljö Känna till hälsorisker i förarens arbetsmiljö som är förenade med användning av bränsle, oljor och kylvätskor.
Säkerhet Förarmiljö Känna till människans förutsättningar och begränsningar.
Säkerhet Förarmiljö Känna till ett typiskt klimatsystem, funktion, åtgärder och risker.
Säkerhet Förarmiljö Kunna arbetsmetoder för att lyfta rätt.
Säkerhet Förarmiljö Känna till ergonomiska hjälpmedels funktion såsom t.ex. förarstol.
Säkerhet Försäkringar Känna till lagen om trafikförsäkring och förekommande försäkringar enligt branschrekommendationer.
Säkerhet Hydraulsystem Kunna tillämpa gällande regler och anvisningar, ex. krav på slangbrottsventil.
Säkerhet Lyft Känna till användningsområden, typer, hantering, kontroller och bedöma risker med avseende på lyftkättingar, mjuka redskap (stroppar mm), schackel, speciallyftredskap och vajerstroppar.
Säkerhet Miljö Känna till miljöledningssystem och principer för kretslopp och återvinning.
Säkerhet Miljö Känna till miljörisker som är förenade med användning av bränsle, oljor och kylvätskor.
Säkerhet Miljö Känna till Eus krav på avgasers innehåll.
Säkerhet Miljö Kunna källsortera arbetsmaterial.
Säkerhet Signalering Kunna grundläggande teckensignalering.
Gemensamma grunder Grundläggningsmaskiner
Område Moment Beskrivning
Bygghandlingar Entreprenadavtal Känna till de branschspecifika leveransvillkoren (PEFLEV 07)
Geoteknik Bergarter Kunna vanliga bergarters egenskaper (hållfasthet, sprickzoner, djup till fast botten mm)
Geoteknik Geotekniska klasser Kunna förstå vad de olika geotekniska klasserna innebär.
Geoteknik Grundläggningsmetoder Känna till de vanligt förekommande grundläggningsmetoderna, t-ex pålning, spontning, borrning, KC-pelare och jordförstärkning.
Geoteknik Grundläggningssyfte Kunna förstå varför man måste föra lasten till fast lager eller sprida ut lasten på en större jordvolym alternativt armera och packa jorden.
Geoteknik Grundvatten Kunna grundvattnets egenskaper gällande tryck och grundvattenytans nivå.
Geoteknik Jordarter Kunna vanliga jordarters egensakper (kornstorlek och packningsgrad, sand, silt, lera och morän.)
Geoteknik Jordarter Kunna friktions- och kohesionsjordars egenskaper
Geoteknik Ritningsläsning Kunna läsa och tyda geotekniska ritningar/handlingar.
Geoteknik Tjäle Kunna tjälens inverkan på markförhållandena.
Grundläggningsmaskiner Handhavande Kunna maskinens prestanda, maxlast och lutningsvinklar, användningsområden och funktion för olika tillbehör och redskap.
Grundläggningsteknik Maskinetablering Kunna förutsättningarna för tillfartsvägar och uppställningsplats för maskin och pålupplag.
Grundläggningsteknik Maskinetablering Kunna bedöma arbetsplatsens status beträffande risker (ras, ledning mm)
Grundläggningsteknik Mätning Kunna de vanligast förekommande mätmetoderna (stötvågsmätning, provbelastning, PDA-mätning mm).
Grundläggningsteknik Omgivningspåverkan Känna till på vilket sätt omgivande jord påverkas vid grundläggning (packning, undanträngning, hållfasthet och portryck)
Hälsa och säkerhet Handhavande Känna till risker och åtgärder för att förebygga olycksfall för den egna maskinen
Maskinteknik Handhavande Kunna utföra de åtgärder som krävs när dagens arbete avslutas för att minimera risker för maskiner och tredje man.
Maskinteknik Kommunikation Kunna kommunicera med och leda hjälparen
Maskinteknik Maskinslag Känna till de vanligaste förekkande grundläggningsmaskinerna (översiktligt)
Kunskapsområde jordförstärkningsmaskin
Område Moment Beskrivning
Grundläggningsteknik Omgivningspåverkan Känna till påverkan på omgivande byggnader och konstruktioner (vibrationer, buller).

Mobila grundläggningsmaskiner Borrmaskin

Gemensamma grunder alla maskinförare
Område Moment Beskrivning
Maskinteknik Chassi/drivlina Kunna utföra enklare reparationer, funktionskontroll, service och underhåll.
Maskinteknik Chassi/drivlina Känna till grundläggande hydrostatiska system, funktion och åtgärder.
Maskinteknik Chassi/drivlina Kunna beräkna volymvikter, maxlast, densitet och volymförändringar.
Maskinteknik Chassi/drivlina Känna till de olika bromssystemens funktioner och däck.
Maskinteknik Elektriska system Känna till elektriska grundsystem, inkl. batterier, och dess uppbyggnad och funktion.
Maskinteknik Elektriska system Kunna utföra hjälpstart med startkabel och känna till riskerna med detta.
Maskinteknik Hydraulsystem Kunna utföra funktionskontroll, användarbaserad service och underhåll.
Maskinteknik Hydraulsystem Känna till hydrauliska grundsystem, dess uppbyggnad och funktion
Maskinteknik Motor Känna till vanligt förekommande oljekvaliteter och viskositetsgrader samt hantering av oljor.
Maskinteknik Motor Känna till vanligt förekommande kylvätsketyper och hanteringen.
Maskinteknik Motor Känna till olika alternativa drivmedel
Maskinteknik Motor Känna till motorns och drivsystemets grundläggande konstruktion och funktion.
Maskinteknik Motor Känna till principer för mekanisk kraftöverföring i drivsystem.
Säkerhet Avtal coh regelverk Känna till regelverk kring arbetsmiljöavtal, arbetsmiljöregler för yngre i arbetslivet, arbetsmiljöorganisation och syftet med arbetsmiljöplan.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till kraven för framförande av mobila arbetsmaskiner, risker och moment vid förflyttning av maskin.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till att det finns behörighetsgivande kurser formulerade av myndigheter och verk inom anläggningsområdet.
Säkerhet Avtal och regelverk Kunna tillämpa gällande lagar, regler och anvisningar.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till helheten och sambandet i arbetsprocessens olika skeden, aktörer och entreprenadformer.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till regler och myndighetsbeslut som styr arbetet, kontroller, kvalitetskrav och besiktning.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till parternas roll på arbetsmarknaden, avtal och lagar som reglerar anställningen (kollektivavtal, utbildningsavtal och avtalsprinciper), arbetsplatsens försäkringar.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till arbetsplatsens olika yrken och roller, grunderna för samverkan i arbetslag och med olika yrkesgrupper.
Säkerhet Avtal och säkerhet Känna till aktuella regler enligt vägtrafikförordning samt Trafikverkets och Arbetsmiljöverkets författningssamlingar. Regelverk för förarhytter.
Säkerhet Besiktning av fordon Känna till besiktningskrav för maskinen och eventuella tillbehör.
Säkerhet Brand och räddning Kunna släcka bränder i maskiner.
Säkerhet Brand och räddning Kunna första hjälpen vid olycksfall, förebyggande brandskydd, elsäkerhet och användning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljö och säkerhetsarbete på arbetsplatsen.
Säkerhet Elsäkerhet Kunna föreskrifter och bestämmelser så att man inte av ovarsamhet eller okunnighet skall skada sig själv och andra eller orsaka materiella skador.
Säkerhet Förarmiljö Kunna arbetsmetoder för säkra lyft.
Säkerhet Förarmiljö Känna till ett typiskt klimatsystem, funktion, åtgärder och risker.
Säkerhet Förarmiljö Känna till människans förutsättningar och begränsningar.
Säkerhet Förarmiljö Känna till hälsorisker i förarens arbetsmiljö som är förenade med användning av bränsle, oljor och kylvätskor.
Säkerhet Förarmiljö Kunna arbetsmetoder för att lyfta rätt.
Säkerhet Förarmiljö Känna till ergonomiska hjälpmedels funktion såsom t.ex. förarstol.
Säkerhet Försäkringar Känna till lagen om trafikförsäkring och förekommande försäkringar enligt branschrekommendationer.
Säkerhet Hydraulsystem Kunna tillämpa gällande regler och anvisningar, ex. krav på slangbrottsventil.
Säkerhet Lyft Känna till användningsområden, typer, hantering, kontroller och bedöma risker med avseende på lyftkättingar, mjuka redskap (stroppar mm), schackel, speciallyftredskap och vajerstroppar.
Säkerhet Miljö Känna till Eus krav på avgasers innehåll.
Säkerhet Miljö Känna till miljörisker som är förenade med användning av bränsle, oljor och kylvätskor.
Säkerhet Miljö Känna till miljöledningssystem och principer för kretslopp och återvinning.
Säkerhet Miljö Kunna källsortera arbetsmaterial.
Säkerhet Signalering Kunna grundläggande teckensignalering.
Gemensamma grunder Grundläggningsmaskiner
Område Moment Beskrivning
Bygghandlingar Entreprenadavtal Känna till de branschspecifika leveransvillkoren (PEFLEV 07)
Geoteknik Bergarter Kunna vanliga bergarters egenskaper (hållfasthet, sprickzoner, djup till fast botten mm)
Geoteknik Geotekniska klasser Kunna förstå vad de olika geotekniska klasserna innebär.
Geoteknik Grundläggningsmetoder Känna till de vanligt förekommande grundläggningsmetoderna, t-ex pålning, spontning, borrning, KC-pelare och jordförstärkning.
Geoteknik Grundläggningssyfte Kunna förstå varför man måste föra lasten till fast lager eller sprida ut lasten på en större jordvolym alternativt armera och packa jorden.
Geoteknik Grundvatten Kunna grundvattnets egenskaper gällande tryck och grundvattenytans nivå.
Geoteknik Jordarter Kunna friktions- och kohesionsjordars egenskaper
Geoteknik Jordarter Kunna vanliga jordarters egensakper (kornstorlek och packningsgrad, sand, silt, lera och morän.)
Geoteknik Ritningsläsning Kunna läsa och tyda geotekniska ritningar/handlingar.
Geoteknik Tjäle Kunna tjälens inverkan på markförhållandena.
Grundläggningsmaskiner Handhavande Kunna maskinens prestanda, maxlast och lutningsvinklar, användningsområden och funktion för olika tillbehör och redskap.
Grundläggningsteknik Maskinetablering Kunna bedöma arbetsplatsens status beträffande risker (ras, ledning mm)
Grundläggningsteknik Maskinetablering Kunna förutsättningarna för tillfartsvägar och uppställningsplats för maskin och pålupplag.
Grundläggningsteknik Mätning Kunna de vanligast förekommande mätmetoderna (stötvågsmätning, provbelastning, PDA-mätning mm).
Grundläggningsteknik Omgivningspåverkan Känna till på vilket sätt omgivande jord påverkas vid grundläggning (packning, undanträngning, hållfasthet och portryck)
Hälsa och säkerhet Handhavande Känna till risker och åtgärder för att förebygga olycksfall för den egna maskinen
Maskinteknik Handhavande Kunna utföra de åtgärder som krävs när dagens arbete avslutas för att minimera risker för maskiner och tredje man.
Maskinteknik Kommunikation Kunna kommunicera med och leda hjälparen
Maskinteknik Maskinslag Känna till de vanligaste förekkande grundläggningsmaskinerna (översiktligt)
Kunskapsområde borrmaskin (djupgrundläggning)
Område Moment Beskrivning
Grundläggningsmaskiner Handhavande Kunna utföra förflyttning, uppställning och borrning.
Grundläggningsteknik Omgivningspåverkan Känna till påverkan på omgivande byggnader och konstruktioner (vibrationer, buller).

Mobila grundläggningsmaskiner KC-maskin

Gemensamma grunder alla maskinförare
Område Moment Beskrivning
Maskinteknik Chassi/drivlina Kunna beräkna volymvikter, maxlast, densitet och volymförändringar.
Maskinteknik Chassi/drivlina Känna till grundläggande hydrostatiska system, funktion och åtgärder.
Maskinteknik Chassi/drivlina Kunna utföra enklare reparationer, funktionskontroll, service och underhåll.
Maskinteknik Chassi/drivlina Känna till de olika bromssystemens funktioner och däck.
Maskinteknik Elektriska system Känna till elektriska grundsystem, inkl. batterier, och dess uppbyggnad och funktion.
Maskinteknik Elektriska system Kunna utföra hjälpstart med startkabel och känna till riskerna med detta.
Maskinteknik Hydraulsystem Kunna utföra funktionskontroll, användarbaserad service och underhåll.
Maskinteknik Hydraulsystem Känna till hydrauliska grundsystem, dess uppbyggnad och funktion
Maskinteknik Motor Känna till olika alternativa drivmedel
Maskinteknik Motor Känna till vanligt förekommande kylvätsketyper och hanteringen.
Maskinteknik Motor Känna till vanligt förekommande oljekvaliteter och viskositetsgrader samt hantering av oljor.
Maskinteknik Motor Känna till motorns och drivsystemets grundläggande konstruktion och funktion.
Maskinteknik Motor Känna till principer för mekanisk kraftöverföring i drivsystem.
Säkerhet Avtal coh regelverk Känna till regelverk kring arbetsmiljöavtal, arbetsmiljöregler för yngre i arbetslivet, arbetsmiljöorganisation och syftet med arbetsmiljöplan.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till kraven för framförande av mobila arbetsmaskiner, risker och moment vid förflyttning av maskin.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till parternas roll på arbetsmarknaden, avtal och lagar som reglerar anställningen (kollektivavtal, utbildningsavtal och avtalsprinciper), arbetsplatsens försäkringar.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till regler och myndighetsbeslut som styr arbetet, kontroller, kvalitetskrav och besiktning.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till helheten och sambandet i arbetsprocessens olika skeden, aktörer och entreprenadformer.
Säkerhet Avtal och regelverk Kunna tillämpa gällande lagar, regler och anvisningar.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till att det finns behörighetsgivande kurser formulerade av myndigheter och verk inom anläggningsområdet.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till arbetsplatsens olika yrken och roller, grunderna för samverkan i arbetslag och med olika yrkesgrupper.
Säkerhet Avtal och säkerhet Känna till aktuella regler enligt vägtrafikförordning samt Trafikverkets och Arbetsmiljöverkets författningssamlingar. Regelverk för förarhytter.
Säkerhet Besiktning av fordon Känna till besiktningskrav för maskinen och eventuella tillbehör.
Säkerhet Brand och räddning Kunna släcka bränder i maskiner.
Säkerhet Brand och räddning Kunna första hjälpen vid olycksfall, förebyggande brandskydd, elsäkerhet och användning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljö och säkerhetsarbete på arbetsplatsen.
Säkerhet Elsäkerhet Kunna föreskrifter och bestämmelser så att man inte av ovarsamhet eller okunnighet skall skada sig själv och andra eller orsaka materiella skador.
Säkerhet Förarmiljö Kunna arbetsmetoder för säkra lyft.
Säkerhet Förarmiljö Känna till hälsorisker i förarens arbetsmiljö som är förenade med användning av bränsle, oljor och kylvätskor.
Säkerhet Förarmiljö Känna till människans förutsättningar och begränsningar.
Säkerhet Förarmiljö Känna till ett typiskt klimatsystem, funktion, åtgärder och risker.
Säkerhet Förarmiljö Kunna arbetsmetoder för att lyfta rätt.
Säkerhet Förarmiljö Känna till ergonomiska hjälpmedels funktion såsom t.ex. förarstol.
Säkerhet Försäkringar Känna till lagen om trafikförsäkring och förekommande försäkringar enligt branschrekommendationer.
Säkerhet Hydraulsystem Kunna tillämpa gällande regler och anvisningar, ex. krav på slangbrottsventil.
Säkerhet Lyft Känna till användningsområden, typer, hantering, kontroller och bedöma risker med avseende på lyftkättingar, mjuka redskap (stroppar mm), schackel, speciallyftredskap och vajerstroppar.
Säkerhet Miljö Känna till miljöledningssystem och principer för kretslopp och återvinning.
Säkerhet Miljö Känna till miljörisker som är förenade med användning av bränsle, oljor och kylvätskor.
Säkerhet Miljö Känna till Eus krav på avgasers innehåll.
Säkerhet Miljö Kunna källsortera arbetsmaterial.
Säkerhet Signalering Kunna grundläggande teckensignalering.
Gemensamma grunder Grundläggningsmaskiner
Område Moment Beskrivning
Bygghandlingar Entreprenadavtal Känna till de branschspecifika leveransvillkoren (PEFLEV 07)
Geoteknik Bergarter Kunna vanliga bergarters egenskaper (hållfasthet, sprickzoner, djup till fast botten mm)
Geoteknik Geotekniska klasser Kunna förstå vad de olika geotekniska klasserna innebär.
Geoteknik Grundläggningsmetoder Känna till de vanligt förekommande grundläggningsmetoderna, t-ex pålning, spontning, borrning, KC-pelare och jordförstärkning.
Geoteknik Grundläggningssyfte Kunna förstå varför man måste föra lasten till fast lager eller sprida ut lasten på en större jordvolym alternativt armera och packa jorden.
Geoteknik Grundvatten Kunna grundvattnets egenskaper gällande tryck och grundvattenytans nivå.
Geoteknik Jordarter Kunna vanliga jordarters egensakper (kornstorlek och packningsgrad, sand, silt, lera och morän.)
Geoteknik Jordarter Kunna friktions- och kohesionsjordars egenskaper
Geoteknik Ritningsläsning Kunna läsa och tyda geotekniska ritningar/handlingar.
Geoteknik Tjäle Kunna tjälens inverkan på markförhållandena.
Grundläggningsmaskiner Handhavande Kunna maskinens prestanda, maxlast och lutningsvinklar, användningsområden och funktion för olika tillbehör och redskap.
Grundläggningsteknik Maskinetablering Kunna förutsättningarna för tillfartsvägar och uppställningsplats för maskin och pålupplag.
Grundläggningsteknik Maskinetablering Kunna bedöma arbetsplatsens status beträffande risker (ras, ledning mm)
Grundläggningsteknik Mätning Kunna de vanligast förekommande mätmetoderna (stötvågsmätning, provbelastning, PDA-mätning mm).
Grundläggningsteknik Omgivningspåverkan Känna till på vilket sätt omgivande jord påverkas vid grundläggning (packning, undanträngning, hållfasthet och portryck)
Hälsa och säkerhet Handhavande Känna till risker och åtgärder för att förebygga olycksfall för den egna maskinen
Maskinteknik Handhavande Kunna utföra de åtgärder som krävs när dagens arbete avslutas för att minimera risker för maskiner och tredje man.
Maskinteknik Kommunikation Kunna kommunicera med och leda hjälparen
Maskinteknik Maskinslag Känna till de vanligaste förekkande grundläggningsmaskinerna (översiktligt)
Kunskapsområde KC-maskin
Område Moment Beskrivning
Byggmaterial och yttre miljö Miljöhänsyn Kunna hantera miljö- och hälsorisker som är förenade med användning av bränsle, oljor, kylvätskor mm (vidta åtgärder, sanera!).
Grundläggningsmaskiner Handhavande Kunna utföra förflyttning, uppställning, och kalk/cementstabilisering.
Grundläggningsteknik Omgivningspåverkan Känna till påverkan på omgivande byggnader och konstruktioner (vibrationer, buller).
Hälsa och säkerhet Första hjälpen Kunna vidta åtgärder vid uppkomna skador vid användning av frätande ämnen.
Hälsa och säkerhet Kemiska hälsorisker Kunna vidta åtgärder för att undvika skador vid användning av frätande ämnen.
Hälsa och säkerhet Skyddsutrustning Kunna använda den skyddsutrustning som krävs för maskinen.
Maskinteknik Hanteringsanvisningar Kunna gällande föreskrifter (AFS).

Mobila grundläggningsmaskiner Pålmaskin

Gemensamma grunder alla maskinförare
Område Moment Beskrivning
Maskinteknik Chassi/drivlina Kunna utföra enklare reparationer, funktionskontroll, service och underhåll.
Maskinteknik Chassi/drivlina Känna till grundläggande hydrostatiska system, funktion och åtgärder.
Maskinteknik Chassi/drivlina Kunna beräkna volymvikter, maxlast, densitet och volymförändringar.
Maskinteknik Chassi/drivlina Känna till de olika bromssystemens funktioner och däck.
Maskinteknik Elektriska system Känna till elektriska grundsystem, inkl. batterier, och dess uppbyggnad och funktion.
Maskinteknik Elektriska system Kunna utföra hjälpstart med startkabel och känna till riskerna med detta.
Maskinteknik Hydraulsystem Kunna utföra funktionskontroll, användarbaserad service och underhåll.
Maskinteknik Hydraulsystem Känna till hydrauliska grundsystem, dess uppbyggnad och funktion
Maskinteknik Motor Känna till vanligt förekommande oljekvaliteter och viskositetsgrader samt hantering av oljor.
Maskinteknik Motor Känna till vanligt förekommande kylvätsketyper och hanteringen.
Maskinteknik Motor Känna till olika alternativa drivmedel
Maskinteknik Motor Känna till motorns och drivsystemets grundläggande konstruktion och funktion.
Maskinteknik Motor Känna till principer för mekanisk kraftöverföring i drivsystem.
Säkerhet Avtal coh regelverk Känna till regelverk kring arbetsmiljöavtal, arbetsmiljöregler för yngre i arbetslivet, arbetsmiljöorganisation och syftet med arbetsmiljöplan.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till kraven för framförande av mobila arbetsmaskiner, risker och moment vid förflyttning av maskin.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till att det finns behörighetsgivande kurser formulerade av myndigheter och verk inom anläggningsområdet.
Säkerhet Avtal och regelverk Kunna tillämpa gällande lagar, regler och anvisningar.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till helheten och sambandet i arbetsprocessens olika skeden, aktörer och entreprenadformer.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till regler och myndighetsbeslut som styr arbetet, kontroller, kvalitetskrav och besiktning.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till parternas roll på arbetsmarknaden, avtal och lagar som reglerar anställningen (kollektivavtal, utbildningsavtal och avtalsprinciper), arbetsplatsens försäkringar.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till arbetsplatsens olika yrken och roller, grunderna för samverkan i arbetslag och med olika yrkesgrupper.
Säkerhet Avtal och säkerhet Känna till aktuella regler enligt vägtrafikförordning samt Trafikverkets och Arbetsmiljöverkets författningssamlingar. Regelverk för förarhytter.
Säkerhet Besiktning av fordon Känna till besiktningskrav för maskinen och eventuella tillbehör.
Säkerhet Brand och räddning Kunna släcka bränder i maskiner.
Säkerhet Brand och räddning Kunna första hjälpen vid olycksfall, förebyggande brandskydd, elsäkerhet och användning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljö och säkerhetsarbete på arbetsplatsen.
Säkerhet Elsäkerhet Kunna föreskrifter och bestämmelser så att man inte av ovarsamhet eller okunnighet skall skada sig själv och andra eller orsaka materiella skador.
Säkerhet Förarmiljö Känna till ett typiskt klimatsystem, funktion, åtgärder och risker.
Säkerhet Förarmiljö Känna till människans förutsättningar och begränsningar.
Säkerhet Förarmiljö Känna till hälsorisker i förarens arbetsmiljö som är förenade med användning av bränsle, oljor och kylvätskor.
Säkerhet Förarmiljö Kunna arbetsmetoder för säkra lyft.
Säkerhet Förarmiljö Kunna arbetsmetoder för att lyfta rätt.
Säkerhet Förarmiljö Känna till ergonomiska hjälpmedels funktion såsom t.ex. förarstol.
Säkerhet Försäkringar Känna till lagen om trafikförsäkring och förekommande försäkringar enligt branschrekommendationer.
Säkerhet Hydraulsystem Kunna tillämpa gällande regler och anvisningar, ex. krav på slangbrottsventil.
Säkerhet Lyft Känna till användningsområden, typer, hantering, kontroller och bedöma risker med avseende på lyftkättingar, mjuka redskap (stroppar mm), schackel, speciallyftredskap och vajerstroppar.
Säkerhet Miljö Känna till Eus krav på avgasers innehåll.
Säkerhet Miljö Känna till miljörisker som är förenade med användning av bränsle, oljor och kylvätskor.
Säkerhet Miljö Känna till miljöledningssystem och principer för kretslopp och återvinning.
Säkerhet Miljö Kunna källsortera arbetsmaterial.
Säkerhet Signalering Kunna grundläggande teckensignalering.
Gemensamma grunder Grundläggningsmaskiner
Område Moment Beskrivning
Bygghandlingar Entreprenadavtal Känna till de branschspecifika leveransvillkoren (PEFLEV 07)
Geoteknik Bergarter Kunna vanliga bergarters egenskaper (hållfasthet, sprickzoner, djup till fast botten mm)
Geoteknik Geotekniska klasser Kunna förstå vad de olika geotekniska klasserna innebär.
Geoteknik Grundläggningsmetoder Känna till de vanligt förekommande grundläggningsmetoderna, t-ex pålning, spontning, borrning, KC-pelare och jordförstärkning.
Geoteknik Grundläggningssyfte Kunna förstå varför man måste föra lasten till fast lager eller sprida ut lasten på en större jordvolym alternativt armera och packa jorden.
Geoteknik Grundvatten Kunna grundvattnets egenskaper gällande tryck och grundvattenytans nivå.
Geoteknik Jordarter Kunna friktions- och kohesionsjordars egenskaper
Geoteknik Jordarter Kunna vanliga jordarters egensakper (kornstorlek och packningsgrad, sand, silt, lera och morän.)
Geoteknik Ritningsläsning Kunna läsa och tyda geotekniska ritningar/handlingar.
Geoteknik Tjäle Kunna tjälens inverkan på markförhållandena.
Grundläggningsmaskiner Handhavande Kunna maskinens prestanda, maxlast och lutningsvinklar, användningsområden och funktion för olika tillbehör och redskap.
Grundläggningsteknik Maskinetablering Kunna bedöma arbetsplatsens status beträffande risker (ras, ledning mm)
Grundläggningsteknik Maskinetablering Kunna förutsättningarna för tillfartsvägar och uppställningsplats för maskin och pålupplag.
Grundläggningsteknik Mätning Kunna de vanligast förekommande mätmetoderna (stötvågsmätning, provbelastning, PDA-mätning mm).
Grundläggningsteknik Omgivningspåverkan Känna till på vilket sätt omgivande jord påverkas vid grundläggning (packning, undanträngning, hållfasthet och portryck)
Hälsa och säkerhet Handhavande Känna till risker och åtgärder för att förebygga olycksfall för den egna maskinen
Maskinteknik Handhavande Kunna utföra de åtgärder som krävs när dagens arbete avslutas för att minimera risker för maskiner och tredje man.
Maskinteknik Kommunikation Kunna kommunicera med och leda hjälparen
Maskinteknik Maskinslag Känna till de vanligaste förekkande grundläggningsmaskinerna (översiktligt)
Kunskapsområde Pålmaskin
Område Moment Beskrivning
Geoteknik Pålar Kunna olika typer av pålars egenskaper och användningsområde samt verkningssätt (mantel- eller spetsburna)
Grundläggningsmaskiner Handhavande Kunna utföra förflyttning, uppställning och pålning
Grundläggningsteknik Mätning Kunna bestämma pålens geotekniska bärförmåga (pålens lutning, läge djup och sprickbildning)
Grundläggningsteknik Mätning Känna till pålprotokollets funktion och betydelse
Grundläggningsteknik Pålar Kunna benämningen av och funktionssätt för olika typer av pålar
Hälsa och säkerhet Handhavande Kunna utföra pålning från flotte????? Oklart vad som menas med målet!!!/Micke

Mobila grundläggningsmaskiner Spontmaskin

Gemensamma grunder alla maskinförare
Område Moment Beskrivning
Maskinteknik Chassi/drivlina Kunna beräkna volymvikter, maxlast, densitet och volymförändringar.
Maskinteknik Chassi/drivlina Känna till grundläggande hydrostatiska system, funktion och åtgärder.
Maskinteknik Chassi/drivlina Kunna utföra enklare reparationer, funktionskontroll, service och underhåll.
Maskinteknik Chassi/drivlina Känna till de olika bromssystemens funktioner och däck.
Maskinteknik Elektriska system Känna till elektriska grundsystem, inkl. batterier, och dess uppbyggnad och funktion.
Maskinteknik Elektriska system Kunna utföra hjälpstart med startkabel och känna till riskerna med detta.
Maskinteknik Hydraulsystem Kunna utföra funktionskontroll, användarbaserad service och underhåll.
Maskinteknik Hydraulsystem Känna till hydrauliska grundsystem, dess uppbyggnad och funktion
Maskinteknik Motor Känna till vanligt förekommande kylvätsketyper och hanteringen.
Maskinteknik Motor Känna till olika alternativa drivmedel
Maskinteknik Motor Känna till vanligt förekommande oljekvaliteter och viskositetsgrader samt hantering av oljor.
Maskinteknik Motor Känna till motorns och drivsystemets grundläggande konstruktion och funktion.
Maskinteknik Motor Känna till principer för mekanisk kraftöverföring i drivsystem.
Säkerhet Avtal coh regelverk Känna till regelverk kring arbetsmiljöavtal, arbetsmiljöregler för yngre i arbetslivet, arbetsmiljöorganisation och syftet med arbetsmiljöplan.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till kraven för framförande av mobila arbetsmaskiner, risker och moment vid förflyttning av maskin.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till parternas roll på arbetsmarknaden, avtal och lagar som reglerar anställningen (kollektivavtal, utbildningsavtal och avtalsprinciper), arbetsplatsens försäkringar.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till regler och myndighetsbeslut som styr arbetet, kontroller, kvalitetskrav och besiktning.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till helheten och sambandet i arbetsprocessens olika skeden, aktörer och entreprenadformer.
Säkerhet Avtal och regelverk Kunna tillämpa gällande lagar, regler och anvisningar.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till att det finns behörighetsgivande kurser formulerade av myndigheter och verk inom anläggningsområdet.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till arbetsplatsens olika yrken och roller, grunderna för samverkan i arbetslag och med olika yrkesgrupper.
Säkerhet Avtal och säkerhet Känna till aktuella regler enligt vägtrafikförordning samt Trafikverkets och Arbetsmiljöverkets författningssamlingar. Regelverk för förarhytter.
Säkerhet Besiktning av fordon Känna till besiktningskrav för maskinen och eventuella tillbehör.
Säkerhet Brand och räddning Kunna släcka bränder i maskiner.
Säkerhet Brand och räddning Kunna första hjälpen vid olycksfall, förebyggande brandskydd, elsäkerhet och användning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljö och säkerhetsarbete på arbetsplatsen.
Säkerhet Elsäkerhet Kunna föreskrifter och bestämmelser så att man inte av ovarsamhet eller okunnighet skall skada sig själv och andra eller orsaka materiella skador.
Säkerhet Förarmiljö Känna till ett typiskt klimatsystem, funktion, åtgärder och risker.
Säkerhet Förarmiljö Kunna arbetsmetoder för säkra lyft.
Säkerhet Förarmiljö Känna till hälsorisker i förarens arbetsmiljö som är förenade med användning av bränsle, oljor och kylvätskor.
Säkerhet Förarmiljö Känna till människans förutsättningar och begränsningar.
Säkerhet Förarmiljö Kunna arbetsmetoder för att lyfta rätt.
Säkerhet Förarmiljö Känna till ergonomiska hjälpmedels funktion såsom t.ex. förarstol.
Säkerhet Försäkringar Känna till lagen om trafikförsäkring och förekommande försäkringar enligt branschrekommendationer.
Säkerhet Hydraulsystem Kunna tillämpa gällande regler och anvisningar, ex. krav på slangbrottsventil.
Säkerhet Lyft Känna till användningsområden, typer, hantering, kontroller och bedöma risker med avseende på lyftkättingar, mjuka redskap (stroppar mm), schackel, speciallyftredskap och vajerstroppar.
Säkerhet Miljö Känna till miljöledningssystem och principer för kretslopp och återvinning.
Säkerhet Miljö Känna till miljörisker som är förenade med användning av bränsle, oljor och kylvätskor.
Säkerhet Miljö Känna till Eus krav på avgasers innehåll.
Säkerhet Miljö Kunna källsortera arbetsmaterial.
Säkerhet Signalering Kunna grundläggande teckensignalering.
Gemensamma grunder Grundläggningsmaskiner
Område Moment Beskrivning
Bygghandlingar Entreprenadavtal Känna till de branschspecifika leveransvillkoren (PEFLEV 07)
Geoteknik Bergarter Kunna vanliga bergarters egenskaper (hållfasthet, sprickzoner, djup till fast botten mm)
Geoteknik Geotekniska klasser Kunna förstå vad de olika geotekniska klasserna innebär.
Geoteknik Grundläggningsmetoder Känna till de vanligt förekommande grundläggningsmetoderna, t-ex pålning, spontning, borrning, KC-pelare och jordförstärkning.
Geoteknik Grundläggningssyfte Kunna förstå varför man måste föra lasten till fast lager eller sprida ut lasten på en större jordvolym alternativt armera och packa jorden.
Geoteknik Grundvatten Kunna grundvattnets egenskaper gällande tryck och grundvattenytans nivå.
Geoteknik Jordarter Kunna vanliga jordarters egensakper (kornstorlek och packningsgrad, sand, silt, lera och morän.)
Geoteknik Jordarter Kunna friktions- och kohesionsjordars egenskaper
Geoteknik Ritningsläsning Kunna läsa och tyda geotekniska ritningar/handlingar.
Geoteknik Tjäle Kunna tjälens inverkan på markförhållandena.
Grundläggningsmaskiner Handhavande Kunna maskinens prestanda, maxlast och lutningsvinklar, användningsområden och funktion för olika tillbehör och redskap.
Grundläggningsteknik Maskinetablering Kunna förutsättningarna för tillfartsvägar och uppställningsplats för maskin och pålupplag.
Grundläggningsteknik Maskinetablering Kunna bedöma arbetsplatsens status beträffande risker (ras, ledning mm)
Grundläggningsteknik Mätning Kunna de vanligast förekommande mätmetoderna (stötvågsmätning, provbelastning, PDA-mätning mm).
Grundläggningsteknik Omgivningspåverkan Känna till på vilket sätt omgivande jord påverkas vid grundläggning (packning, undanträngning, hållfasthet och portryck)
Hälsa och säkerhet Handhavande Känna till risker och åtgärder för att förebygga olycksfall för den egna maskinen
Maskinteknik Handhavande Kunna utföra de åtgärder som krävs när dagens arbete avslutas för att minimera risker för maskiner och tredje man.
Maskinteknik Kommunikation Kunna kommunicera med och leda hjälparen
Maskinteknik Maskinslag Känna till de vanligaste förekkande grundläggningsmaskinerna (översiktligt)
Kunskapsområde spontmaskin
Område Moment Beskrivning
Geoteknik Länshållning Känna till principerna för länshållning av arbetsområdet.
Geoteknik Spont Kunna olika typer av sponts egenskaper och användnignsområde samt verkningssätt.
Grundläggningsmaskiner Handhavande Kunna utföra förflyttning, uppställning och spontning.
Grundläggningsteknik Omgivningspåverkan Känna till påverkan på omgivande byggnader och konstruktioner (vibrationer, buller).
Grundläggningsteknik Spont Känna till principerna för stabilitet hos stödkonstruktioner i jord (bottenupptryckning och glidytor).
Grundläggningsteknik Spont Kunna benämningen av och funktionssätt för olika typer av spont.
Grundläggningsteknik Spont Känna till principerna för förankring av spont t.ex. hammarband.
Hälsa och säkerhet Handhavande Kunna utföra spontning från flotte

Mobila maskiner Bandschaktare

Gemensamma grunder alla maskinförare
Område Moment Beskrivning
Maskinteknik Chassi/drivlina Känna till grundläggande hydrostatiska system, funktion och åtgärder.
Maskinteknik Chassi/drivlina Kunna utföra enklare reparationer, funktionskontroll, service och underhåll.
Maskinteknik Chassi/drivlina Kunna beräkna volymvikter, maxlast, densitet och volymförändringar.
Maskinteknik Chassi/drivlina Känna till de olika bromssystemens funktioner och däck.
Maskinteknik Elektriska system Känna till elektriska grundsystem, inkl. batterier, och dess uppbyggnad och funktion.
Maskinteknik Elektriska system Kunna utföra hjälpstart med startkabel och känna till riskerna med detta.
Maskinteknik Hydraulsystem Kunna utföra funktionskontroll, användarbaserad service och underhåll.
Maskinteknik Hydraulsystem Känna till hydrauliska grundsystem, dess uppbyggnad och funktion
Maskinteknik Motor Känna till vanligt förekommande kylvätsketyper och hanteringen.
Maskinteknik Motor Känna till motorns och drivsystemets grundläggande konstruktion och funktion.
Maskinteknik Motor Känna till vanligt förekommande oljekvaliteter och viskositetsgrader samt hantering av oljor.
Maskinteknik Motor Känna till olika alternativa drivmedel
Maskinteknik Motor Känna till principer för mekanisk kraftöverföring i drivsystem.
Säkerhet Avtal coh regelverk Känna till regelverk kring arbetsmiljöavtal, arbetsmiljöregler för yngre i arbetslivet, arbetsmiljöorganisation och syftet med arbetsmiljöplan.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till kraven för framförande av mobila arbetsmaskiner, risker och moment vid förflyttning av maskin.
Säkerhet Avtal och regelverk Kunna tillämpa gällande lagar, regler och anvisningar.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till att det finns behörighetsgivande kurser formulerade av myndigheter och verk inom anläggningsområdet.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till helheten och sambandet i arbetsprocessens olika skeden, aktörer och entreprenadformer.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till regler och myndighetsbeslut som styr arbetet, kontroller, kvalitetskrav och besiktning.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till parternas roll på arbetsmarknaden, avtal och lagar som reglerar anställningen (kollektivavtal, utbildningsavtal och avtalsprinciper), arbetsplatsens försäkringar.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till arbetsplatsens olika yrken och roller, grunderna för samverkan i arbetslag och med olika yrkesgrupper.
Säkerhet Avtal och säkerhet Känna till aktuella regler enligt vägtrafikförordning samt Trafikverkets och Arbetsmiljöverkets författningssamlingar. Regelverk för förarhytter.
Säkerhet Besiktning av fordon Känna till besiktningskrav för maskinen och eventuella tillbehör.
Säkerhet Brand och räddning Kunna släcka bränder i maskiner.
Säkerhet Brand och räddning Kunna första hjälpen vid olycksfall, förebyggande brandskydd, elsäkerhet och användning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljö och säkerhetsarbete på arbetsplatsen.
Säkerhet Elsäkerhet Kunna föreskrifter och bestämmelser så att man inte av ovarsamhet eller okunnighet skall skada sig själv och andra eller orsaka materiella skador.
Säkerhet Förarmiljö Känna till ett typiskt klimatsystem, funktion, åtgärder och risker.
Säkerhet Förarmiljö Känna till människans förutsättningar och begränsningar.
Säkerhet Förarmiljö Känna till hälsorisker i förarens arbetsmiljö som är förenade med användning av bränsle, oljor och kylvätskor.
Säkerhet Förarmiljö Kunna arbetsmetoder för säkra lyft.
Säkerhet Förarmiljö Kunna arbetsmetoder för att lyfta rätt.
Säkerhet Förarmiljö Känna till ergonomiska hjälpmedels funktion såsom t.ex. förarstol.
Säkerhet Försäkringar Känna till lagen om trafikförsäkring och förekommande försäkringar enligt branschrekommendationer.
Säkerhet Hydraulsystem Kunna tillämpa gällande regler och anvisningar, ex. krav på slangbrottsventil.
Säkerhet Lyft Känna till användningsområden, typer, hantering, kontroller och bedöma risker med avseende på lyftkättingar, mjuka redskap (stroppar mm), schackel, speciallyftredskap och vajerstroppar.
Säkerhet Miljö Känna till miljöledningssystem och principer för kretslopp och återvinning.
Säkerhet Miljö Känna till Eus krav på avgasers innehåll.
Säkerhet Miljö Känna till miljörisker som är förenade med användning av bränsle, oljor och kylvätskor.
Säkerhet Miljö Kunna källsortera arbetsmaterial.
Säkerhet Signalering Kunna grundläggande teckensignalering.
Gemensamma grunder maskinförare anläggning
Område Moment Beskrivning
Anläggning Anläggningsteknik Känna till var man finner information om utförande av vanliga byggtekniska lösningar såsom AMA-systemet, materialinstruktioner och myndighetskrav.
Anläggning Anläggningsteknik Kunna olika typer av ritningar, skalor, olika vyer, vanliga symboler, måttsättningsprinciper, ritningshuvudet och revideringar.
Anläggning Anläggningsteknik Känna till vanliga anläggningskonstruktioner och deras egenskaper/verkningssätt.
Anläggning Anläggningsteknik Känna till de vanligaste (på arbetsplatsen) förekommande utsättningsmetoderna.
Anläggning Anläggningsteknik Kunna utföra enklare produktionsekonomiska beräkningar såsom materialåtgång mm.
Anläggning Anläggningsteknik Kunna vegetationsavtagning, schakt för olika typer av grunder och ledningar, massdisposition samt återfyllning av rätt material och grovplanering.
Anläggning Anläggningsteknik Känna till miljölagstiftningens bestämmelser beträffande landskapsvård och marktäkt
Anläggning Anläggningsteknik Kunna använda instrument för avvägning och utsättning i samband med markarbete med hjälp av vanligt förekommande utrustning.
Anläggning Anläggningsteknik Känna till de vanligaste beläggningstyperna
Anläggning Husgrunder Kunna planera för grävning av husgrund (servicen, huskroppen, frischakt, placering av massor, uppbyggnad av platta, höjder, profiler, profiltråd).
Anläggning Husgrunder Kunna utföra anläggning av husgrund och sätta kantstöd.
Anläggning Husgrunder Kunna utföra efterarbete (återfyllning, frischakt).
Anläggning Ledningar Kunna hantera ledningsmaterial rätt vid mottagning, upplag, transport och läggning
Anläggning Ledningar Kunna utföra efterarbete (återfyllning, frischakt).
Anläggning Ledningar Kunna planera för grävning av husgrund (servicen, huskroppen, frischakt, placering av massor, uppbyggnad av platta, höjder, profiler, profiltråd).
Anläggning Ledningar Kunna utföra anläggning av husgrund och sätta kantstöd
Anläggning Ledningar Kunna planera för ledningsbyggnad (bedöma släntlutning, hyllor, schaktbotten, utkilning, rörläggning, kringfyllnad, återfyllning).
Anläggning Ledningar Kunna utföra ledningsbyggnad.
Anläggning Ledningar Kunna utföra efterarbete (packning, skyddsfyllning).
Anläggning Vägbyggnadsteknik Kunna utföra finplanering, hantering, tillvaratagande och lagring av matjord.
Anläggning Vägbyggnadsteknik Kunna utföra utfyllnad av underlag, packning och avvägning för plattor, steg och kantstöd
Anläggning Vägbyggnadsteknik Kunna planera för vägbank (under- och överbyggnad, förstärknings- och bärlager, ytbeläggning).
Anläggning Vägbyggnadsteknik Kunna bygga upp vägkroppar (schaktning, lastning och mottagning av fyllnadsmaterial, trummor).
Anläggning Vägbyggnadsteknik Kunna utföra efterarbete (slänter, dike).
Kunskapsområde mobila arbetsmaskiner
Område Moment Beskrivning
Behörigheter och myndighetskrav Trafik- och besiktningsregler Kunna: Besiktningsregler för maskinen.
Hälsa och säkerhet Arbete med lyftande maskiner Kunna kranens manöverenhet, spakar, radio, funktion och begränsningar
Hälsa och säkerhet Arbete med lyftande maskiner Kunna hantera teleskoplastaren med dess säkerhetssystem.
Hälsa och säkerhet Arbete med lyftande maskiner Kunna risker och rutiner vid förflyttning av maskin med hängande last.
Hälsa och säkerhet Arbete med lyftande maskiner Kunna teleskoplastarens manöverenhet, spakar, radio, funktion och begränsningar
Hälsa och säkerhet Arbete med lyftande maskiner Kunna bedöma risker och moment vid förflyttning med maskin.
Hälsa och säkerhet Arbete med lyftande maskiner Kunna mobilkranens manöverenhet, spakar, radio, funktion och begränsningar.
Hälsa och säkerhet Arbete med lyftande maskiner Kunna bedöma risker och moment vid förflyttning med band- respektive hjulburen mobilkran.
Hälsa och säkerhet Arbete med lyftande maskiner Kunna hantera mobilkranen med dess säkerhetssystem.
Hälsa och säkerhet Arbete med lyftande maskiner Känna till risker och moment vid förflyttning med maskin.
Hälsa och säkerhet Arbete med lyftande maskiner Kunna hantera kranen med dess säkerhetssystem
Hälsa och säkerhet Arbete med lyftande maskiner Kunna bedöma risker och moment vid förflyttning med spårbunden kran
Hälsa och säkerhet Arbetsmiljö för förare av mobila maskiner Känna till: Miljö- och hälsorisker som är förenade med användning av bränsle, oljor, kylvätskor etc, hälsorisker i förarens arbetsmiljö. Kunna förebygga och släcka bränder i maskiner.
Hälsa och säkerhet Handhavande Kunna bedöma risker med markunderlag.
Hälsa och säkerhet Uppställning Kunna bedöma riskerna med lutande maskin och dess följder.
Hälsa och säkerhet Uppställning Känna till att val av pallning beror på marktryck,last, utligg och maskinstorlek
Hälsa och säkerhet Uppställning Kunna välja pallning beroende på marktryck, last, utligg och maskinstorlek.
Lyfta - köra Körteknik Kunna principerna för mobilkranens lyftkapacitet och lyftdiagram.
Lyfta - köra Körteknik Kunna principerna för teleskoplastarens lyftkapacitet och lyftdiagram.
Lyfta - köra Körteknik Kunna principerna för kranens lyftkapacitet och lyftdiagram.
Lyfta - köra Körteknik Kunna förberedelser för lyft genom att beräkna lastvikt och lastmoment.
Lyfta - köra Personlyft Kunna regler och rutiner för personlyft.
Lyfta - köra Samlyft Kunna regler och rutiner för samlyft med kranar.
Mark- väg- och ledningsbyggnad Markbyggnad Kunna: Vegetationsavtagning, schakt för olika typer av grunder och ledningar, massdisposition samt återfyllning av rätt material och grovplanering.
Mark- väg- och ledningsbyggnad Markbyggnad Kunna utföra anläggning av gräsytor och medverka vid utfyllnad av under yta till rätt höjd.
Mark- väg- och ledningsbyggnad Markbyggnad Kunna utföra utfyllnad av underlag, packning och avvägning för plattor, steg och kantstöd.
Mark- väg- och ledningsbyggnad Markbyggnad Kunna planera och förbereda maskinarbete, bedöma bärighet och rasrisk.
Mark- väg- och ledningsbyggnad Markbyggnad Kunna hantera ledningsmaterial rätt vid mottagning, upplag, transport och läggning.
Mark- väg- och ledningsbyggnad Markbyggnad Kunna utföra finplanering, hantering, tillvaratagande och lagring av matjord.
Mobila maskiner Arbetsaggregat Känna till mobilkranens konstruktion, funktion och begränsningar.
Mobila maskiner Arbetsaggregat Kunna fackverksbommens funktion och begränsningar
Mobila maskiner Arbetsaggregat Känna till hydraulbommens samt förlängningens konstruktion.
Mobila maskiner Arbetsaggregat Känna till hydraulbommens samt förlängningens funktion och begränsningar.
Mobila maskiner Arbetsaggregat Kunna utföra kontroller och underhållsarbeten på arbetsaggregat och slitdelar, funktionskontroller, service och underhåll.
Mobila maskiner Arbetsaggregat Känna till fackverksbommens konstruktion.
Mobila maskiner Arbetsaggregat Känna till hydraul-/fackverksbommens samt jibbens/förlängningens konstruktion.
Mobila maskiner Arbetsaggregat Kunna utföra: Kontroller och underhållsarbeten på arbetsaggregat och slitdelar. Funktionskontroll, service och underhåll.
Mobila maskiner Chassi-Drivlina-Bromsar-Däck Kunna utföra: Enklare reparationer. Funktionskontroll service och underhåll.
Mobila maskiner Chassi-drivlina-bromsar-däck Kunna utföra enklare reparationer, funktionskontroller, service och underhåll.
Mobila maskiner Elektriska system Kunna utföra: Service och underhåll. Hjälpstart med startkabel och känna till risker.
Mobila maskiner Elektriska system Kunna utföra service och underhåll, hjälpstart med startkabel och känna till risker.
Mobila maskiner Fortlöpande tillsyn Kunna med hjälp av checklista utföra samt dokumentera kontroll av arbetsredskap/maskin enligt fabrikantens anvisningar.
Mobila maskiner Handhavande Kunna utföra körning, placera last, lasta och lossa.
Mobila maskiner Handhavande Kunna maskinens prestanda, skopvolym maxlast och lutningsvinklar, användningsområden och funktion för olika tillbehör och redskap.
Mobila maskiner Handhavande Kunna maskinens prestanda, maxlast och lutningsvinklar, användningsområden och funktion för olika tillbehör och redskap.
Mobila maskiner Handhavande Kunna utföra lyft, körning, placera last, lasta och lossa fordon.
Mobila maskiner Handhavande Känna till olika stödbenskonstruktioner och deras funktion och begränsningar.
Mobila maskiner Hydraliska system Kunna utföra: Funktionskontroll, användarbaserad service och underhåll.
Mobila maskiner Hydraliska system Kunna utföra funktionskontroll, användarbaserad service och underhåll.
Mobila maskiner Lyfta - Köra Kunna: Köra efter laser eller GPS och ställa in dessa utrustningar utifrån ritningar.
Mobila maskiner Motorer och drivsystem Känna till: Förbränningsmotorers grundläggande konstruktion och funktion. Principer för mekanisk kraftöverföring i drivsystem. Kunna utföra: Enklare felsökning i syfte att kommunicera med serviceorganisation. Service- och underhållsarbete på användarnivå enligt tillverkares anvisning. Funktionskontroller.
Mobila maskiner Motorer och drivsystem Kunna utföra service och underhållsarbete på användarnivå enligt tillverkarens anvisningar samt funktionskontroller.
Mobila maskiner Motorer och drivsystem Kunna utföra: Service- och underhållsarbete på användarnivå enligt tillverkares anvisning. Funktionskontroller.
Vägbyggnad Vägbyggnad Kunna: Bygga upp vägkroppar och göra utkilningar. Schaktning av fyllnadsmaterial. Planera för vägbank, under- och överbyggnad, förstärknings- och bärlager.
Vägbyggnad Vägbyggnad Kunna: Bygga upp vägkroppar och göra utkilningar. Schaktning, lastning och mottagning av fyllnadsmaterial. Planera för vägbank, under- och överbyggnad, förstärknings- och bärlager. Kunna utföra: schakt och planering för slänter, diken och trummor.

Mobila maskiner Betongpump

Gemensamma grunder alla maskinförare
Område Moment Beskrivning
Maskinteknik Chassi/drivlina Känna till grundläggande hydrostatiska system, funktion och åtgärder.
Maskinteknik Chassi/drivlina Kunna utföra enklare reparationer, funktionskontroll, service och underhåll.
Maskinteknik Chassi/drivlina Kunna beräkna volymvikter, maxlast, densitet och volymförändringar.
Maskinteknik Chassi/drivlina Känna till de olika bromssystemens funktioner och däck.
Maskinteknik Elektriska system Känna till elektriska grundsystem, inkl. batterier, och dess uppbyggnad och funktion.
Maskinteknik Elektriska system Kunna utföra hjälpstart med startkabel och känna till riskerna med detta.
Maskinteknik Hydraulsystem Kunna utföra funktionskontroll, användarbaserad service och underhåll.
Maskinteknik Hydraulsystem Känna till hydrauliska grundsystem, dess uppbyggnad och funktion
Maskinteknik Motor Känna till vanligt förekommande kylvätsketyper och hanteringen.
Maskinteknik Motor Känna till olika alternativa drivmedel
Maskinteknik Motor Känna till vanligt förekommande oljekvaliteter och viskositetsgrader samt hantering av oljor.
Maskinteknik Motor Känna till motorns och drivsystemets grundläggande konstruktion och funktion.
Maskinteknik Motor Känna till principer för mekanisk kraftöverföring i drivsystem.
Säkerhet Avtal coh regelverk Känna till regelverk kring arbetsmiljöavtal, arbetsmiljöregler för yngre i arbetslivet, arbetsmiljöorganisation och syftet med arbetsmiljöplan.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till kraven för framförande av mobila arbetsmaskiner, risker och moment vid förflyttning av maskin.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till att det finns behörighetsgivande kurser formulerade av myndigheter och verk inom anläggningsområdet.
Säkerhet Avtal och regelverk Kunna tillämpa gällande lagar, regler och anvisningar.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till helheten och sambandet i arbetsprocessens olika skeden, aktörer och entreprenadformer.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till regler och myndighetsbeslut som styr arbetet, kontroller, kvalitetskrav och besiktning.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till parternas roll på arbetsmarknaden, avtal och lagar som reglerar anställningen (kollektivavtal, utbildningsavtal och avtalsprinciper), arbetsplatsens försäkringar.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till arbetsplatsens olika yrken och roller, grunderna för samverkan i arbetslag och med olika yrkesgrupper.
Säkerhet Avtal och säkerhet Känna till aktuella regler enligt vägtrafikförordning samt Trafikverkets och Arbetsmiljöverkets författningssamlingar. Regelverk för förarhytter.
Säkerhet Besiktning av fordon Känna till besiktningskrav för maskinen och eventuella tillbehör.
Säkerhet Brand och räddning Kunna släcka bränder i maskiner.
Säkerhet Brand och räddning Kunna första hjälpen vid olycksfall, förebyggande brandskydd, elsäkerhet och användning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljö och säkerhetsarbete på arbetsplatsen.
Säkerhet Elsäkerhet Kunna föreskrifter och bestämmelser så att man inte av ovarsamhet eller okunnighet skall skada sig själv och andra eller orsaka materiella skador.
Säkerhet Förarmiljö Känna till människans förutsättningar och begränsningar.
Säkerhet Förarmiljö Känna till ett typiskt klimatsystem, funktion, åtgärder och risker.
Säkerhet Förarmiljö Kunna arbetsmetoder för säkra lyft.
Säkerhet Förarmiljö Känna till hälsorisker i förarens arbetsmiljö som är förenade med användning av bränsle, oljor och kylvätskor.
Säkerhet Förarmiljö Kunna arbetsmetoder för att lyfta rätt.
Säkerhet Förarmiljö Känna till ergonomiska hjälpmedels funktion såsom t.ex. förarstol.
Säkerhet Försäkringar Känna till lagen om trafikförsäkring och förekommande försäkringar enligt branschrekommendationer.
Säkerhet Hydraulsystem Kunna tillämpa gällande regler och anvisningar, ex. krav på slangbrottsventil.
Säkerhet Lyft Känna till användningsområden, typer, hantering, kontroller och bedöma risker med avseende på lyftkättingar, mjuka redskap (stroppar mm), schackel, speciallyftredskap och vajerstroppar.
Säkerhet Miljö Känna till miljöledningssystem och principer för kretslopp och återvinning.
Säkerhet Miljö Känna till miljörisker som är förenade med användning av bränsle, oljor och kylvätskor.
Säkerhet Miljö Känna till Eus krav på avgasers innehåll.
Säkerhet Miljö Kunna källsortera arbetsmaterial.
Säkerhet Signalering Kunna grundläggande teckensignalering.
Kunskapsområde betongpump
Område Moment Beskrivning
Handhavande Betongpumpning Kunna köra betongpump på ett säkert sätt.
Handhavande Dirigering Kunna dirigeras via tecken.
Handhavande Körning med mastpump Kunna vilka regler som gäller för körning med bilmonterad mastpump på allmän väg.
Handhavande Rengöring Kunna rengöra utrustning på ett säkert sätt.
Handhavande Rörledningar Kunna bygga ledningsgata.
Hälsa och säkerhet Arbets- och riskområde Kunna arbets- och riskområdet för aktuell betongpump.
Hälsa och säkerhet Besiktningar Känna till SFF:s besiktning för mastpump samt besiktningsmärke.
Hälsa och säkerhet Betongpumpning Kunna och förstå orsaker och risker med luft i betongledning samt hur agera om detta inträffar.
Hälsa och säkerhet Hantering färsk betongmassa Kunna risker med hantering av färsk betongmassa inklusive personlig skyddsutrustning.
Hälsa och säkerhet Rörledningar Kunna upptäcka brister hos rör, slangar och kopplingar.
Hälsa och säkerhet Uppställning Kunna vilka laster som pumpen utsätter underlaget för samt kunna bedöma risker vid mark och slänter.
Hälsa och säkerhet Uppställning Kunna och förstå hur pallning ska vara utförd samt hur masten vecklas ut.
Hälsa och säkerhet Uppställning Kunna tillåtna avstånd till elledning.
Teknik Betongkunskap Känna till grundläggande betongteknik.
Teknik Tillbehör till betongpumpar Kunna vilka tillbehör som finns samt känna till funktion och risker vid användning.
Teknik Typer av betongpumpar Känna till olika typer av betongpumpar och deras användningsområde.
Yrkeskunskap Kontroll före avfärd Kunna vilka moment som ska kontrolleras
Yrkeskunskap Underhåll Känna till vilket underhåll och vilket förebyggande underhåll som utförs samt vilka reperationer som görs.
Yrkeskunskap Uppdragets omfattning Känna till vad som kommer att krävas på byggarbetsplatsen.
Yrkeskunskap Vid dagens slut Känna till vad som ska göras när fordonet kommer till depå.

Mobila maskiner Grävlastare

Gemensamma grunder alla maskinförare
Område Moment Beskrivning
Maskinteknik Chassi/drivlina Kunna beräkna volymvikter, maxlast, densitet och volymförändringar.
Maskinteknik Chassi/drivlina Kunna utföra enklare reparationer, funktionskontroll, service och underhåll.
Maskinteknik Chassi/drivlina Känna till grundläggande hydrostatiska system, funktion och åtgärder.
Maskinteknik Chassi/drivlina Känna till de olika bromssystemens funktioner och däck.
Maskinteknik Elektriska system Känna till elektriska grundsystem, inkl. batterier, och dess uppbyggnad och funktion.
Maskinteknik Elektriska system Kunna utföra hjälpstart med startkabel och känna till riskerna med detta.
Maskinteknik Hydraulsystem Kunna utföra funktionskontroll, användarbaserad service och underhåll.
Maskinteknik Hydraulsystem Känna till hydrauliska grundsystem, dess uppbyggnad och funktion
Maskinteknik Motor Känna till vanligt förekommande kylvätsketyper och hanteringen.
Maskinteknik Motor Känna till olika alternativa drivmedel
Maskinteknik Motor Känna till vanligt förekommande oljekvaliteter och viskositetsgrader samt hantering av oljor.
Maskinteknik Motor Känna till motorns och drivsystemets grundläggande konstruktion och funktion.
Maskinteknik Motor Känna till principer för mekanisk kraftöverföring i drivsystem.
Säkerhet Avtal coh regelverk Känna till regelverk kring arbetsmiljöavtal, arbetsmiljöregler för yngre i arbetslivet, arbetsmiljöorganisation och syftet med arbetsmiljöplan.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till kraven för framförande av mobila arbetsmaskiner, risker och moment vid förflyttning av maskin.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till helheten och sambandet i arbetsprocessens olika skeden, aktörer och entreprenadformer.
Säkerhet Avtal och regelverk Kunna tillämpa gällande lagar, regler och anvisningar.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till att det finns behörighetsgivande kurser formulerade av myndigheter och verk inom anläggningsområdet.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till parternas roll på arbetsmarknaden, avtal och lagar som reglerar anställningen (kollektivavtal, utbildningsavtal och avtalsprinciper), arbetsplatsens försäkringar.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till regler och myndighetsbeslut som styr arbetet, kontroller, kvalitetskrav och besiktning.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till arbetsplatsens olika yrken och roller, grunderna för samverkan i arbetslag och med olika yrkesgrupper.
Säkerhet Avtal och säkerhet Känna till aktuella regler enligt vägtrafikförordning samt Trafikverkets och Arbetsmiljöverkets författningssamlingar. Regelverk för förarhytter.
Säkerhet Besiktning av fordon Känna till besiktningskrav för maskinen och eventuella tillbehör.
Säkerhet Brand och räddning Kunna släcka bränder i maskiner.
Säkerhet Brand och räddning Kunna första hjälpen vid olycksfall, förebyggande brandskydd, elsäkerhet och användning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljö och säkerhetsarbete på arbetsplatsen.
Säkerhet Elsäkerhet Kunna föreskrifter och bestämmelser så att man inte av ovarsamhet eller okunnighet skall skada sig själv och andra eller orsaka materiella skador.
Säkerhet Förarmiljö Känna till människans förutsättningar och begränsningar.
Säkerhet Förarmiljö Känna till ett typiskt klimatsystem, funktion, åtgärder och risker.
Säkerhet Förarmiljö Känna till hälsorisker i förarens arbetsmiljö som är förenade med användning av bränsle, oljor och kylvätskor.
Säkerhet Förarmiljö Kunna arbetsmetoder för säkra lyft.
Säkerhet Förarmiljö Kunna arbetsmetoder för att lyfta rätt.
Säkerhet Förarmiljö Känna till ergonomiska hjälpmedels funktion såsom t.ex. förarstol.
Säkerhet Försäkringar Känna till lagen om trafikförsäkring och förekommande försäkringar enligt branschrekommendationer.
Säkerhet Hydraulsystem Kunna tillämpa gällande regler och anvisningar, ex. krav på slangbrottsventil.
Säkerhet Lyft Känna till användningsområden, typer, hantering, kontroller och bedöma risker med avseende på lyftkättingar, mjuka redskap (stroppar mm), schackel, speciallyftredskap och vajerstroppar.
Säkerhet Miljö Känna till miljöledningssystem och principer för kretslopp och återvinning.
Säkerhet Miljö Känna till Eus krav på avgasers innehåll.
Säkerhet Miljö Känna till miljörisker som är förenade med användning av bränsle, oljor och kylvätskor.
Säkerhet Miljö Kunna källsortera arbetsmaterial.
Säkerhet Signalering Kunna grundläggande teckensignalering.
Gemensamma grunder maskinförare anläggning
Område Moment Beskrivning
Anläggning Anläggningsteknik Kunna olika typer av ritningar, skalor, olika vyer, vanliga symboler, måttsättningsprinciper, ritningshuvudet och revideringar.
Anläggning Anläggningsteknik Känna till var man finner information om utförande av vanliga byggtekniska lösningar såsom AMA-systemet, materialinstruktioner och myndighetskrav.
Anläggning Anläggningsteknik Känna till de vanligaste (på arbetsplatsen) förekommande utsättningsmetoderna.
Anläggning Anläggningsteknik Känna till vanliga anläggningskonstruktioner och deras egenskaper/verkningssätt.
Anläggning Anläggningsteknik Kunna använda instrument för avvägning och utsättning i samband med markarbete med hjälp av vanligt förekommande utrustning.
Anläggning Anläggningsteknik Känna till miljölagstiftningens bestämmelser beträffande landskapsvård och marktäkt
Anläggning Anläggningsteknik Kunna vegetationsavtagning, schakt för olika typer av grunder och ledningar, massdisposition samt återfyllning av rätt material och grovplanering.
Anläggning Anläggningsteknik Kunna utföra enklare produktionsekonomiska beräkningar såsom materialåtgång mm.
Anläggning Anläggningsteknik Känna till de vanligaste beläggningstyperna
Anläggning Husgrunder Kunna utföra anläggning av husgrund och sätta kantstöd.
Anläggning Husgrunder Kunna planera för grävning av husgrund (servicen, huskroppen, frischakt, placering av massor, uppbyggnad av platta, höjder, profiler, profiltråd).
Anläggning Husgrunder Kunna utföra efterarbete (återfyllning, frischakt).
Anläggning Ledningar Kunna utföra efterarbete (återfyllning, frischakt).
Anläggning Ledningar Kunna hantera ledningsmaterial rätt vid mottagning, upplag, transport och läggning
Anläggning Ledningar Kunna utföra anläggning av husgrund och sätta kantstöd
Anläggning Ledningar Kunna planera för grävning av husgrund (servicen, huskroppen, frischakt, placering av massor, uppbyggnad av platta, höjder, profiler, profiltråd).
Anläggning Ledningar Kunna planera för ledningsbyggnad (bedöma släntlutning, hyllor, schaktbotten, utkilning, rörläggning, kringfyllnad, återfyllning).
Anläggning Ledningar Kunna utföra efterarbete (packning, skyddsfyllning).
Anläggning Ledningar Kunna utföra ledningsbyggnad.
Anläggning Vägbyggnadsteknik Kunna utföra finplanering, hantering, tillvaratagande och lagring av matjord.
Anläggning Vägbyggnadsteknik Kunna utföra utfyllnad av underlag, packning och avvägning för plattor, steg och kantstöd
Anläggning Vägbyggnadsteknik Kunna planera för vägbank (under- och överbyggnad, förstärknings- och bärlager, ytbeläggning).
Anläggning Vägbyggnadsteknik Kunna utföra efterarbete (slänter, dike).
Anläggning Vägbyggnadsteknik Kunna bygga upp vägkroppar (schaktning, lastning och mottagning av fyllnadsmaterial, trummor).
Kunskapsområde Mobila arbetsmaskiner Grävlastare
Område Moment Beskrivning
Grävlastare Grävlastarens arbetssätt Kunna olika former av materialhantering med grävlastare.
Grävlastare Grävlastarens arbetssätt Kunna placera grävlastaren så att största möjliga stabilitet erhålls
Grävlastare Grävlastarens arbetssätt Känna till risker till följd av lutande maskin
Grävlastare Grävlastarens arbetssätt Kunna grävlastarens prestanda, skopvolym, maxlast, lutningsvinklar, användningsområden och funktion för olika tillbehör och redskap
Grävlastare Grävlastarens arbetssätt Kunna utföra lyft, körning, placera last, lasta och lossa fordon
Grävlastare Grävlastarens arbetssätt Kunna beräkna volymvikter, maxlast, densitet och volymförändringar för jord- och bergmaterial.
Grävlastare Grävlastarens arbetssätt Känna till samspel mellan produktionsteknik, effektivitet och ekonomi
Grävlastare Grävlastarens arbetssätt Kunna planera och förbereda maskinarbete, bedöma bärighet och rasrisk.
Grävlastare Grävlastarens arbetssätt Känna till körning med olika grävsystem
Grävlastare Grävlastarens arbetssätt Kunna tillämpa och förstå den matematik som används i yrkesutövningen på arbetsplatsen
Grävlastare Grävlastarens egenskaper Kunna i grova drag hur en grävlastare är uppbyggd och komponenternas korrekta benämning.
Grävlastare Grävlastarens egenskaper Känna till de olika reglagen i en grävlastare
Grävlastare Grävlastarens egenskaper Känna till grävlastarens styrsystem
Grävlastare Grävlastarens egenskaper Känna till olika typer av redskap och tillbehör som används till grävlastare samt när och hur de ska användas.
Grävlastare Grävlastarens egenskaper Känna till vilka regler som finns vid bogsering med grävlastare av släp/vagn samt transport av redskap, hjälpmedel och tillbehör till grävlastaren
Grävlastare Service och underhåll Kunna utföra dagliga kontroller och underhållsarbeten på arbetsaggregat och slitdelar
Grävlastare Service och underhåll Kunna utföra enklare felsökningar för att kunna kommunicera med serviceorganisation
Grävlastare Service och underhåll Kunna utföra service och underhållsarbete samt funktionskontroller på användarnivå enligt instruktionsboken
Grävlastare Service och underhåll Kunna utföra enklare komponentbyten
Grävlastare Service och underhåll Med hjälp av checklista kunna utföra och dokumentera kontroll av grävlastare och arbetsredskap enligt maskinens instruktionsbok och gällande föreskrifter

Mobila maskiner Grävmaskin

Gemensamma grunder alla maskinförare
Område Moment Beskrivning
Maskinteknik Chassi/drivlina Kunna utföra enklare reparationer, funktionskontroll, service och underhåll.
Maskinteknik Chassi/drivlina Kunna beräkna volymvikter, maxlast, densitet och volymförändringar.
Maskinteknik Chassi/drivlina Känna till grundläggande hydrostatiska system, funktion och åtgärder.
Maskinteknik Chassi/drivlina Känna till de olika bromssystemens funktioner och däck.
Maskinteknik Elektriska system Känna till elektriska grundsystem, inkl. batterier, och dess uppbyggnad och funktion.
Maskinteknik Elektriska system Kunna utföra hjälpstart med startkabel och känna till riskerna med detta.
Maskinteknik Hydraulsystem Kunna utföra funktionskontroll, användarbaserad service och underhåll.
Maskinteknik Hydraulsystem Känna till hydrauliska grundsystem, dess uppbyggnad och funktion
Maskinteknik Motor Känna till vanligt förekommande kylvätsketyper och hanteringen.
Maskinteknik Motor Känna till olika alternativa drivmedel
Maskinteknik Motor Känna till vanligt förekommande oljekvaliteter och viskositetsgrader samt hantering av oljor.
Maskinteknik Motor Känna till motorns och drivsystemets grundläggande konstruktion och funktion.
Maskinteknik Motor Känna till principer för mekanisk kraftöverföring i drivsystem.
Säkerhet Avtal coh regelverk Känna till regelverk kring arbetsmiljöavtal, arbetsmiljöregler för yngre i arbetslivet, arbetsmiljöorganisation och syftet med arbetsmiljöplan.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till att det finns behörighetsgivande kurser formulerade av myndigheter och verk inom anläggningsområdet.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till helheten och sambandet i arbetsprocessens olika skeden, aktörer och entreprenadformer.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till kraven för framförande av mobila arbetsmaskiner, risker och moment vid förflyttning av maskin.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till regler och myndighetsbeslut som styr arbetet, kontroller, kvalitetskrav och besiktning.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till parternas roll på arbetsmarknaden, avtal och lagar som reglerar anställningen (kollektivavtal, utbildningsavtal och avtalsprinciper), arbetsplatsens försäkringar.
Säkerhet Avtal och regelverk Kunna tillämpa gällande lagar, regler och anvisningar.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till arbetsplatsens olika yrken och roller, grunderna för samverkan i arbetslag och med olika yrkesgrupper.
Säkerhet Avtal och säkerhet Känna till aktuella regler enligt vägtrafikförordning samt Trafikverkets och Arbetsmiljöverkets författningssamlingar. Regelverk för förarhytter.
Säkerhet Besiktning av fordon Känna till besiktningskrav för maskinen och eventuella tillbehör.
Säkerhet Brand och räddning Kunna släcka bränder i maskiner.
Säkerhet Brand och räddning Kunna första hjälpen vid olycksfall, förebyggande brandskydd, elsäkerhet och användning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljö och säkerhetsarbete på arbetsplatsen.
Säkerhet Elsäkerhet Kunna föreskrifter och bestämmelser så att man inte av ovarsamhet eller okunnighet skall skada sig själv och andra eller orsaka materiella skador.
Säkerhet Förarmiljö Känna till människans förutsättningar och begränsningar.
Säkerhet Förarmiljö Känna till ett typiskt klimatsystem, funktion, åtgärder och risker.
Säkerhet Förarmiljö Kunna arbetsmetoder för säkra lyft.
Säkerhet Förarmiljö Känna till hälsorisker i förarens arbetsmiljö som är förenade med användning av bränsle, oljor och kylvätskor.
Säkerhet Förarmiljö Kunna arbetsmetoder för att lyfta rätt.
Säkerhet Förarmiljö Känna till ergonomiska hjälpmedels funktion såsom t.ex. förarstol.
Säkerhet Försäkringar Känna till lagen om trafikförsäkring och förekommande försäkringar enligt branschrekommendationer.
Säkerhet Hydraulsystem Kunna tillämpa gällande regler och anvisningar, ex. krav på slangbrottsventil.
Säkerhet Lyft Känna till användningsområden, typer, hantering, kontroller och bedöma risker med avseende på lyftkättingar, mjuka redskap (stroppar mm), schackel, speciallyftredskap och vajerstroppar.
Säkerhet Miljö Känna till miljöledningssystem och principer för kretslopp och återvinning.
Säkerhet Miljö Känna till miljörisker som är förenade med användning av bränsle, oljor och kylvätskor.
Säkerhet Miljö Känna till Eus krav på avgasers innehåll.
Säkerhet Miljö Kunna källsortera arbetsmaterial.
Säkerhet Signalering Kunna grundläggande teckensignalering.
Gemensamma grunder maskinförare anläggning
Område Moment Beskrivning
Anläggning Anläggningsteknik Känna till var man finner information om utförande av vanliga byggtekniska lösningar såsom AMA-systemet, materialinstruktioner och myndighetskrav.
Anläggning Anläggningsteknik Kunna olika typer av ritningar, skalor, olika vyer, vanliga symboler, måttsättningsprinciper, ritningshuvudet och revideringar.
Anläggning Anläggningsteknik Känna till vanliga anläggningskonstruktioner och deras egenskaper/verkningssätt.
Anläggning Anläggningsteknik Känna till de vanligaste (på arbetsplatsen) förekommande utsättningsmetoderna.
Anläggning Anläggningsteknik Kunna utföra enklare produktionsekonomiska beräkningar såsom materialåtgång mm.
Anläggning Anläggningsteknik Kunna vegetationsavtagning, schakt för olika typer av grunder och ledningar, massdisposition samt återfyllning av rätt material och grovplanering.
Anläggning Anläggningsteknik Känna till miljölagstiftningens bestämmelser beträffande landskapsvård och marktäkt
Anläggning Anläggningsteknik Kunna använda instrument för avvägning och utsättning i samband med markarbete med hjälp av vanligt förekommande utrustning.
Anläggning Anläggningsteknik Känna till de vanligaste beläggningstyperna
Anläggning Husgrunder Kunna planera för grävning av husgrund (servicen, huskroppen, frischakt, placering av massor, uppbyggnad av platta, höjder, profiler, profiltråd).
Anläggning Husgrunder Kunna utföra anläggning av husgrund och sätta kantstöd.
Anläggning Husgrunder Kunna utföra efterarbete (återfyllning, frischakt).
Anläggning Ledningar Kunna hantera ledningsmaterial rätt vid mottagning, upplag, transport och läggning
Anläggning Ledningar Kunna utföra efterarbete (återfyllning, frischakt).
Anläggning Ledningar Kunna planera för grävning av husgrund (servicen, huskroppen, frischakt, placering av massor, uppbyggnad av platta, höjder, profiler, profiltråd).
Anläggning Ledningar Kunna utföra anläggning av husgrund och sätta kantstöd
Anläggning Ledningar Kunna planera för ledningsbyggnad (bedöma släntlutning, hyllor, schaktbotten, utkilning, rörläggning, kringfyllnad, återfyllning).
Anläggning Ledningar Kunna utföra ledningsbyggnad.
Anläggning Ledningar Kunna utföra efterarbete (packning, skyddsfyllning).
Anläggning Vägbyggnadsteknik Kunna utföra finplanering, hantering, tillvaratagande och lagring av matjord.
Anläggning Vägbyggnadsteknik Kunna utföra utfyllnad av underlag, packning och avvägning för plattor, steg och kantstöd
Anläggning Vägbyggnadsteknik Kunna planera för vägbank (under- och överbyggnad, förstärknings- och bärlager, ytbeläggning).
Anläggning Vägbyggnadsteknik Kunna bygga upp vägkroppar (schaktning, lastning och mottagning av fyllnadsmaterial, trummor).
Anläggning Vägbyggnadsteknik Kunna utföra efterarbete (slänter, dike).
Kunskapsområde mobila arbetsmaskiner Grävmaskin
Område Moment Beskrivning
Grävmaskin Grävmaskinens arbetssätt Känna till samspel mellan produktionsteknik, effektivitet och ekonomi.
Grävmaskin Grävmaskinens arbetssätt Kunna placera grävmaskinen så att största möjliga stabilitet erhålls.
Grävmaskin Grävmaskinens arbetssätt Kunna planera och förbereda maskinarbete, bedöma bärighet och rasrisk.
Grävmaskin Grävmaskinens arbetssätt Kunna grävmaskinens prestanda, skopvolym, maxlast, lutningsvinklar, användningsområden och funktion för olika tillbehör och redskap
Grävmaskin Grävmaskinens arbetssätt Kunna utföra lyft, körning, placera last, lasta och lossa fordon
Grävmaskin Grävmaskinens arbetssätt Kunna beräkna volymvikter, maxlast, densitet och volymförändringar för jord- och bergmaterial.
Grävmaskin Grävmaskinens arbetssätt Kunna tillämpa och förstå den matematik som används i yrkesutövningen på arbetsplatsen
Grävmaskin Grävmaskinens arbetssätt Kunna olika former av materialhantering med grävmaskin.
Grävmaskin Grävmaskinens arbetssätt Känna till risker till följd av lutande maskin.
Grävmaskin Grävmaskinens arbetssätt Känna till körning med olika grävsystem.
Grävmaskin Grävmaskinens egenskaper Känna till grävmaskinens styrsystem.
Grävmaskin Grävmaskinens egenskaper Kunna i grova drag hur en undervagn hos band-/hjulburen grävmaskin är uppbyggd samt komponenternas rätta benämning.
Grävmaskin Grävmaskinens egenskaper Känna till de olika reglagen på en bandburen och en hjulburen grävmaskin.
Grävmaskin Grävmaskinens egenskaper Känna till olika typer av redskap och tillbehör till grävmaskin samt när och hur de ska användas.
Grävmaskin Grävmaskinens egenskaper
Grävmaskin Grävmaskinens egenskaper Känna till vilka regler som finns vid bogsering av släp/vagn med grävmaskin samt transport av redskap, hjälpmedel och tillbehör till grävmaskinen.
Grävmaskin Grävmaskinens egenskaper Känna till vilka regler som finns vid bogsering av släp/vagn med grävmaskin samt transport av redskap, hjälpmedel och tillbehör till grävmaskinen.
Grävmaskin Service och underhåll Kunna utföra dagliga kontroller och underhållsarbeten på arbetsaggregat och slitdelar.
Grävmaskin Service och underhåll Kunna utföra enklare felsökningar för att kunna kommunicera med serviceorganisation.
Grävmaskin Service och underhåll Med hjälp av checklista kunna utföra och dokumentera kontroll av grävmaskin och arbetsredskap enligt maskinens instruktionsbok och gällande föreskrifter.
Grävmaskin Service och underhåll Kunna utföra enklare komponentbyten.
Grävmaskin Service och underhåll Kunna utföra service och underhållsarbete samt funktionskontroller på användarnivå enligt instruktionsboken.

Mobila maskiner Lastmaskin

Gemensamma grunder alla maskinförare
Område Moment Beskrivning
Maskinteknik Chassi/drivlina Kunna utföra enklare reparationer, funktionskontroll, service och underhåll.
Maskinteknik Chassi/drivlina Kunna beräkna volymvikter, maxlast, densitet och volymförändringar.
Maskinteknik Chassi/drivlina Känna till grundläggande hydrostatiska system, funktion och åtgärder.
Maskinteknik Chassi/drivlina Känna till de olika bromssystemens funktioner och däck.
Maskinteknik Elektriska system Känna till elektriska grundsystem, inkl. batterier, och dess uppbyggnad och funktion.
Maskinteknik Elektriska system Kunna utföra hjälpstart med startkabel och känna till riskerna med detta.
Maskinteknik Hydraulsystem Kunna utföra funktionskontroll, användarbaserad service och underhåll.
Maskinteknik Hydraulsystem Känna till hydrauliska grundsystem, dess uppbyggnad och funktion
Maskinteknik Motor Känna till vanligt förekommande kylvätsketyper och hanteringen.
Maskinteknik Motor Känna till vanligt förekommande oljekvaliteter och viskositetsgrader samt hantering av oljor.
Maskinteknik Motor Känna till olika alternativa drivmedel
Maskinteknik Motor Känna till motorns och drivsystemets grundläggande konstruktion och funktion.
Maskinteknik Motor Känna till principer för mekanisk kraftöverföring i drivsystem.
Säkerhet Avtal coh regelverk Känna till regelverk kring arbetsmiljöavtal, arbetsmiljöregler för yngre i arbetslivet, arbetsmiljöorganisation och syftet med arbetsmiljöplan.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till att det finns behörighetsgivande kurser formulerade av myndigheter och verk inom anläggningsområdet.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till kraven för framförande av mobila arbetsmaskiner, risker och moment vid förflyttning av maskin.
Säkerhet Avtal och regelverk Kunna tillämpa gällande lagar, regler och anvisningar.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till helheten och sambandet i arbetsprocessens olika skeden, aktörer och entreprenadformer.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till regler och myndighetsbeslut som styr arbetet, kontroller, kvalitetskrav och besiktning.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till parternas roll på arbetsmarknaden, avtal och lagar som reglerar anställningen (kollektivavtal, utbildningsavtal och avtalsprinciper), arbetsplatsens försäkringar.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till arbetsplatsens olika yrken och roller, grunderna för samverkan i arbetslag och med olika yrkesgrupper.
Säkerhet Avtal och säkerhet Känna till aktuella regler enligt vägtrafikförordning samt Trafikverkets och Arbetsmiljöverkets författningssamlingar. Regelverk för förarhytter.
Säkerhet Besiktning av fordon Känna till besiktningskrav för maskinen och eventuella tillbehör.
Säkerhet Brand och räddning Kunna släcka bränder i maskiner.
Säkerhet Brand och räddning Kunna första hjälpen vid olycksfall, förebyggande brandskydd, elsäkerhet och användning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljö och säkerhetsarbete på arbetsplatsen.
Säkerhet Elsäkerhet Kunna föreskrifter och bestämmelser så att man inte av ovarsamhet eller okunnighet skall skada sig själv och andra eller orsaka materiella skador.
Säkerhet Förarmiljö Kunna arbetsmetoder för säkra lyft.
Säkerhet Förarmiljö Känna till ett typiskt klimatsystem, funktion, åtgärder och risker.
Säkerhet Förarmiljö Känna till hälsorisker i förarens arbetsmiljö som är förenade med användning av bränsle, oljor och kylvätskor.
Säkerhet Förarmiljö Känna till människans förutsättningar och begränsningar.
Säkerhet Förarmiljö Kunna arbetsmetoder för att lyfta rätt.
Säkerhet Förarmiljö Känna till ergonomiska hjälpmedels funktion såsom t.ex. förarstol.
Säkerhet Försäkringar Känna till lagen om trafikförsäkring och förekommande försäkringar enligt branschrekommendationer.
Säkerhet Hydraulsystem Kunna tillämpa gällande regler och anvisningar, ex. krav på slangbrottsventil.
Säkerhet Lyft Känna till användningsområden, typer, hantering, kontroller och bedöma risker med avseende på lyftkättingar, mjuka redskap (stroppar mm), schackel, speciallyftredskap och vajerstroppar.
Säkerhet Miljö Känna till miljöledningssystem och principer för kretslopp och återvinning.
Säkerhet Miljö Känna till Eus krav på avgasers innehåll.
Säkerhet Miljö Känna till miljörisker som är förenade med användning av bränsle, oljor och kylvätskor.
Säkerhet Miljö Kunna källsortera arbetsmaterial.
Säkerhet Signalering Kunna grundläggande teckensignalering.
Gemensamma grunder maskinförare anläggning
Område Moment Beskrivning
Anläggning Anläggningsteknik Kunna olika typer av ritningar, skalor, olika vyer, vanliga symboler, måttsättningsprinciper, ritningshuvudet och revideringar.
Anläggning Anläggningsteknik Känna till var man finner information om utförande av vanliga byggtekniska lösningar såsom AMA-systemet, materialinstruktioner och myndighetskrav.
Anläggning Anläggningsteknik Känna till de vanligaste (på arbetsplatsen) förekommande utsättningsmetoderna.
Anläggning Anläggningsteknik Känna till vanliga anläggningskonstruktioner och deras egenskaper/verkningssätt.
Anläggning Anläggningsteknik Kunna använda instrument för avvägning och utsättning i samband med markarbete med hjälp av vanligt förekommande utrustning.
Anläggning Anläggningsteknik Känna till miljölagstiftningens bestämmelser beträffande landskapsvård och marktäkt
Anläggning Anläggningsteknik Kunna vegetationsavtagning, schakt för olika typer av grunder och ledningar, massdisposition samt återfyllning av rätt material och grovplanering.
Anläggning Anläggningsteknik Kunna utföra enklare produktionsekonomiska beräkningar såsom materialåtgång mm.
Anläggning Anläggningsteknik Känna till de vanligaste beläggningstyperna
Anläggning Husgrunder Kunna utföra anläggning av husgrund och sätta kantstöd.
Anläggning Husgrunder Kunna planera för grävning av husgrund (servicen, huskroppen, frischakt, placering av massor, uppbyggnad av platta, höjder, profiler, profiltråd).
Anläggning Husgrunder Kunna utföra efterarbete (återfyllning, frischakt).
Anläggning Ledningar Kunna utföra efterarbete (återfyllning, frischakt).
Anläggning Ledningar Kunna hantera ledningsmaterial rätt vid mottagning, upplag, transport och läggning
Anläggning Ledningar Kunna utföra anläggning av husgrund och sätta kantstöd
Anläggning Ledningar Kunna planera för grävning av husgrund (servicen, huskroppen, frischakt, placering av massor, uppbyggnad av platta, höjder, profiler, profiltråd).
Anläggning Ledningar Kunna planera för ledningsbyggnad (bedöma släntlutning, hyllor, schaktbotten, utkilning, rörläggning, kringfyllnad, återfyllning).
Anläggning Ledningar Kunna utföra efterarbete (packning, skyddsfyllning).
Anläggning Ledningar Kunna utföra ledningsbyggnad.
Anläggning Vägbyggnadsteknik Kunna utföra finplanering, hantering, tillvaratagande och lagring av matjord.
Anläggning Vägbyggnadsteknik Kunna utföra utfyllnad av underlag, packning och avvägning för plattor, steg och kantstöd
Anläggning Vägbyggnadsteknik Kunna planera för vägbank (under- och överbyggnad, förstärknings- och bärlager, ytbeläggning).
Anläggning Vägbyggnadsteknik Kunna utföra efterarbete (slänter, dike).
Anläggning Vägbyggnadsteknik Kunna bygga upp vägkroppar (schaktning, lastning och mottagning av fyllnadsmaterial, trummor).
Kunskapsområde Mobila arbetsmaskiner Lastmaskin
Område Moment Beskrivning
Lastmaskin Lastmaskinens arbetssätt Kunna olika former av materialhantering med lastmaskin.
Lastmaskin Lastmaskinens arbetssätt Kunna placera lastmaskinen så att största möjliga stabilitet erhålls
Lastmaskin Lastmaskinens arbetssätt Känna till risker till följd av lutande maskin
Lastmaskin Lastmaskinens arbetssätt Kunna lastmaskinens prestanda, skopvolym, maxlast, lutningsvinklar, användningsområden och funktion för olika tillbehör och redskap
Lastmaskin Lastmaskinens arbetssätt Kunna beräkna volymvikter, maxlast, densitet och volymförändringar för jord- och bergmaterial
Lastmaskin Lastmaskinens arbetssätt Känna till samspel mellan produktionsteknik, effektivitet och ekonomi
Lastmaskin Lastmaskinens arbetssätt Kunna planera och förbereda maskinarbete, bedöma bärighet och rasrisk.
Lastmaskin Lastmaskinens arbetssätt Kunna utföra lyft, körning, placera last, lasta och lossa fordon.
Lastmaskin Lastmaskinens egenskaper Kunna i grova drag hur en lastmaskin är uppbyggd och komponenternas korrekta benämning.
Lastmaskin Lastmaskinens egenskaper Känna till de olika reglagen i en lastmaskin
Lastmaskin Lastmaskinens egenskaper Känna till lastmaskinens styrsystem.
Lastmaskin Lastmaskinens egenskaper Känna till olika typer av redskap och tillbehör som används till lastmaskin samt när och hur de ska användas.
Lastmaskin Lastmaskinens egenskaper Känna till vilka regler som finns vid bogsering med lastmaskin av släp/vagn samt transport av redskap, hjälpmedel och tillbehör till lastmaskin
Lastmaskin Service och underhåll Kunna utföra dagliga kontroller och underhållsarbeten på arbetsaggregat och slitdelar.
Lastmaskin Service och underhåll Kunna utföra enklare felsökningar för att kunna kommunicera med serviceorganisation
Lastmaskin Service och underhåll Kunna utföra service och underhållsarbete samt funktionskontroller på användarnivå enligt instruktionsboken
Lastmaskin Service och underhåll Kunna utföra enklare komponentbyten
Lastmaskin Service och underhåll Med hjälp av checklista kunna utföra och dokumentera kontroll av lastmaskin och arbetsredskap enligt maskinens instruktionsbok och gällande föreskrifter.

Mobila maskiner Mobilkran

Gemensamma grunder alla maskinförare
Område Moment Beskrivning
Maskinteknik Chassi/drivlina Kunna utföra enklare reparationer, funktionskontroll, service och underhåll.
Maskinteknik Chassi/drivlina Kunna beräkna volymvikter, maxlast, densitet och volymförändringar.
Maskinteknik Chassi/drivlina Känna till grundläggande hydrostatiska system, funktion och åtgärder.
Maskinteknik Chassi/drivlina Känna till de olika bromssystemens funktioner och däck.
Maskinteknik Elektriska system Känna till elektriska grundsystem, inkl. batterier, och dess uppbyggnad och funktion.
Maskinteknik Elektriska system Kunna utföra hjälpstart med startkabel och känna till riskerna med detta.
Maskinteknik Hydraulsystem Kunna utföra funktionskontroll, användarbaserad service och underhåll.
Maskinteknik Hydraulsystem Känna till hydrauliska grundsystem, dess uppbyggnad och funktion
Maskinteknik Motor Känna till olika alternativa drivmedel
Maskinteknik Motor Känna till vanligt förekommande oljekvaliteter och viskositetsgrader samt hantering av oljor.
Maskinteknik Motor Känna till vanligt förekommande kylvätsketyper och hanteringen.
Maskinteknik Motor Känna till principer för mekanisk kraftöverföring i drivsystem.
Maskinteknik Motor Känna till motorns och drivsystemets grundläggande konstruktion och funktion.
Säkerhet Avtal coh regelverk Känna till regelverk kring arbetsmiljöavtal, arbetsmiljöregler för yngre i arbetslivet, arbetsmiljöorganisation och syftet med arbetsmiljöplan.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till att det finns behörighetsgivande kurser formulerade av myndigheter och verk inom anläggningsområdet.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till kraven för framförande av mobila arbetsmaskiner, risker och moment vid förflyttning av maskin.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till parternas roll på arbetsmarknaden, avtal och lagar som reglerar anställningen (kollektivavtal, utbildningsavtal och avtalsprinciper), arbetsplatsens försäkringar.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till helheten och sambandet i arbetsprocessens olika skeden, aktörer och entreprenadformer.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till regler och myndighetsbeslut som styr arbetet, kontroller, kvalitetskrav och besiktning.
Säkerhet Avtal och regelverk Kunna tillämpa gällande lagar, regler och anvisningar.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till arbetsplatsens olika yrken och roller, grunderna för samverkan i arbetslag och med olika yrkesgrupper.
Säkerhet Avtal och säkerhet Känna till aktuella regler enligt vägtrafikförordning samt Trafikverkets och Arbetsmiljöverkets författningssamlingar. Regelverk för förarhytter.
Säkerhet Besiktning av fordon Känna till besiktningskrav för maskinen och eventuella tillbehör.
Säkerhet Brand och räddning Kunna släcka bränder i maskiner.
Säkerhet Brand och räddning Kunna första hjälpen vid olycksfall, förebyggande brandskydd, elsäkerhet och användning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljö och säkerhetsarbete på arbetsplatsen.
Säkerhet Elsäkerhet Kunna föreskrifter och bestämmelser så att man inte av ovarsamhet eller okunnighet skall skada sig själv och andra eller orsaka materiella skador.
Säkerhet Förarmiljö Kunna arbetsmetoder för säkra lyft.
Säkerhet Förarmiljö Känna till människans förutsättningar och begränsningar.
Säkerhet Förarmiljö Känna till ett typiskt klimatsystem, funktion, åtgärder och risker.
Säkerhet Förarmiljö Känna till hälsorisker i förarens arbetsmiljö som är förenade med användning av bränsle, oljor och kylvätskor.
Säkerhet Förarmiljö Kunna arbetsmetoder för att lyfta rätt.
Säkerhet Förarmiljö Känna till ergonomiska hjälpmedels funktion såsom t.ex. förarstol.
Säkerhet Försäkringar Känna till lagen om trafikförsäkring och förekommande försäkringar enligt branschrekommendationer.
Säkerhet Hydraulsystem Kunna tillämpa gällande regler och anvisningar, ex. krav på slangbrottsventil.
Säkerhet Lyft Känna till användningsområden, typer, hantering, kontroller och bedöma risker med avseende på lyftkättingar, mjuka redskap (stroppar mm), schackel, speciallyftredskap och vajerstroppar.
Säkerhet Miljö Känna till miljörisker som är förenade med användning av bränsle, oljor och kylvätskor.
Säkerhet Miljö Känna till Eus krav på avgasers innehåll.
Säkerhet Miljö Känna till miljöledningssystem och principer för kretslopp och återvinning.
Säkerhet Miljö Kunna källsortera arbetsmaterial.
Säkerhet Signalering Kunna grundläggande teckensignalering.
Gemensamma grunder Mobila arbetsmaskiner lyft
Område Moment Beskrivning
Arbetsmiljö Arbete med lyftande maskiner Känna till vad som förväntas av en kranförare och dennes arbetsuppgifter.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna beräkna volymvikter, maxlast, densitet och volymförändringar för jord- och bergmaterial.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna utföra mängdberäkningar på basis av ritningsunderlag.
Hälsa och säkerhet Arbete med lyftande maskiner Kunna varningsskyltar och varningssignaler vid kranlyft.
Hälsa och säkerhet Uppställning Kunna bedöma risker med mark, betongdäck och kajer.
Lyfta - köra Dirigering Kunna dirigera via tecken och radio.
Lyfta - köra Körteknik Kunna bedöma risker med olika slags gods avseende material och sammansättning.
Lyfta - köra Körteknik Kunna förstå riskerna vid överlast vid lyft med kran.
Lyfta - köra Signalering Kunna radiosignalering vid lyft.
Maskinslag och teknik Lyftanordningar Känna till vanligt förekommande krantyper och deras användningsområden.
Teknik Vajer och spel Känna till risker och funktion hos ett linspel.
Teknik Vajer och spel Kunna avhjälpa och förebygga enklare fel på lyftspelet.
Teknik Vajer och spel Kunna upptäcka skador, brister och riskmoment gällande lyftvajer.
Teknik Vajer och spel Kunna funktion och bedöma risker hos ett linspel
Teknik Vajer och spel Kunna upptäcka skador, brister och riskmoment gällande krockblock och omskärning.

Mobila maskiner Motorschaktvagn

Gemensamma grunder alla maskinförare
Område Moment Beskrivning
Maskinteknik Chassi/drivlina Kunna beräkna volymvikter, maxlast, densitet och volymförändringar.
Maskinteknik Chassi/drivlina Känna till grundläggande hydrostatiska system, funktion och åtgärder.
Maskinteknik Chassi/drivlina Kunna utföra enklare reparationer, funktionskontroll, service och underhåll.
Maskinteknik Chassi/drivlina Känna till de olika bromssystemens funktioner och däck.
Maskinteknik Elektriska system Känna till elektriska grundsystem, inkl. batterier, och dess uppbyggnad och funktion.
Maskinteknik Elektriska system Kunna utföra hjälpstart med startkabel och känna till riskerna med detta.
Maskinteknik Hydraulsystem Kunna utföra funktionskontroll, användarbaserad service och underhåll.
Maskinteknik Hydraulsystem Känna till hydrauliska grundsystem, dess uppbyggnad och funktion
Maskinteknik Motor Känna till vanligt förekommande kylvätsketyper och hanteringen.
Maskinteknik Motor Känna till vanligt förekommande oljekvaliteter och viskositetsgrader samt hantering av oljor.
Maskinteknik Motor Känna till olika alternativa drivmedel
Maskinteknik Motor Känna till motorns och drivsystemets grundläggande konstruktion och funktion.
Maskinteknik Motor Känna till principer för mekanisk kraftöverföring i drivsystem.
Säkerhet Avtal coh regelverk Känna till regelverk kring arbetsmiljöavtal, arbetsmiljöregler för yngre i arbetslivet, arbetsmiljöorganisation och syftet med arbetsmiljöplan.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till kraven för framförande av mobila arbetsmaskiner, risker och moment vid förflyttning av maskin.
Säkerhet Avtal och regelverk Kunna tillämpa gällande lagar, regler och anvisningar.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till att det finns behörighetsgivande kurser formulerade av myndigheter och verk inom anläggningsområdet.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till helheten och sambandet i arbetsprocessens olika skeden, aktörer och entreprenadformer.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till parternas roll på arbetsmarknaden, avtal och lagar som reglerar anställningen (kollektivavtal, utbildningsavtal och avtalsprinciper), arbetsplatsens försäkringar.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till regler och myndighetsbeslut som styr arbetet, kontroller, kvalitetskrav och besiktning.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till arbetsplatsens olika yrken och roller, grunderna för samverkan i arbetslag och med olika yrkesgrupper.
Säkerhet Avtal och säkerhet Känna till aktuella regler enligt vägtrafikförordning samt Trafikverkets och Arbetsmiljöverkets författningssamlingar. Regelverk för förarhytter.
Säkerhet Besiktning av fordon Känna till besiktningskrav för maskinen och eventuella tillbehör.
Säkerhet Brand och räddning Kunna släcka bränder i maskiner.
Säkerhet Brand och räddning Kunna första hjälpen vid olycksfall, förebyggande brandskydd, elsäkerhet och användning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljö och säkerhetsarbete på arbetsplatsen.
Säkerhet Elsäkerhet Kunna föreskrifter och bestämmelser så att man inte av ovarsamhet eller okunnighet skall skada sig själv och andra eller orsaka materiella skador.
Säkerhet Förarmiljö Kunna arbetsmetoder för säkra lyft.
Säkerhet Förarmiljö Känna till hälsorisker i förarens arbetsmiljö som är förenade med användning av bränsle, oljor och kylvätskor.
Säkerhet Förarmiljö Känna till ett typiskt klimatsystem, funktion, åtgärder och risker.
Säkerhet Förarmiljö Känna till människans förutsättningar och begränsningar.
Säkerhet Förarmiljö Kunna arbetsmetoder för att lyfta rätt.
Säkerhet Förarmiljö Känna till ergonomiska hjälpmedels funktion såsom t.ex. förarstol.
Säkerhet Försäkringar Känna till lagen om trafikförsäkring och förekommande försäkringar enligt branschrekommendationer.
Säkerhet Hydraulsystem Kunna tillämpa gällande regler och anvisningar, ex. krav på slangbrottsventil.
Säkerhet Lyft Känna till användningsområden, typer, hantering, kontroller och bedöma risker med avseende på lyftkättingar, mjuka redskap (stroppar mm), schackel, speciallyftredskap och vajerstroppar.
Säkerhet Miljö Känna till miljöledningssystem och principer för kretslopp och återvinning.
Säkerhet Miljö Känna till Eus krav på avgasers innehåll.
Säkerhet Miljö Känna till miljörisker som är förenade med användning av bränsle, oljor och kylvätskor.
Säkerhet Miljö Kunna källsortera arbetsmaterial.
Säkerhet Signalering Kunna grundläggande teckensignalering.
Gemensamma grunder maskinförare anläggning
Område Moment Beskrivning
Anläggning Anläggningsteknik Känna till var man finner information om utförande av vanliga byggtekniska lösningar såsom AMA-systemet, materialinstruktioner och myndighetskrav.
Anläggning Anläggningsteknik Kunna olika typer av ritningar, skalor, olika vyer, vanliga symboler, måttsättningsprinciper, ritningshuvudet och revideringar.
Anläggning Anläggningsteknik Känna till vanliga anläggningskonstruktioner och deras egenskaper/verkningssätt.
Anläggning Anläggningsteknik Känna till de vanligaste (på arbetsplatsen) förekommande utsättningsmetoderna.
Anläggning Anläggningsteknik Kunna utföra enklare produktionsekonomiska beräkningar såsom materialåtgång mm.
Anläggning Anläggningsteknik Kunna vegetationsavtagning, schakt för olika typer av grunder och ledningar, massdisposition samt återfyllning av rätt material och grovplanering.
Anläggning Anläggningsteknik Känna till miljölagstiftningens bestämmelser beträffande landskapsvård och marktäkt
Anläggning Anläggningsteknik Kunna använda instrument för avvägning och utsättning i samband med markarbete med hjälp av vanligt förekommande utrustning.
Anläggning Anläggningsteknik Känna till de vanligaste beläggningstyperna
Anläggning Husgrunder Kunna planera för grävning av husgrund (servicen, huskroppen, frischakt, placering av massor, uppbyggnad av platta, höjder, profiler, profiltråd).
Anläggning Husgrunder Kunna utföra anläggning av husgrund och sätta kantstöd.
Anläggning Husgrunder Kunna utföra efterarbete (återfyllning, frischakt).
Anläggning Ledningar Kunna hantera ledningsmaterial rätt vid mottagning, upplag, transport och läggning
Anläggning Ledningar Kunna utföra efterarbete (återfyllning, frischakt).
Anläggning Ledningar Kunna planera för grävning av husgrund (servicen, huskroppen, frischakt, placering av massor, uppbyggnad av platta, höjder, profiler, profiltråd).
Anläggning Ledningar Kunna utföra anläggning av husgrund och sätta kantstöd
Anläggning Ledningar Kunna utföra ledningsbyggnad.
Anläggning Ledningar Kunna utföra efterarbete (packning, skyddsfyllning).
Anläggning Ledningar Kunna planera för ledningsbyggnad (bedöma släntlutning, hyllor, schaktbotten, utkilning, rörläggning, kringfyllnad, återfyllning).
Anläggning Vägbyggnadsteknik Kunna utföra finplanering, hantering, tillvaratagande och lagring av matjord.
Anläggning Vägbyggnadsteknik Kunna utföra utfyllnad av underlag, packning och avvägning för plattor, steg och kantstöd
Anläggning Vägbyggnadsteknik Kunna planera för vägbank (under- och överbyggnad, förstärknings- och bärlager, ytbeläggning).
Anläggning Vägbyggnadsteknik Kunna bygga upp vägkroppar (schaktning, lastning och mottagning av fyllnadsmaterial, trummor).
Anläggning Vägbyggnadsteknik Kunna utföra efterarbete (slänter, dike).
Kunskapsområde mobila arbetsmaskiner
Område Moment Beskrivning
Behörigheter och myndighetskrav Trafik- och besiktningsregler Kunna: Besiktningsregler för maskinen.
Hälsa och säkerhet Arbete med lyftande maskiner Kunna kranens manöverenhet, spakar, radio, funktion och begränsningar
Hälsa och säkerhet Arbete med lyftande maskiner Kunna hantera teleskoplastaren med dess säkerhetssystem.
Hälsa och säkerhet Arbete med lyftande maskiner Kunna mobilkranens manöverenhet, spakar, radio, funktion och begränsningar.
Hälsa och säkerhet Arbete med lyftande maskiner Kunna hantera mobilkranen med dess säkerhetssystem.
Hälsa och säkerhet Arbete med lyftande maskiner Kunna bedöma risker och moment vid förflyttning med band- respektive hjulburen mobilkran.
Hälsa och säkerhet Arbete med lyftande maskiner Kunna teleskoplastarens manöverenhet, spakar, radio, funktion och begränsningar
Hälsa och säkerhet Arbete med lyftande maskiner Kunna risker och rutiner vid förflyttning av maskin med hängande last.
Hälsa och säkerhet Arbete med lyftande maskiner Kunna bedöma risker och moment vid förflyttning med maskin.
Hälsa och säkerhet Arbete med lyftande maskiner Kunna bedöma risker och moment vid förflyttning med spårbunden kran
Hälsa och säkerhet Arbete med lyftande maskiner Kunna hantera kranen med dess säkerhetssystem
Hälsa och säkerhet Arbete med lyftande maskiner Känna till risker och moment vid förflyttning med maskin.
Hälsa och säkerhet Arbetsmiljö för förare av mobila maskiner Känna till: Miljö- och hälsorisker som är förenade med användning av bränsle, oljor, kylvätskor etc, hälsorisker i förarens arbetsmiljö. Kunna förebygga och släcka bränder i maskiner.
Hälsa och säkerhet Handhavande Kunna bedöma risker med markunderlag.
Hälsa och säkerhet Uppställning Kunna bedöma riskerna med lutande maskin och dess följder.
Hälsa och säkerhet Uppställning Känna till att val av pallning beror på marktryck,last, utligg och maskinstorlek
Hälsa och säkerhet Uppställning Kunna välja pallning beroende på marktryck, last, utligg och maskinstorlek.
Lyfta - köra Körteknik Kunna principerna för mobilkranens lyftkapacitet och lyftdiagram.
Lyfta - köra Körteknik Kunna principerna för teleskoplastarens lyftkapacitet och lyftdiagram.
Lyfta - köra Körteknik Kunna principerna för kranens lyftkapacitet och lyftdiagram.
Lyfta - köra Körteknik Kunna förberedelser för lyft genom att beräkna lastvikt och lastmoment.
Lyfta - köra Personlyft Kunna regler och rutiner för personlyft.
Lyfta - köra Samlyft Kunna regler och rutiner för samlyft med kranar.
Mark- väg- och ledningsbyggnad Markbyggnad Kunna utföra utfyllnad av underlag, packning och avvägning för plattor, steg och kantstöd.
Mark- väg- och ledningsbyggnad Markbyggnad Kunna utföra anläggning av gräsytor och medverka vid utfyllnad av under yta till rätt höjd.
Mark- väg- och ledningsbyggnad Markbyggnad Kunna: Vegetationsavtagning, schakt för olika typer av grunder och ledningar, massdisposition samt återfyllning av rätt material och grovplanering.
Mark- väg- och ledningsbyggnad Markbyggnad Kunna planera och förbereda maskinarbete, bedöma bärighet och rasrisk.
Mark- väg- och ledningsbyggnad Markbyggnad Kunna hantera ledningsmaterial rätt vid mottagning, upplag, transport och läggning.
Mark- väg- och ledningsbyggnad Markbyggnad Kunna utföra finplanering, hantering, tillvaratagande och lagring av matjord.
Mobila maskiner Arbetsaggregat Känna till mobilkranens konstruktion, funktion och begränsningar.
Mobila maskiner Arbetsaggregat Kunna fackverksbommens funktion och begränsningar
Mobila maskiner Arbetsaggregat Kunna utföra kontroller och underhållsarbeten på arbetsaggregat och slitdelar, funktionskontroller, service och underhåll.
Mobila maskiner Arbetsaggregat Känna till hydraulbommens samt förlängningens funktion och begränsningar.
Mobila maskiner Arbetsaggregat Känna till hydraulbommens samt förlängningens konstruktion.
Mobila maskiner Arbetsaggregat Känna till fackverksbommens konstruktion.
Mobila maskiner Arbetsaggregat Känna till hydraul-/fackverksbommens samt jibbens/förlängningens konstruktion.
Mobila maskiner Arbetsaggregat Kunna utföra: Kontroller och underhållsarbeten på arbetsaggregat och slitdelar. Funktionskontroll, service och underhåll.
Mobila maskiner Chassi-Drivlina-Bromsar-Däck Kunna utföra: Enklare reparationer. Funktionskontroll service och underhåll.
Mobila maskiner Chassi-drivlina-bromsar-däck Kunna utföra enklare reparationer, funktionskontroller, service och underhåll.
Mobila maskiner Elektriska system Kunna utföra: Service och underhåll. Hjälpstart med startkabel och känna till risker.
Mobila maskiner Elektriska system Kunna utföra service och underhåll, hjälpstart med startkabel och känna till risker.
Mobila maskiner Fortlöpande tillsyn Kunna med hjälp av checklista utföra samt dokumentera kontroll av arbetsredskap/maskin enligt fabrikantens anvisningar.
Mobila maskiner Handhavande Kunna utföra körning, placera last, lasta och lossa.
Mobila maskiner Handhavande Kunna maskinens prestanda, skopvolym maxlast och lutningsvinklar, användningsområden och funktion för olika tillbehör och redskap.
Mobila maskiner Handhavande Kunna maskinens prestanda, maxlast och lutningsvinklar, användningsområden och funktion för olika tillbehör och redskap.
Mobila maskiner Handhavande Känna till olika stödbenskonstruktioner och deras funktion och begränsningar.
Mobila maskiner Handhavande Kunna utföra lyft, körning, placera last, lasta och lossa fordon.
Mobila maskiner Hydraliska system Kunna utföra: Funktionskontroll, användarbaserad service och underhåll.
Mobila maskiner Hydraliska system Kunna utföra funktionskontroll, användarbaserad service och underhåll.
Mobila maskiner Lyfta - Köra Kunna: Köra efter laser eller GPS och ställa in dessa utrustningar utifrån ritningar.
Mobila maskiner Motorer och drivsystem Känna till: Förbränningsmotorers grundläggande konstruktion och funktion. Principer för mekanisk kraftöverföring i drivsystem. Kunna utföra: Enklare felsökning i syfte att kommunicera med serviceorganisation. Service- och underhållsarbete på användarnivå enligt tillverkares anvisning. Funktionskontroller.
Mobila maskiner Motorer och drivsystem Kunna utföra service och underhållsarbete på användarnivå enligt tillverkarens anvisningar samt funktionskontroller.
Mobila maskiner Motorer och drivsystem Kunna utföra: Service- och underhållsarbete på användarnivå enligt tillverkares anvisning. Funktionskontroller.
Vägbyggnad Vägbyggnad Kunna: Bygga upp vägkroppar och göra utkilningar. Schaktning av fyllnadsmaterial. Planera för vägbank, under- och överbyggnad, förstärknings- och bärlager.
Vägbyggnad Vägbyggnad Kunna: Bygga upp vägkroppar och göra utkilningar. Schaktning, lastning och mottagning av fyllnadsmaterial. Planera för vägbank, under- och överbyggnad, förstärknings- och bärlager. Kunna utföra: schakt och planering för slänter, diken och trummor.

Mobila maskiner Teleskoplastare

Gemensamma grunder alla maskinförare
Område Moment Beskrivning
Maskinteknik Chassi/drivlina Kunna beräkna volymvikter, maxlast, densitet och volymförändringar.
Maskinteknik Chassi/drivlina Känna till grundläggande hydrostatiska system, funktion och åtgärder.
Maskinteknik Chassi/drivlina Kunna utföra enklare reparationer, funktionskontroll, service och underhåll.
Maskinteknik Chassi/drivlina Känna till de olika bromssystemens funktioner och däck.
Maskinteknik Elektriska system Känna till elektriska grundsystem, inkl. batterier, och dess uppbyggnad och funktion.
Maskinteknik Elektriska system Kunna utföra hjälpstart med startkabel och känna till riskerna med detta.
Maskinteknik Hydraulsystem Kunna utföra funktionskontroll, användarbaserad service och underhåll.
Maskinteknik Hydraulsystem Känna till hydrauliska grundsystem, dess uppbyggnad och funktion
Maskinteknik Motor Känna till olika alternativa drivmedel
Maskinteknik Motor Känna till vanligt förekommande oljekvaliteter och viskositetsgrader samt hantering av oljor.
Maskinteknik Motor Känna till vanligt förekommande kylvätsketyper och hanteringen.
Maskinteknik Motor Känna till principer för mekanisk kraftöverföring i drivsystem.
Maskinteknik Motor Känna till motorns och drivsystemets grundläggande konstruktion och funktion.
Säkerhet Avtal coh regelverk Känna till regelverk kring arbetsmiljöavtal, arbetsmiljöregler för yngre i arbetslivet, arbetsmiljöorganisation och syftet med arbetsmiljöplan.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till kraven för framförande av mobila arbetsmaskiner, risker och moment vid förflyttning av maskin.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till regler och myndighetsbeslut som styr arbetet, kontroller, kvalitetskrav och besiktning.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till parternas roll på arbetsmarknaden, avtal och lagar som reglerar anställningen (kollektivavtal, utbildningsavtal och avtalsprinciper), arbetsplatsens försäkringar.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till helheten och sambandet i arbetsprocessens olika skeden, aktörer och entreprenadformer.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till att det finns behörighetsgivande kurser formulerade av myndigheter och verk inom anläggningsområdet.
Säkerhet Avtal och regelverk Kunna tillämpa gällande lagar, regler och anvisningar.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till arbetsplatsens olika yrken och roller, grunderna för samverkan i arbetslag och med olika yrkesgrupper.
Säkerhet Avtal och säkerhet Känna till aktuella regler enligt vägtrafikförordning samt Trafikverkets och Arbetsmiljöverkets författningssamlingar. Regelverk för förarhytter.
Säkerhet Besiktning av fordon Känna till besiktningskrav för maskinen och eventuella tillbehör.
Säkerhet Brand och räddning Kunna släcka bränder i maskiner.
Säkerhet Brand och räddning Kunna första hjälpen vid olycksfall, förebyggande brandskydd, elsäkerhet och användning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljö och säkerhetsarbete på arbetsplatsen.
Säkerhet Elsäkerhet Kunna föreskrifter och bestämmelser så att man inte av ovarsamhet eller okunnighet skall skada sig själv och andra eller orsaka materiella skador.
Säkerhet Förarmiljö Känna till människans förutsättningar och begränsningar.
Säkerhet Förarmiljö Känna till ett typiskt klimatsystem, funktion, åtgärder och risker.
Säkerhet Förarmiljö Kunna arbetsmetoder för säkra lyft.
Säkerhet Förarmiljö Känna till hälsorisker i förarens arbetsmiljö som är förenade med användning av bränsle, oljor och kylvätskor.
Säkerhet Förarmiljö Kunna arbetsmetoder för att lyfta rätt.
Säkerhet Förarmiljö Känna till ergonomiska hjälpmedels funktion såsom t.ex. förarstol.
Säkerhet Försäkringar Känna till lagen om trafikförsäkring och förekommande försäkringar enligt branschrekommendationer.
Säkerhet Hydraulsystem Kunna tillämpa gällande regler och anvisningar, ex. krav på slangbrottsventil.
Säkerhet Lyft Känna till användningsområden, typer, hantering, kontroller och bedöma risker med avseende på lyftkättingar, mjuka redskap (stroppar mm), schackel, speciallyftredskap och vajerstroppar.
Säkerhet Miljö Känna till miljörisker som är förenade med användning av bränsle, oljor och kylvätskor.
Säkerhet Miljö Känna till Eus krav på avgasers innehåll.
Säkerhet Miljö Känna till miljöledningssystem och principer för kretslopp och återvinning.
Säkerhet Miljö Kunna källsortera arbetsmaterial.
Säkerhet Signalering Kunna grundläggande teckensignalering.
Gemensamma grunder Mobila arbetsmaskiner lyft
Område Moment Beskrivning
Arbetsmiljö Arbete med lyftande maskiner Känna till vad som förväntas av en kranförare och dennes arbetsuppgifter.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna beräkna volymvikter, maxlast, densitet och volymförändringar för jord- och bergmaterial.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna utföra mängdberäkningar på basis av ritningsunderlag.
Hälsa och säkerhet Arbete med lyftande maskiner Kunna varningsskyltar och varningssignaler vid kranlyft.
Hälsa och säkerhet Uppställning Kunna bedöma risker med mark, betongdäck och kajer.
Lyfta - köra Dirigering Kunna dirigera via tecken och radio.
Lyfta - köra Körteknik Kunna bedöma risker med olika slags gods avseende material och sammansättning.
Lyfta - köra Körteknik Kunna förstå riskerna vid överlast vid lyft med kran.
Lyfta - köra Signalering Kunna radiosignalering vid lyft.
Maskinslag och teknik Lyftanordningar Känna till vanligt förekommande krantyper och deras användningsområden.
Teknik Vajer och spel Kunna upptäcka skador, brister och riskmoment gällande lyftvajer.
Teknik Vajer och spel Kunna avhjälpa och förebygga enklare fel på lyftspelet.
Teknik Vajer och spel Känna till risker och funktion hos ett linspel.
Teknik Vajer och spel Kunna funktion och bedöma risker hos ett linspel
Teknik Vajer och spel Kunna upptäcka skador, brister och riskmoment gällande krockblock och omskärning.

Mobila maskiner Tornkran

Gemensamma grunder alla maskinförare
Område Moment Beskrivning
Maskinteknik Chassi/drivlina Kunna utföra enklare reparationer, funktionskontroll, service och underhåll.
Maskinteknik Chassi/drivlina Känna till grundläggande hydrostatiska system, funktion och åtgärder.
Maskinteknik Chassi/drivlina Kunna beräkna volymvikter, maxlast, densitet och volymförändringar.
Maskinteknik Chassi/drivlina Känna till de olika bromssystemens funktioner och däck.
Maskinteknik Elektriska system Känna till elektriska grundsystem, inkl. batterier, och dess uppbyggnad och funktion.
Maskinteknik Elektriska system Kunna utföra hjälpstart med startkabel och känna till riskerna med detta.
Maskinteknik Hydraulsystem Kunna utföra funktionskontroll, användarbaserad service och underhåll.
Maskinteknik Hydraulsystem Känna till hydrauliska grundsystem, dess uppbyggnad och funktion
Maskinteknik Motor Känna till vanligt förekommande kylvätsketyper och hanteringen.
Maskinteknik Motor Känna till vanligt förekommande oljekvaliteter och viskositetsgrader samt hantering av oljor.
Maskinteknik Motor Känna till olika alternativa drivmedel
Maskinteknik Motor Känna till motorns och drivsystemets grundläggande konstruktion och funktion.
Maskinteknik Motor Känna till principer för mekanisk kraftöverföring i drivsystem.
Säkerhet Avtal coh regelverk Känna till regelverk kring arbetsmiljöavtal, arbetsmiljöregler för yngre i arbetslivet, arbetsmiljöorganisation och syftet med arbetsmiljöplan.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till kraven för framförande av mobila arbetsmaskiner, risker och moment vid förflyttning av maskin.
Säkerhet Avtal och regelverk Kunna tillämpa gällande lagar, regler och anvisningar.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till att det finns behörighetsgivande kurser formulerade av myndigheter och verk inom anläggningsområdet.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till helheten och sambandet i arbetsprocessens olika skeden, aktörer och entreprenadformer.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till parternas roll på arbetsmarknaden, avtal och lagar som reglerar anställningen (kollektivavtal, utbildningsavtal och avtalsprinciper), arbetsplatsens försäkringar.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till regler och myndighetsbeslut som styr arbetet, kontroller, kvalitetskrav och besiktning.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till arbetsplatsens olika yrken och roller, grunderna för samverkan i arbetslag och med olika yrkesgrupper.
Säkerhet Avtal och säkerhet Känna till aktuella regler enligt vägtrafikförordning samt Trafikverkets och Arbetsmiljöverkets författningssamlingar. Regelverk för förarhytter.
Säkerhet Besiktning av fordon Känna till besiktningskrav för maskinen och eventuella tillbehör.
Säkerhet Brand och räddning Kunna släcka bränder i maskiner.
Säkerhet Brand och räddning Kunna första hjälpen vid olycksfall, förebyggande brandskydd, elsäkerhet och användning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljö och säkerhetsarbete på arbetsplatsen.
Säkerhet Elsäkerhet Kunna föreskrifter och bestämmelser så att man inte av ovarsamhet eller okunnighet skall skada sig själv och andra eller orsaka materiella skador.
Säkerhet Förarmiljö Känna till hälsorisker i förarens arbetsmiljö som är förenade med användning av bränsle, oljor och kylvätskor.
Säkerhet Förarmiljö Kunna arbetsmetoder för säkra lyft.
Säkerhet Förarmiljö Känna till ett typiskt klimatsystem, funktion, åtgärder och risker.
Säkerhet Förarmiljö Känna till människans förutsättningar och begränsningar.
Säkerhet Förarmiljö Kunna arbetsmetoder för att lyfta rätt.
Säkerhet Förarmiljö Känna till ergonomiska hjälpmedels funktion såsom t.ex. förarstol.
Säkerhet Försäkringar Känna till lagen om trafikförsäkring och förekommande försäkringar enligt branschrekommendationer.
Säkerhet Hydraulsystem Kunna tillämpa gällande regler och anvisningar, ex. krav på slangbrottsventil.
Säkerhet Lyft Känna till användningsområden, typer, hantering, kontroller och bedöma risker med avseende på lyftkättingar, mjuka redskap (stroppar mm), schackel, speciallyftredskap och vajerstroppar.
Säkerhet Miljö Känna till miljöledningssystem och principer för kretslopp och återvinning.
Säkerhet Miljö Känna till Eus krav på avgasers innehåll.
Säkerhet Miljö Känna till miljörisker som är förenade med användning av bränsle, oljor och kylvätskor.
Säkerhet Miljö Kunna källsortera arbetsmaterial.
Säkerhet Signalering Kunna grundläggande teckensignalering.
Gemensamma grunder Mobila arbetsmaskiner lyft
Område Moment Beskrivning
Arbetsmiljö Arbete med lyftande maskiner Känna till vad som förväntas av en kranförare och dennes arbetsuppgifter.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna utföra mängdberäkningar på basis av ritningsunderlag.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna beräkna volymvikter, maxlast, densitet och volymförändringar för jord- och bergmaterial.
Hälsa och säkerhet Arbete med lyftande maskiner Kunna varningsskyltar och varningssignaler vid kranlyft.
Hälsa och säkerhet Uppställning Kunna bedöma risker med mark, betongdäck och kajer.
Lyfta - köra Dirigering Kunna dirigera via tecken och radio.
Lyfta - köra Körteknik Kunna bedöma risker med olika slags gods avseende material och sammansättning.
Lyfta - köra Körteknik Kunna förstå riskerna vid överlast vid lyft med kran.
Lyfta - köra Signalering Kunna radiosignalering vid lyft.
Maskinslag och teknik Lyftanordningar Känna till vanligt förekommande krantyper och deras användningsområden.
Teknik Vajer och spel Känna till risker och funktion hos ett linspel.
Teknik Vajer och spel Kunna avhjälpa och förebygga enklare fel på lyftspelet.
Teknik Vajer och spel Kunna upptäcka skador, brister och riskmoment gällande lyftvajer.
Teknik Vajer och spel Kunna funktion och bedöma risker hos ett linspel
Teknik Vajer och spel Kunna upptäcka skador, brister och riskmoment gällande krockblock och omskärning.

Mobila maskiner Väghyvel

Gemensamma grunder alla maskinförare
Område Moment Beskrivning
Maskinteknik Chassi/drivlina Kunna beräkna volymvikter, maxlast, densitet och volymförändringar.
Maskinteknik Chassi/drivlina Känna till grundläggande hydrostatiska system, funktion och åtgärder.
Maskinteknik Chassi/drivlina Kunna utföra enklare reparationer, funktionskontroll, service och underhåll.
Maskinteknik Chassi/drivlina Känna till de olika bromssystemens funktioner och däck.
Maskinteknik Elektriska system Känna till elektriska grundsystem, inkl. batterier, och dess uppbyggnad och funktion.
Maskinteknik Elektriska system Kunna utföra hjälpstart med startkabel och känna till riskerna med detta.
Maskinteknik Hydraulsystem Kunna utföra funktionskontroll, användarbaserad service och underhåll.
Maskinteknik Hydraulsystem Känna till hydrauliska grundsystem, dess uppbyggnad och funktion
Maskinteknik Motor Känna till olika alternativa drivmedel
Maskinteknik Motor Känna till vanligt förekommande oljekvaliteter och viskositetsgrader samt hantering av oljor.
Maskinteknik Motor Känna till vanligt förekommande kylvätsketyper och hanteringen.
Maskinteknik Motor Känna till principer för mekanisk kraftöverföring i drivsystem.
Maskinteknik Motor Känna till motorns och drivsystemets grundläggande konstruktion och funktion.
Säkerhet Avtal coh regelverk Känna till regelverk kring arbetsmiljöavtal, arbetsmiljöregler för yngre i arbetslivet, arbetsmiljöorganisation och syftet med arbetsmiljöplan.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till kraven för framförande av mobila arbetsmaskiner, risker och moment vid förflyttning av maskin.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till regler och myndighetsbeslut som styr arbetet, kontroller, kvalitetskrav och besiktning.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till parternas roll på arbetsmarknaden, avtal och lagar som reglerar anställningen (kollektivavtal, utbildningsavtal och avtalsprinciper), arbetsplatsens försäkringar.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till helheten och sambandet i arbetsprocessens olika skeden, aktörer och entreprenadformer.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till att det finns behörighetsgivande kurser formulerade av myndigheter och verk inom anläggningsområdet.
Säkerhet Avtal och regelverk Kunna tillämpa gällande lagar, regler och anvisningar.
Säkerhet Avtal och regelverk Känna till arbetsplatsens olika yrken och roller, grunderna för samverkan i arbetslag och med olika yrkesgrupper.
Säkerhet Avtal och säkerhet Känna till aktuella regler enligt vägtrafikförordning samt Trafikverkets och Arbetsmiljöverkets författningssamlingar. Regelverk för förarhytter.
Säkerhet Besiktning av fordon Känna till besiktningskrav för maskinen och eventuella tillbehör.
Säkerhet Brand och räddning Kunna släcka bränder i maskiner.
Säkerhet Brand och räddning Kunna första hjälpen vid olycksfall, förebyggande brandskydd, elsäkerhet och användning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljö och säkerhetsarbete på arbetsplatsen.
Säkerhet Elsäkerhet Kunna föreskrifter och bestämmelser så att man inte av ovarsamhet eller okunnighet skall skada sig själv och andra eller orsaka materiella skador.
Säkerhet Förarmiljö Känna till människans förutsättningar och begränsningar.
Säkerhet Förarmiljö Känna till ett typiskt klimatsystem, funktion, åtgärder och risker.
Säkerhet Förarmiljö Kunna arbetsmetoder för säkra lyft.
Säkerhet Förarmiljö Känna till hälsorisker i förarens arbetsmiljö som är förenade med användning av bränsle, oljor och kylvätskor.
Säkerhet Förarmiljö Kunna arbetsmetoder för att lyfta rätt.
Säkerhet Förarmiljö Känna till ergonomiska hjälpmedels funktion såsom t.ex. förarstol.
Säkerhet Försäkringar Känna till lagen om trafikförsäkring och förekommande försäkringar enligt branschrekommendationer.
Säkerhet Hydraulsystem Kunna tillämpa gällande regler och anvisningar, ex. krav på slangbrottsventil.
Säkerhet Lyft Känna till användningsområden, typer, hantering, kontroller och bedöma risker med avseende på lyftkättingar, mjuka redskap (stroppar mm), schackel, speciallyftredskap och vajerstroppar.
Säkerhet Miljö Känna till miljörisker som är förenade med användning av bränsle, oljor och kylvätskor.
Säkerhet Miljö Känna till Eus krav på avgasers innehåll.
Säkerhet Miljö Känna till miljöledningssystem och principer för kretslopp och återvinning.
Säkerhet Miljö Kunna källsortera arbetsmaterial.
Säkerhet Signalering Kunna grundläggande teckensignalering.
Gemensamma grunder maskinförare anläggning
Område Moment Beskrivning
Anläggning Anläggningsteknik Kunna olika typer av ritningar, skalor, olika vyer, vanliga symboler, måttsättningsprinciper, ritningshuvudet och revideringar.
Anläggning Anläggningsteknik Känna till var man finner information om utförande av vanliga byggtekniska lösningar såsom AMA-systemet, materialinstruktioner och myndighetskrav.
Anläggning Anläggningsteknik Kunna använda instrument för avvägning och utsättning i samband med markarbete med hjälp av vanligt förekommande utrustning.
Anläggning Anläggningsteknik Känna till miljölagstiftningens bestämmelser beträffande landskapsvård och marktäkt
Anläggning Anläggningsteknik Kunna vegetationsavtagning, schakt för olika typer av grunder och ledningar, massdisposition samt återfyllning av rätt material och grovplanering.
Anläggning Anläggningsteknik Kunna utföra enklare produktionsekonomiska beräkningar såsom materialåtgång mm.
Anläggning Anläggningsteknik Känna till de vanligaste (på arbetsplatsen) förekommande utsättningsmetoderna.
Anläggning Anläggningsteknik Känna till vanliga anläggningskonstruktioner och deras egenskaper/verkningssätt.
Anläggning Anläggningsteknik Känna till de vanligaste beläggningstyperna
Anläggning Husgrunder Kunna utföra anläggning av husgrund och sätta kantstöd.
Anläggning Husgrunder Kunna planera för grävning av husgrund (servicen, huskroppen, frischakt, placering av massor, uppbyggnad av platta, höjder, profiler, profiltråd).
Anläggning Husgrunder Kunna utföra efterarbete (återfyllning, frischakt).
Anläggning Ledningar Kunna utföra efterarbete (återfyllning, frischakt).
Anläggning Ledningar Kunna hantera ledningsmaterial rätt vid mottagning, upplag, transport och läggning
Anläggning Ledningar Kunna utföra anläggning av husgrund och sätta kantstöd
Anläggning Ledningar Kunna planera för grävning av husgrund (servicen, huskroppen, frischakt, placering av massor, uppbyggnad av platta, höjder, profiler, profiltråd).
Anläggning Ledningar Kunna utföra efterarbete (packning, skyddsfyllning).
Anläggning Ledningar Kunna utföra ledningsbyggnad.
Anläggning Ledningar Kunna planera för ledningsbyggnad (bedöma släntlutning, hyllor, schaktbotten, utkilning, rörläggning, kringfyllnad, återfyllning).
Anläggning Vägbyggnadsteknik Kunna utföra finplanering, hantering, tillvaratagande och lagring av matjord.
Anläggning Vägbyggnadsteknik Kunna utföra utfyllnad av underlag, packning och avvägning för plattor, steg och kantstöd
Anläggning Vägbyggnadsteknik Kunna planera för vägbank (under- och överbyggnad, förstärknings- och bärlager, ytbeläggning).
Anläggning Vägbyggnadsteknik Kunna utföra efterarbete (slänter, dike).
Anläggning Vägbyggnadsteknik Kunna bygga upp vägkroppar (schaktning, lastning och mottagning av fyllnadsmaterial, trummor).
Kunskapsområde Mobila maskiner Väghyvel
Område Moment Beskrivning
Väghyvel Service och underhåll Kunna utföra dagliga kontroller och underhållsarbeten på arbetsaggregat och slitdelar.
Väghyvel Service och Underhåll Kunna utföra enklare felsökningar för att kunna kommunicera med serviceorganisation
Väghyvel Service och underhåll Med hjälp av checklista kunna utföra och dokumentera kontroll av väghyvel och arbetsredskap enligt maskinens instruktionsbok och gällande föreskrifter.
Väghyvel Service och underhåll Kunna utföra enklare komponentbyten
Väghyvel Service och underhåll Kunna utföra service och underhållsarbete samt funktionskontroller på användarnivå enligt instruktionsboken
Väghyvel Väghyvelns arbetssätt Kunna olika former av materialhantering med väghyvel.
Väghyvel Väghyvelns arbetssätt Känna till samspel mellan produktionsteknik, effektivitet och ekonomi
Väghyvel Väghyvelns arbetssätt Kunna planera och förbereda maskinarbete, bedöma bärighet och rasrisk
Väghyvel Väghyvelns arbetssätt Kunna väghyvelns prestanda, skopvolym, maxlast, lutningsvinklar, användningsområden och funktion för olika tillbehör och redskap
Väghyvel Väghyvelns arbetssätt Kunna tillämpa och förstå den matematik som används i yrkesutövningen på arbetsplatsen
Väghyvel Väghyvelns arbetssätt Känna till risker till följd av lutande maskin
Väghyvel Väghyvelns arbetssätt Kunna beräkna volymvikter densitet och volymförändringar för jord- och bergmaterial
Väghyvel Väghyvelns arbetssätt Känna till körning med mätsystem
Väghyvel Väghyvelns egenskaper Kunna i grova drag hur en väghyvel är uppbyggd och komponenternas korrekta benämning.
Väghyvel Väghyvelns egenskaper Känna till olika typer av redskap och tillbehör som används till väghyvel samt när och hur de ska användas.
Väghyvel Väghyvelns egenskaper Känna till väghyvens olika användningsområden
Väghyvel Väghyvelns egenskaper Känna till de olika reglagen i en väghyvel
Väghyvel Väghyvelns egenskaper Känna till väghyvelns styrsystem inklusive s.k. krabbstyrning.
Väghyvel Väghyvelns egenskaper Kunna i grova drag hur hydraulsystemet är uppbyggt i en väghyvel och hur det styrs för att möjliggöra samtidig användning av alla hydrauliska funktioner.
Väghyvel Väghyvelns egenskaper Känna till vilka regler som finns vid bogsering med väghyvel av släp/vagn samt transport av redskap, hjälpmedel och tillbehör till väghyvel.

Murare

Gemensamma grunder alla
Område Moment Beskrivning
Bygghandlingar Olika typer av bygghandlingar Känna till bygghandlingars olika status, byggbranschens standardavtal, AMA, myndigheters regelverk, kontrakt och byggbeskrivningar.
Bygghandlingar Ritningsläsning grund Kunna; skalor, olika vyer, olika typer av ritningar, vanliga symboler, måttsättningsprinciper, ritningshuvudet och revideringar.
Byggmaskiner och verktyg Maskiner och verktyg Känna till hur man använder och vårdar de vanligaste handhållna verktygen och maskinerna.
Byggmaterial och yttre miljö Byggmaterial grund Känna till vanliga byggmaterial avseende; användningsområde, kvalitet, egenskaper, kostnader, hälso-och miljöaspekter.
Byggmaterial och yttre miljö Miljöhänsyn Känna till miljöledningssystem och principer för kretslopp och återvinning
Byggmaterial och yttre miljö Miljöhänsyn Kunna källsortera byggmaterial
Byggprocessen Arbetsplatsen Känna till: Parternas roll på arbetsmarknaden. Avtal och lagar som reglerar anställningen. Yrkesutbildningsavtalet. Arbetsplatsens försäkringar.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till byggarbetsplatsens olika yrken och roller, grunderna för samverkan i arbetslag och med olika yrkesgrupper.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till regler och myndighetsbeslut som styr byggandet, kontroller, kvalitetskrav och besiktningar.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till: Helheten och sambandet i byggprocessen. Byggprocessens olika skeden, aktörer och entreprenadformer.
Byggteknik och beräkningar Byggkonstruktioner Känna till vanliga anläggning- och byggkonstruktioner och deras egenskaper/verkningssätt.
Byggteknik och beräkningar Byggnadsfysiska egenskapskrav och lösningar Känna till de vanligaste byggmaterialens egenskaper och användningsområden avseende värme, fukt, ljud och brand.
Byggteknik och beräkningar Byggteknik Känna till var man finner information om utförande av vanliga byggtekniska lösningar såsom AMA-systemet, materialinstruktioner och myndighetskrav.
Byggteknik och beräkningar Mätningsteknik grund Känna till de på arbetsplatsen vanligaste förekommande utsättningsmetoderna.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna utföra enklare produktionsekonomiska beräkningar såsom materialåtgång mm.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Känna till samspel mellan produktionsteknik och ekonomi.
Hälsa och säkerhet Arbetsmiljö grund Känna till: Arbetsmiljölagens grund och syfte. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS).
Hälsa och säkerhet Arbetsmiljö grund Känna till: Byggbranschens arbetsmiljöavtal. Arbetsmiljöregler för yngre i yrkeslivet. Människans förutsättningar och begränsningar. Arbetsmiljöorganisation. Syftet med arbetsmiljöplan.
Hälsa och säkerhet Bära och lyfta Kunna olika former av materialhantering; manuell och med hjälp av maskiner samt olika arbetsmetoder för att lyfta och bära rätt.
Hälsa och säkerhet Bära och lyfta Kunna de förekommande kranar och lyftredskaps användningsområde. Signal- och teckengivning. Lyft- och kopplingsteknik.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Känna till ergonomiska hjälpmedels funktion.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Känna till de vanligaste förekommande riskerna på byggarbetsplatsen och hur man förebygger dessa.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Kunna tillämpa Arbetsmiljöverkets regler för skydds- och hjälpanordningar; stegar, bockar, bockställningar, tillträdes- och transportleder, skyddsräcken, skyddstak, intäckningar och arbetsställningar.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Kunna: Första hjälpen vid olycksfall. Förebyggande brandskydd, elsäkerhet och användning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete på arbetsplatsen.
Gemensamma grunder hus
Område Moment Beskrivning
Armering Armering Känna till armeringens funktion i betongkonstruktioner.
Bygghandlingar Ritningsläsning husbyggnad Kunna tolka och tyda ritningar.
Bygghandlingar Ritningsläsning husbyggnad Känna till olika ritningar för husbyggnad med vanligen förekommande symboler och principer för måttsättning.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna volym och viktberäkna byggnadsdelar för säkra lyft.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna tillämpa transportmetoder för vanligt förekommande byggmaterial.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna tillämpa lämplig lyftteknik för säkra lyft i samband med uttransport av byggnadsdelar.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna utföra säker infästning i olika byggnadsdelar/-material.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna tillämpa för yrket speciella föreskrifter och bestämmelser i samband med material och transportteknik med hänsyn till klimat och risk.
Byggprocessen Arkitektur Känna till: Arkitektens arbete och arkitekturens påverkan genom tiderna. Vanliga arkitekturtermer. Form och funktion.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna tillämpa och förstå den matematik som används i yrkesutövningen på arbetsplatsen
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Känna till värmeavgivning i samband med olika produktionsmetoder.
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Kunna utföra förebyggande arbete och brandsläckning.
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Pröva på släckmedel och släckningsutrustning.
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Känna till lagar, föreskrifter och anvisningar, försäkringsvillkor, brandrisker och säkerhetsregler.
Hälsa och säkerhet Maskiner och verktyg Kunna använda ergonomiska hjälpmedel
Hälsa och säkerhet Ställningsbyggnad Kunna montera systemställningar av stål/metall upp till 9 meters höjd, enligt AFS allmän utbildning
Isoleringsarbete Isolering Kunna de teoretiska sambanden gällande värme, fukt, ljud och brand.
Kunskapsområde betong
Område Moment Beskrivning
Betonggjutning Betonggjutning Pröva på tillverkning av betong enligt föreskrifter.
Kunskapsområde plattsättning
Område Moment Beskrivning
Plattsättning/-läggning Plattsättning orientering Känna till: Olika fogmassor, deras egenskaper och användningsområden. Keramiska plattors tillverkningsprocess och historik. Branschens regler för tätskikt och förseglingsarbete i våtrum.
Plattsättning/-läggning Plattsättning orientering Känna till: Olika typer av keramiska plattor deras egenskaper och användningsområde. Olika bruk och fästmassor, deras egenskaper och användningsområden.
Plattsättning/-läggning Plattsättning på golv Kunna planera arbete så att skurna plattor och passbitar placeras korrekt.
Plattsättning/-läggning Plattsättning på golv Kunna tillämpa speciella föreskrifter och bestämmelser i samband med plattläggning på golv.
Plattsättning/-läggning Plattsättning på golv Kunna utföra spackling och uppbyggnad av fall.
Plattsättning/-läggning Plattsättning på golv Kunna utföra: Plattsättning med tunnskiktsfästmassa. Montage av plattor i trappor. Mjukfogning där så krävs.
Plattsättning/-läggning Plattsättning på golv Kunna utför tätskiktsarbeten i samband med golvläggning.
Plattsättning/-läggning Plattsättning på golv Kunna utföra plattläggning i våtrum.
Plattsättning/-läggning Plattsättning på golv Kunna utföra montage av speciella typer av keramiska plattor såsom mosaik, cotto, granitkeramik och plattor i stora format.
Plattsättning/-läggning Plattsättning på golv Kunna utföra plattläggning i bruk.
Plattsättning/-läggning Plattsättning på vägg Kunna tillämpa speciella föreskrifter och bestämmelser i samband med plattsättning på vägg.
Plattsättning/-läggning Plattsättning på vägg Kunna utföra: Plattsättning i bruk och i våtrum. Montage av plattor i trapp och på fasad. Mjukfog där så krävs.
Plattsättning/-läggning Plattsättning på vägg Kunna utföra: Underarbete på vägg. Tätskiktsarbeten i samband med väggsättning.
Plattsättning/-läggning Plattsättning på vägg Kunna utföra montage av speciella typer av keramiska plattor såsom mosaik, cotto, granitkeramik och plattor i stora format.
Plattsättning/-läggning Plattsättning på vägg Kunna planera arbete så att skurna plattor och passbitar placeras korrekt.
Kunskapsområde murning
Område Moment Beskrivning
Isoleringsarbete Isolering Kunna utföra isolering vid skalmurning.
Murning Murning Känna till: Principer för olika slags murförband. Väderkänslighet, luftgenomsläpplighet, hållfasthets- och fuktegenskaper.
Murning Murning Kunna utföra blandning av bruk för olika användningsområden enligt anvisningar.
Murning Murning Kunna utföra murning av skorstenar.
Murning Murning Kunna utföra: Tunnfogsmurning. Montage av kramlor på olika underlag.
Murning Murning Kunna utföra murning av förband med tegel, sandsten och murblock.
Murning Murning Kunna utföra: Armering av murverk. Montage av murverksbalkar. Fogning med bruk. Rörelsefogar.
Putsning Putsning och slamning Kunna utföra framställande av bruk för olika användningsområden enligt anvisningar.
Putsning Putsning och slamning Kunna utföra: Traditionell puts och tunnputs. In- och utvändig putsning, manuellt och maskinellt på olika underlag med; kalkbruk och spritputs. In- och utvändig slamning.
Putsning Putsning och slamning Kunna utföra förarbeten på olika underlag; armering och primning.
Putsning Putsning och slamning Kunna utföra: Montering av olika isolerputssystem. Grundning, utstockning och ytskikt; puts och kalkfärger.
Putsning Ut- och invändig komplettering Kunna: Tillverka schabloner. Blanda puts. Utförande av lister och ornament.
Putsning Ut- och invändig komplettering Kunna utföra stuckaturarbeten ut- och invändigt.
Putsning Ut- och invändig komplettering Känna till traditionella konstputsarbeten.

Plattsättare

Gemensamma grunder alla
Område Moment Beskrivning
Bygghandlingar Olika typer av bygghandlingar Känna till bygghandlingars olika status, byggbranschens standardavtal, AMA, myndigheters regelverk, kontrakt och byggbeskrivningar.
Bygghandlingar Ritningsläsning grund Kunna; skalor, olika vyer, olika typer av ritningar, vanliga symboler, måttsättningsprinciper, ritningshuvudet och revideringar.
Byggmaskiner och verktyg Maskiner och verktyg Känna till hur man använder och vårdar de vanligaste handhållna verktygen och maskinerna.
Byggmaterial och yttre miljö Byggmaterial grund Känna till vanliga byggmaterial avseende; användningsområde, kvalitet, egenskaper, kostnader, hälso-och miljöaspekter.
Byggmaterial och yttre miljö Miljöhänsyn Känna till miljöledningssystem och principer för kretslopp och återvinning
Byggmaterial och yttre miljö Miljöhänsyn Kunna källsortera byggmaterial
Byggprocessen Arbetsplatsen Känna till: Parternas roll på arbetsmarknaden. Avtal och lagar som reglerar anställningen. Yrkesutbildningsavtalet. Arbetsplatsens försäkringar.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till byggarbetsplatsens olika yrken och roller, grunderna för samverkan i arbetslag och med olika yrkesgrupper.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till regler och myndighetsbeslut som styr byggandet, kontroller, kvalitetskrav och besiktningar.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till: Helheten och sambandet i byggprocessen. Byggprocessens olika skeden, aktörer och entreprenadformer.
Byggteknik och beräkningar Byggkonstruktioner Känna till vanliga anläggning- och byggkonstruktioner och deras egenskaper/verkningssätt.
Byggteknik och beräkningar Byggnadsfysiska egenskapskrav och lösningar Känna till de vanligaste byggmaterialens egenskaper och användningsområden avseende värme, fukt, ljud och brand.
Byggteknik och beräkningar Byggteknik Känna till var man finner information om utförande av vanliga byggtekniska lösningar såsom AMA-systemet, materialinstruktioner och myndighetskrav.
Byggteknik och beräkningar Mätningsteknik grund Känna till de på arbetsplatsen vanligaste förekommande utsättningsmetoderna.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna utföra enklare produktionsekonomiska beräkningar såsom materialåtgång mm.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Känna till samspel mellan produktionsteknik och ekonomi.
Hälsa och säkerhet Arbetsmiljö grund Känna till: Arbetsmiljölagens grund och syfte. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS).
Hälsa och säkerhet Arbetsmiljö grund Känna till: Byggbranschens arbetsmiljöavtal. Arbetsmiljöregler för yngre i yrkeslivet. Människans förutsättningar och begränsningar. Arbetsmiljöorganisation. Syftet med arbetsmiljöplan.
Hälsa och säkerhet Bära och lyfta Kunna olika former av materialhantering; manuell och med hjälp av maskiner samt olika arbetsmetoder för att lyfta och bära rätt.
Hälsa och säkerhet Bära och lyfta Kunna de förekommande kranar och lyftredskaps användningsområde. Signal- och teckengivning. Lyft- och kopplingsteknik.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Känna till ergonomiska hjälpmedels funktion.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Känna till de vanligaste förekommande riskerna på byggarbetsplatsen och hur man förebygger dessa.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Kunna tillämpa Arbetsmiljöverkets regler för skydds- och hjälpanordningar; stegar, bockar, bockställningar, tillträdes- och transportleder, skyddsräcken, skyddstak, intäckningar och arbetsställningar.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Kunna: Första hjälpen vid olycksfall. Förebyggande brandskydd, elsäkerhet och användning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete på arbetsplatsen.
Gemensamma grunder hus
Område Moment Beskrivning
Armering Armering Känna till armeringens funktion i betongkonstruktioner.
Bygghandlingar Ritningsläsning husbyggnad Kunna tolka och tyda ritningar.
Bygghandlingar Ritningsläsning husbyggnad Känna till olika ritningar för husbyggnad med vanligen förekommande symboler och principer för måttsättning.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna volym och viktberäkna byggnadsdelar för säkra lyft.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna tillämpa lämplig lyftteknik för säkra lyft i samband med uttransport av byggnadsdelar.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna tillämpa transportmetoder för vanligt förekommande byggmaterial.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna utföra säker infästning i olika byggnadsdelar/-material.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna tillämpa för yrket speciella föreskrifter och bestämmelser i samband med material och transportteknik med hänsyn till klimat och risk.
Byggprocessen Arkitektur Känna till: Arkitektens arbete och arkitekturens påverkan genom tiderna. Vanliga arkitekturtermer. Form och funktion.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna tillämpa och förstå den matematik som används i yrkesutövningen på arbetsplatsen
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Känna till värmeavgivning i samband med olika produktionsmetoder.
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Pröva på släckmedel och släckningsutrustning.
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Kunna utföra förebyggande arbete och brandsläckning.
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Känna till lagar, föreskrifter och anvisningar, försäkringsvillkor, brandrisker och säkerhetsregler.
Hälsa och säkerhet Maskiner och verktyg Kunna använda ergonomiska hjälpmedel
Hälsa och säkerhet Ställningsbyggnad Kunna montera systemställningar av stål/metall upp till 9 meters höjd, enligt AFS allmän utbildning
Isoleringsarbete Isolering Kunna de teoretiska sambanden gällande värme, fukt, ljud och brand.
Kunskapsområde plattsättning
Område Moment Beskrivning
Arbetsmiljö Särskilda risker Känna till särskilt risker kopplade till ROT-arbeten som exempelvis förekomsten av asbest och mögel
Branschregler Branschregler från BKR Kunna tillämpa särskilda föreskrifter som Byggkeramikhandboken BBV (Byggkeramikrådets Branschregler Våtrum)
Branschregler Branschregler för målarna Känna till innehåll och tillämpning av Måleribranschens Våtrums kontroll i de delar som berör plattsättaren.
Branschregler Branschregler VVS Känna till innehåll och tillämpning av Säker Vatten installation i de delar som berör plattsättaren.
Materialkunskap Betong Känna till särskilda egenskaper hos betong som material ex.vis krympning, krypning och nedböjning
Materialkunskap Fogmassa Känna till i branschen olika förekommande produkter och särskilda regler kopplade till användningen av dessa
Materialkunskap Fästmassa Känna till i branschen olika förekommande produkter och särskilda regler kopplade till användningen av dessa
Materialkunskap Keramiska plattor Känna till SSEN-14411:2007
Materialkunskap Spackel Känna till i branschen olika förekommande produkter och särskilda regler kopplade till användningen av dessa
Materialkunskap Tätskikt Känna till i branschen olika förekommande produkter och särskilda regler kopplade till användningen av dessa
Montage av plattor generellt Fogpassning Kunna utföra fogpassning vid plattsättning i tunnskiktsmassa
Montage av plattor generellt Förberedelser Kunna utifrån givna förutsättningar planera för ett normalt plattsättningsarbete i tunnskiktsmassa
Montage av plattor generellt Förberedelser Kunna såväl manuellt som med hjälpmedel räkna fram och sätta ut raka linjer i plan, lod och vinkel
Montage av plattor generellt Mönsterpassning Kunna lägga plattor i fris, diagonaler och mönsterpassa
Montage av plattor generellt Mönsterpassning Kunna planera för plattsättning i tunnskiktsmassa
Montage av plattor generellt Plattsättning i bruk Prövat på plattläggning i bruk
Montage av plattor generellt Plattsättning i trappor Prövat på plattsättning i trappor
Montage av plattor generellt Rektifierade plattor Känna till materialet
Montage av plattor generellt Rektifierade plattor Prövat på att lägga plattor av denna typ
Plattor på golv Andra typer av material Känna till förekomsten av andra golvmaterial som t.ex. kalksten, tegel, natursten, Cotto och Terazzo.
Plattor på golv Andra typer av material Känna till de skillnader som förekommer gällande krav på fäst-, fix- och fog-massor för andra material än keramiska plattor
Plattor på golv Läggning av golvplattor Kunna utföra tätskikt
Plattor på golv Våtrum Kunna utföra läggning av golvplattor i våtrum
Plattor på vägg Innerhörn Kunna sätta plattor enligt de i branschen vanligast förekommande sätten för innerhörn
Plattor på vägg Ytterhörn Känna till de i branschen vanligast förekommande ytterhörnslösningarna
Plattor på vägg Ytterhörn Kunna sätta plattor enligt minst en av ytterhörnslösningarna
Rörelsefogar Dilatationsfogen Känna till funktionen och regler gällande mot plattsättningen
Rörelsefogar Mjukfog Känna till reglerna för läggning av mjukfog
Underlag golv Alla underlag Kunna utföra mindre lagningar oavsett underlag.
Underlag golv Alla underlag Kunna planera ett arbete oavsett underlag.
Underlag golv Alla underlag Kunna utföra enklare uppspackling av fall
Underlag väggar Blockmurning Kunna utföra mindre murningar och reparationer av murytor i samband med plattsättning
Underlag väggar Putsning Kunna utföra mindre putsytor framför allt med avseende reparationer av anslutande ytor
Underlag väggar Räta upp en vägg Känna till varför en vägg kan behöva rätas upp
Underlag väggar Räta upp en vägg Kunna räta upp ett underlag före plattsättning
Utvändiga ytor Altaner Känna till de särskilda regler och förfaranden som kan förknippas med läggning av golvplattor på altaner.
Utvändiga ytor Fasader Känna till de särskilda regler och material förknippade med montage av plattor på fasader.

Ställningsbyggare

Gemensamma grunder alla
Område Moment Beskrivning
Bygghandlingar Olika typer av bygghandlingar Känna till bygghandlingars olika status, byggbranschens standardavtal, AMA, myndigheters regelverk, kontrakt och byggbeskrivningar.
Bygghandlingar Ritningsläsning grund Kunna; skalor, olika vyer, olika typer av ritningar, vanliga symboler, måttsättningsprinciper, ritningshuvudet och revideringar.
Byggmaskiner och verktyg Maskiner och verktyg Känna till hur man använder och vårdar de vanligaste handhållna verktygen och maskinerna.
Byggmaterial och yttre miljö Byggmaterial grund Känna till vanliga byggmaterial avseende; användningsområde, kvalitet, egenskaper, kostnader, hälso-och miljöaspekter.
Byggmaterial och yttre miljö Miljöhänsyn Känna till miljöledningssystem och principer för kretslopp och återvinning
Byggmaterial och yttre miljö Miljöhänsyn Kunna källsortera byggmaterial
Byggprocessen Arbetsplatsen Känna till: Parternas roll på arbetsmarknaden. Avtal och lagar som reglerar anställningen. Yrkesutbildningsavtalet. Arbetsplatsens försäkringar.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till byggarbetsplatsens olika yrken och roller, grunderna för samverkan i arbetslag och med olika yrkesgrupper.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till regler och myndighetsbeslut som styr byggandet, kontroller, kvalitetskrav och besiktningar.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till: Helheten och sambandet i byggprocessen. Byggprocessens olika skeden, aktörer och entreprenadformer.
Byggteknik och beräkningar Byggkonstruktioner Känna till vanliga anläggning- och byggkonstruktioner och deras egenskaper/verkningssätt.
Byggteknik och beräkningar Byggnadsfysiska egenskapskrav och lösningar Känna till de vanligaste byggmaterialens egenskaper och användningsområden avseende värme, fukt, ljud och brand.
Byggteknik och beräkningar Byggteknik Känna till var man finner information om utförande av vanliga byggtekniska lösningar såsom AMA-systemet, materialinstruktioner och myndighetskrav.
Byggteknik och beräkningar Mätningsteknik grund Känna till de på arbetsplatsen vanligaste förekommande utsättningsmetoderna.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna utföra enklare produktionsekonomiska beräkningar såsom materialåtgång mm.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Känna till samspel mellan produktionsteknik och ekonomi.
Hälsa och säkerhet Arbetsmiljö grund Känna till: Arbetsmiljölagens grund och syfte. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS).
Hälsa och säkerhet Arbetsmiljö grund Känna till: Byggbranschens arbetsmiljöavtal. Arbetsmiljöregler för yngre i yrkeslivet. Människans förutsättningar och begränsningar. Arbetsmiljöorganisation. Syftet med arbetsmiljöplan.
Hälsa och säkerhet Bära och lyfta Kunna olika former av materialhantering; manuell och med hjälp av maskiner samt olika arbetsmetoder för att lyfta och bära rätt.
Hälsa och säkerhet Bära och lyfta Kunna de förekommande kranar och lyftredskaps användningsområde. Signal- och teckengivning. Lyft- och kopplingsteknik.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Känna till ergonomiska hjälpmedels funktion.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Känna till de vanligaste förekommande riskerna på byggarbetsplatsen och hur man förebygger dessa.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Kunna tillämpa Arbetsmiljöverkets regler för skydds- och hjälpanordningar; stegar, bockar, bockställningar, tillträdes- och transportleder, skyddsräcken, skyddstak, intäckningar och arbetsställningar.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Kunna: Första hjälpen vid olycksfall. Förebyggande brandskydd, elsäkerhet och användning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete på arbetsplatsen.
Gemensamma grunder hus
Område Moment Beskrivning
Armering Armering Känna till armeringens funktion i betongkonstruktioner.
Bygghandlingar Ritningsläsning husbyggnad Kunna tolka och tyda ritningar.
Bygghandlingar Ritningsläsning husbyggnad Känna till olika ritningar för husbyggnad med vanligen förekommande symboler och principer för måttsättning.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna volym och viktberäkna byggnadsdelar för säkra lyft.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna tillämpa transportmetoder för vanligt förekommande byggmaterial.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna tillämpa lämplig lyftteknik för säkra lyft i samband med uttransport av byggnadsdelar.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna utföra säker infästning i olika byggnadsdelar/-material.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna tillämpa för yrket speciella föreskrifter och bestämmelser i samband med material och transportteknik med hänsyn till klimat och risk.
Byggprocessen Arkitektur Känna till: Arkitektens arbete och arkitekturens påverkan genom tiderna. Vanliga arkitekturtermer. Form och funktion.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna tillämpa och förstå den matematik som används i yrkesutövningen på arbetsplatsen
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Känna till värmeavgivning i samband med olika produktionsmetoder.
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Kunna utföra förebyggande arbete och brandsläckning.
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Pröva på släckmedel och släckningsutrustning.
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Känna till lagar, föreskrifter och anvisningar, försäkringsvillkor, brandrisker och säkerhetsregler.
Hälsa och säkerhet Maskiner och verktyg Kunna använda ergonomiska hjälpmedel
Hälsa och säkerhet Ställningsbyggnad Kunna montera systemställningar av stål/metall upp till 9 meters höjd, enligt AFS allmän utbildning
Isoleringsarbete Isolering Kunna de teoretiska sambanden gällande värme, fukt, ljud och brand.
Kunskapsområde ställningsbyggnad
Område Moment Beskrivning
Hälsa och säkerhet Belastningsergonomi Känna till på marknaden förekommande hjälpmedel för upp- och nedmontering av ställningsmaterial samt hjälpmedel för sidledsförflyttningar.
Hälsa och säkerhet Belastningsergonomi Kunna arbetsmetoder för att lyfta rätt.
Hälsa och säkerhet Fallskydd Känna till på marknaden förekommande fallskyddsutrustningar samt evakueringsutrustningar.
Hälsa och säkerhet Fallskydd Kunna hur fallskyddsutrustningen är avsedd att användas och hur den skall bäras.
Infästningar Byggfysik Kunna välja rätt fästelement med hänsyn tagen till infästningsmaterialets egenskaper och förankringskrafternas storlek.
Infästningar Föreskrifter Kunna gällande förankringsföreskrifter för olika ställningssystem.
Infästningar Infästningar Kunna utföra provdragningar av infästningar och förankringar.
Infästningar Materialkännedom Känna till olika väggmaterials egenskaper.
Infästningar Metodkännedom Känna till på marknaden förekommande infästnings- och förankringsmetoder.
Infästningar Yrkesmatematik Kunna beräkna förankringskrafternas storlek för intäckt respektive ointäckt ställning.
Intäckningar Material och metodkännedom Känna till på marknaden förekommande intäckningsmetoder och intäckningsmaterial.
Intäckningar Montering och demontering Kunna utföra montering och demontering av intäckning på ställning enligt gällande regelverk och myndighetskrav.
Konstruktionsteknik Byggfysik Känna till krafter som påverkar ställningens lastklass.
Konstruktionsteknik Byggfysik Känna till vindlasters inverkan på intäckta och ointäckta ställningar.
Konstruktionsteknik Föreskrifter Kunna: Regelverk och myndihetskrav som ligger till grund för konstruktion och montering av ställningar. Utifrån påverkande krafter upprätta enklare beräkningar för ställningars bärförmåga, tryck- och dragkrafter vid avväxlingar etc.
Konstruktionsteknik Materialkännedom Känna till på marknaden förekommande, ställningssystem, användnings- och lämplighetsområden, kapacitet, funktion etc.
Konstruktionsteknik Yrkesmatematik Kunna med utgångspunkt från utifrån påverkande krafter, upprätta enklare beräkningar av ställningars bärförmåga, tryck- och dragkrafter vid avväxlingar etc.
Rör- och kopplingsställningar Föreskrifter Kunna regelverk och myndighetskrav som ligger till grund för beräkning av rör- och kopplingsställningar som avviker från gällande typfall eller kombinationslösningar med rör- och kopplingsställningar och system-ställningar.
Rör- och kopplingsställningar Konstruktionsteknik Kunna beskriva olika konstruktioner där rör- och kopplingsställning är ett lämpligt alternativ.
Rör- och kopplingsställningar Logistik Kunna planera transport och logistik etc.
Rör- och kopplingsställningar Materialkunskap Känna till olika komponenter, funktion, hållfasthet, materialegenskaper, bärförmåga etc
Rör- och kopplingsställningar Materialkännedom Kunna gällande typfall för rör- och kopplingsställningar.
Rör- och kopplingsställningar Materialkännedom Känna till olika komponenter, funktion, hållfasyhet, materialegenskap bärförmåga etc.
Rör- och kopplingsställningar Montering och demontering Kunna utföra montering och demontering av rör- och kopplingsställningar
Rör- och kopplingsställningar Yrkesmatematik Kunna beräkna materialåtgång och upprätta materialspecifikation.
Specialställningar Materialkännedom Känna till lämpliga användningsområden, kapacitet, funktion etc.
Specialställningar Materialkännedom Känna till: På marknaden förekommande specialställningar såsom hängställningar, klätterställningar, formställningar, mobila arbetspattformar etc. Lämpliga användningsområden, kapacitet, funktion etc.
Specialställningar Montering och demontering Kunna utföra utifrån monteringsinstruktion montering och demontering av aktuell specialställning.
Systemställningar Föreskrifter Kunna regelverk och myndighetskrav som gäller vid kombinationslösningar med olika systemställningar.
Systemställningar Logistik Kunna planera transport och logistik etc
Systemställningar Materialkännedom Känna till: På marknaden förekommande modulställningar, ramställningar och rullställningar. Lämpliga användningsområden, kapacitet, funktion etc.
Systemställningar Montage Kunna utföra infästning av systemställningar i olika fasadmaterial
Systemställningar Montering och demontering Kunna utföra montering och demontering utifrån monteringsinstruktion (vid behov kompletterad med dimensioneringshandling) för aktuella ställningssystem.
Systemställningar Yrkesmatematik Kunna beräkna materialåtgång och upprätta materialspecifikation.
Väderskydd Materialkännedom Känna till på marknaden förekommande komponenter och produkter.
Väderskydd Montering och demontering Kunna utföra montering och demontering väderskydd utifrån givna förutsättningar.
Väderskydd Yrkesmatematik Kunna beräkna vindlaster, snölaster och eventuella personlaster utifrån fastlagda förutsättningar.

Takmontör

Gemensamma grunder alla
Område Moment Beskrivning
Bygghandlingar Olika typer av bygghandlingar Känna till bygghandlingars olika status, byggbranschens standardavtal, AMA, myndigheters regelverk, kontrakt och byggbeskrivningar.
Bygghandlingar Ritningsläsning grund Kunna; skalor, olika vyer, olika typer av ritningar, vanliga symboler, måttsättningsprinciper, ritningshuvudet och revideringar.
Byggmaskiner och verktyg Maskiner och verktyg Känna till hur man använder och vårdar de vanligaste handhållna verktygen och maskinerna.
Byggmaterial och yttre miljö Byggmaterial grund Känna till vanliga byggmaterial avseende; användningsområde, kvalitet, egenskaper, kostnader, hälso-och miljöaspekter.
Byggmaterial och yttre miljö Miljöhänsyn Känna till miljöledningssystem och principer för kretslopp och återvinning
Byggmaterial och yttre miljö Miljöhänsyn Kunna källsortera byggmaterial
Byggprocessen Arbetsplatsen Känna till: Parternas roll på arbetsmarknaden. Avtal och lagar som reglerar anställningen. Yrkesutbildningsavtalet. Arbetsplatsens försäkringar.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till byggarbetsplatsens olika yrken och roller, grunderna för samverkan i arbetslag och med olika yrkesgrupper.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till regler och myndighetsbeslut som styr byggandet, kontroller, kvalitetskrav och besiktningar.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till: Helheten och sambandet i byggprocessen. Byggprocessens olika skeden, aktörer och entreprenadformer.
Byggteknik och beräkningar Byggkonstruktioner Känna till vanliga anläggning- och byggkonstruktioner och deras egenskaper/verkningssätt.
Byggteknik och beräkningar Byggnadsfysiska egenskapskrav och lösningar Känna till de vanligaste byggmaterialens egenskaper och användningsområden avseende värme, fukt, ljud och brand.
Byggteknik och beräkningar Byggteknik Känna till var man finner information om utförande av vanliga byggtekniska lösningar såsom AMA-systemet, materialinstruktioner och myndighetskrav.
Byggteknik och beräkningar Mätningsteknik grund Känna till de på arbetsplatsen vanligaste förekommande utsättningsmetoderna.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna utföra enklare produktionsekonomiska beräkningar såsom materialåtgång mm.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Känna till samspel mellan produktionsteknik och ekonomi.
Hälsa och säkerhet Arbetsmiljö grund Känna till: Arbetsmiljölagens grund och syfte. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS).
Hälsa och säkerhet Arbetsmiljö grund Känna till: Byggbranschens arbetsmiljöavtal. Arbetsmiljöregler för yngre i yrkeslivet. Människans förutsättningar och begränsningar. Arbetsmiljöorganisation. Syftet med arbetsmiljöplan.
Hälsa och säkerhet Bära och lyfta Kunna olika former av materialhantering; manuell och med hjälp av maskiner samt olika arbetsmetoder för att lyfta och bära rätt.
Hälsa och säkerhet Bära och lyfta Kunna de förekommande kranar och lyftredskaps användningsområde. Signal- och teckengivning. Lyft- och kopplingsteknik.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Känna till ergonomiska hjälpmedels funktion.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Känna till de vanligaste förekommande riskerna på byggarbetsplatsen och hur man förebygger dessa.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Kunna tillämpa Arbetsmiljöverkets regler för skydds- och hjälpanordningar; stegar, bockar, bockställningar, tillträdes- och transportleder, skyddsräcken, skyddstak, intäckningar och arbetsställningar.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Kunna: Första hjälpen vid olycksfall. Förebyggande brandskydd, elsäkerhet och användning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete på arbetsplatsen.
Gemensamma grunder hus
Område Moment Beskrivning
Armering Armering Känna till armeringens funktion i betongkonstruktioner.
Bygghandlingar Ritningsläsning husbyggnad Kunna tolka och tyda ritningar.
Bygghandlingar Ritningsläsning husbyggnad Känna till olika ritningar för husbyggnad med vanligen förekommande symboler och principer för måttsättning.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna volym och viktberäkna byggnadsdelar för säkra lyft.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna tillämpa lämplig lyftteknik för säkra lyft i samband med uttransport av byggnadsdelar.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna tillämpa transportmetoder för vanligt förekommande byggmaterial.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna utföra säker infästning i olika byggnadsdelar/-material.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna tillämpa för yrket speciella föreskrifter och bestämmelser i samband med material och transportteknik med hänsyn till klimat och risk.
Byggprocessen Arkitektur Känna till: Arkitektens arbete och arkitekturens påverkan genom tiderna. Vanliga arkitekturtermer. Form och funktion.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna tillämpa och förstå den matematik som används i yrkesutövningen på arbetsplatsen
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Känna till värmeavgivning i samband med olika produktionsmetoder.
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Pröva på släckmedel och släckningsutrustning.
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Kunna utföra förebyggande arbete och brandsläckning.
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Känna till lagar, föreskrifter och anvisningar, försäkringsvillkor, brandrisker och säkerhetsregler.
Hälsa och säkerhet Maskiner och verktyg Kunna använda ergonomiska hjälpmedel
Hälsa och säkerhet Ställningsbyggnad Kunna montera systemställningar av stål/metall upp till 9 meters höjd, enligt AFS allmän utbildning
Isoleringsarbete Isolering Kunna de teoretiska sambanden gällande värme, fukt, ljud och brand.
Kunskapsområde takmontör
Område Moment Beskrivning
Byggmaterial och yttre miljö Takkonstruktioner Känna till olika underlag för tätskikt och dess egenskaper.
Byggmaterial och yttre miljö Takkonstruktioner Kunna utföra montage i minst två givna underlag.
Byggmaterial och yttre miljö Takkonstruktioner Känna till hur man undersöker takläckage samt att läckage ofta beror på andra faktorer än ett otätt ytterskikt.
Byggmaterial och yttre miljö Takkonstruktioner Provat på att montera tätskikt och isolering i de vanligaste underlagen, trä, plåt, betong och (lättbetong).
Byggprocessen Planering av arbete Kunna vilka förberedelser och kontroller som skall göras innan läggningsarbete påbörjas.
Byggprocessen Planering av arbete Kunna hantera material och utrustning på arbetsplatsen, avseende lagring, placering, skyddstäckning och städning.
Byggprocessen Planering av arbete Känna till tidsplanering, förhållanden på arbetsplatsen och egenkontroll.
Byggprocessen Planering av arbete Kunna planera och förbereda ett tätskiktsarbete
Byggteknik och beräkningar Belastning/hållfasthet Känna till vanliga tak- och bjälklagskonstruktioner med tillhörande nedböjningsproblematik samt spännvidder av bärande underlag.
Byggteknik och beräkningar Belastning/hållfasthet Kunna hur olika typer av belastning påverkar taksystemet (med taksystem avses ingående material från bärande underlag till ovansida tätskikt).
Byggteknik och beräkningar Byggteknik/beräkningar Kunna vilka belastningar som påverkar tak.
Hälsa och säkerhet Brandskydd Känna till kraven för byggnadstekniskt brandskydd, specifikt för takmoment.
Hälsa och säkerhet Brandskydd Kunna de särskilda reglerna för Heta Arbeten tätskikt med tillhörande tillstånds/kontrollista.
Hälsa och säkerhet Brandskydd Provat på att genomföra en bedömning av säkerhet och läggningsmetodik runt en högriskkonstruktion utifrån brandskyddsföreningens "checklista högriskdetaljer tätskiktsarbeten i brandfarliga byggnadskonstruktioner".
Hälsa och säkerhet Grundläggande elsäkerhet Känna till de grundläggande kraven vad gäller elsäkerhet.
Hälsa och säkerhet Skyddsanordningar Provat på att utföra och dokumentera en riskanalys för ett projekt.
Hälsa och säkerhet Skyddsanordningar Kunna kraven på skyddsanordnignar och personlig skyddsutrustning specifiket för takarbeten.
Tätskiktsteknik Isolering Känna till hur man räknar fram värmemotstånd och U-värde.
Tätskiktsteknik Isolering Kunna vilka de vanligaste isoleringsmaterialen är och vad de betår av.
Tätskiktsteknik Isolering Känna till vilka krav som skall ställas på ett tak med avseende på takets värmeisolering.
Tätskiktsteknik Isolering Kunna att det är skillnad mellan olika byggnadsmaterials värmeledningsförmåga.
Tätskiktsteknik Isolering Känna till vilka krav som skall ställas på ett tak med avseende på fukt och kondensproblematik vid eventuella köldbryggor och genomföringar.
Tätskiktsteknik Isolering Kunna rätt hantering av isolering under lagring, transport och läggning.
Tätskiktsteknik Isolering Kunna lägga minst två olika slags isolering.
Tätskiktsteknik Mekanisk infästning av tätskikt Känna till de vanligaste infästningssystemen och hur dessa monteras och dimensioneras med avseende på funktion och belastning.
Tätskiktsteknik Mekanisk infästning av tätskikt Provat på de vanligaste typerna av mekanisk infästningstekniker för infästning i underlag av trä, plåt, lättbetong och betong.
Tätskiktsteknik Mekanisk infästning av tätskikt Kunna utföra mekanisk infästning utifrån en vindlastberäkning/infästningsplan.
Tätskiktsteknik Mekanisk infästning av tätskikt Kunna använda verktyg och hjälpmedel för mekanisk infästning.
Tätskiktsteknik Mekanisk infästning av tätskikt Kunna utföra mekanisk infästning av tätskiktssystem i minst två typer av underlag.
Tätskiktsteknik Mekanisk infästning av tätskikt Känna till syfte med mekanisk infästning och vikten av att följa tillverkarens montageinstruktion.
Tätskiktsteknik Tätskiktssystem Kunna utföra montering (läggning) av minst två typer av tätskiktssystem.
Tätskiktsteknik Tätskiktssystem Kunna vilka de vanligaste tätskiktsmaterialen är.
Tätskiktsteknik Tätskiktssystem Känna till de vanligaste tätskiktsmaterielens konstruktion, uppbyggnad, beståndsdelar och funktion.
Tätskiktsteknik Tätskiktssystem Provat på att utföra montering (läggning) av de vanligaste tätskiktssystemen.
Tätskiktsteknik Tätskiktssystem Kunna utföra intäckning av detaljer för minst två tätskiktssystem; såsom anslutningar, vertikal yta, sarger, dörröppningar, fotplåt, ränndalar, brunnar, stosar, gavlar, nock och rörelsefogar.
Tätskiktsteknik Tätskiktssystem Känna till de regelverk som anger kraven för tätskiktssytem och montage av dessa.

Träarbetare

Gemensamma grunder alla
Område Moment Beskrivning
Bygghandlingar Olika typer av bygghandlingar Känna till bygghandlingars olika status, byggbranschens standardavtal, AMA, myndigheters regelverk, kontrakt och byggbeskrivningar.
Bygghandlingar Ritningsläsning grund Kunna; skalor, olika vyer, olika typer av ritningar, vanliga symboler, måttsättningsprinciper, ritningshuvudet och revideringar.
Byggmaskiner och verktyg Maskiner och verktyg Känna till hur man använder och vårdar de vanligaste handhållna verktygen och maskinerna.
Byggmaterial och yttre miljö Byggmaterial grund Känna till vanliga byggmaterial avseende; användningsområde, kvalitet, egenskaper, kostnader, hälso-och miljöaspekter.
Byggmaterial och yttre miljö Miljöhänsyn Känna till miljöledningssystem och principer för kretslopp och återvinning
Byggmaterial och yttre miljö Miljöhänsyn Kunna källsortera byggmaterial
Byggprocessen Arbetsplatsen Känna till: Parternas roll på arbetsmarknaden. Avtal och lagar som reglerar anställningen. Yrkesutbildningsavtalet. Arbetsplatsens försäkringar.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till byggarbetsplatsens olika yrken och roller, grunderna för samverkan i arbetslag och med olika yrkesgrupper.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till regler och myndighetsbeslut som styr byggandet, kontroller, kvalitetskrav och besiktningar.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till: Helheten och sambandet i byggprocessen. Byggprocessens olika skeden, aktörer och entreprenadformer.
Byggteknik och beräkningar Byggkonstruktioner Känna till vanliga anläggning- och byggkonstruktioner och deras egenskaper/verkningssätt.
Byggteknik och beräkningar Byggnadsfysiska egenskapskrav och lösningar Känna till de vanligaste byggmaterialens egenskaper och användningsområden avseende värme, fukt, ljud och brand.
Byggteknik och beräkningar Byggteknik Känna till var man finner information om utförande av vanliga byggtekniska lösningar såsom AMA-systemet, materialinstruktioner och myndighetskrav.
Byggteknik och beräkningar Mätningsteknik grund Känna till de på arbetsplatsen vanligaste förekommande utsättningsmetoderna.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna utföra enklare produktionsekonomiska beräkningar såsom materialåtgång mm.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Känna till samspel mellan produktionsteknik och ekonomi.
Hälsa och säkerhet Arbetsmiljö grund Känna till: Arbetsmiljölagens grund och syfte. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS).
Hälsa och säkerhet Arbetsmiljö grund Känna till: Byggbranschens arbetsmiljöavtal. Arbetsmiljöregler för yngre i yrkeslivet. Människans förutsättningar och begränsningar. Arbetsmiljöorganisation. Syftet med arbetsmiljöplan.
Hälsa och säkerhet Bära och lyfta Kunna olika former av materialhantering; manuell och med hjälp av maskiner samt olika arbetsmetoder för att lyfta och bära rätt.
Hälsa och säkerhet Bära och lyfta Kunna de förekommande kranar och lyftredskaps användningsområde. Signal- och teckengivning. Lyft- och kopplingsteknik.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Känna till ergonomiska hjälpmedels funktion.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Känna till de vanligaste förekommande riskerna på byggarbetsplatsen och hur man förebygger dessa.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Kunna tillämpa Arbetsmiljöverkets regler för skydds- och hjälpanordningar; stegar, bockar, bockställningar, tillträdes- och transportleder, skyddsräcken, skyddstak, intäckningar och arbetsställningar.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Kunna: Första hjälpen vid olycksfall. Förebyggande brandskydd, elsäkerhet och användning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete på arbetsplatsen.
Gemensamma grunder hus
Område Moment Beskrivning
Armering Armering Känna till armeringens funktion i betongkonstruktioner.
Bygghandlingar Ritningsläsning husbyggnad Kunna tolka och tyda ritningar.
Bygghandlingar Ritningsläsning husbyggnad Känna till olika ritningar för husbyggnad med vanligen förekommande symboler och principer för måttsättning.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna volym och viktberäkna byggnadsdelar för säkra lyft.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna tillämpa transportmetoder för vanligt förekommande byggmaterial.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna tillämpa lämplig lyftteknik för säkra lyft i samband med uttransport av byggnadsdelar.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna utföra säker infästning i olika byggnadsdelar/-material.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna tillämpa för yrket speciella föreskrifter och bestämmelser i samband med material och transportteknik med hänsyn till klimat och risk.
Byggprocessen Arkitektur Känna till: Arkitektens arbete och arkitekturens påverkan genom tiderna. Vanliga arkitekturtermer. Form och funktion.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna tillämpa och förstå den matematik som används i yrkesutövningen på arbetsplatsen
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Känna till värmeavgivning i samband med olika produktionsmetoder.
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Kunna utföra förebyggande arbete och brandsläckning.
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Pröva på släckmedel och släckningsutrustning.
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Känna till lagar, föreskrifter och anvisningar, försäkringsvillkor, brandrisker och säkerhetsregler.
Hälsa och säkerhet Maskiner och verktyg Kunna använda ergonomiska hjälpmedel
Hälsa och säkerhet Ställningsbyggnad Kunna montera systemställningar av stål/metall upp till 9 meters höjd, enligt AFS allmän utbildning
Isoleringsarbete Isolering Kunna de teoretiska sambanden gällande värme, fukt, ljud och brand.
Kunskapsområde trä
Område Moment Beskrivning
Byggteknik och beräkningar Mätningsteknik Kunna sätta profiler för utsättning av grundläggning
Fasader Väggbeklädnad Kunna utföra utvändiga beklädnader med förekommande material; skivor av trä, gips och fibercement, stående och liggande panel av trä, montage av profilerad plåt.
Inredning Snickerier och inredning Pröva på: Montage av fönster, dörrar och inredning. Tillpassning och montering av lister, foder, sockel, taklister och paneler. Montage av beslag och annan utrustning.
Invändigt ytskikt Montage Kunna utföra montage av invändig träpanel.
Invändigt ytskikt Snickerier Kunna utföra: Montage av skåpinredningar. Uppsättning av taklist, sockel, foder, smygar och paneler. Montage av beslag.
Invändigt ytskikt Ytskikt på golv Kunna utföra läggning av massiva trägolv och laminatgolv
Isoleringsarbete Isolering Kunna utföra isoleringsarbete med hänsyn till värme, fukt, ljud och brand.
Stomkomplettering Montage Kunna utföra montage av icke bärande innervägg med stomme av trä- respektive plåtreglar och beklädnad med skivmaterial av gips, trä eller fibercement.
Stomkomplettering Montage Kunna utföra montage av skivor i tak.
Stomkomplettering Montage Kunna utföra montage av fönster och dörrar.
Stomkomplettering Undergolv Kunna utföra läggning av undergolv av trä och träbaserade skivor
Stomkomplettering Väggbeklädnad Kunna utföra invändiga beklädnader med förekommande material; skivor av trä, gips och fibercement, stående och liggande panel av trä.
Stomme Bjälklag Kunna utföra lastspridande åtgärder i bjälklag såsom krysskolvning och skruvlimning mfl.
Stomme Formbyggnad Kunna utföra formsättning med såväl prefabricerade formar som platsbyggd form för väggar, pelare, balkar, lågform och raka trappor samt kunna sätta profiler för utsättning av grundläggning.
Stomme Formbyggnad Känna till formtryck i betongformar och påfrestningar i samband med gjutning och vibrering av betong.
Stomme Prefab Kunna utföra platsbyggda elementkonstruktioner.
Stomme Prefab Kunna utföra montage av element såsom väggar, bjälklag och takstolar.
Stomme Stombyggnad trä Kunna utföra infästningar, förankringar och skarvförband.
Stomme Stombyggnad trä Kunna utföra stombyggnad av träreglar såsom ytterväggar, bjälklag och tak, avväxlingar och andra förstärkningar.
Stomme Stomstabilisering Kunna utföra stomstabilisering under montage samt permanent.
Yttertak Montage Kunna utföra: Montage av yttertak med råspont, skivmaterial och folie. Läggning av underlagspapp.
Yttertak Säkerhetsarbete Kunna utföra säkerhetsarbete på tak såsom skyddsräcken, tillträdesleder, övertäckningar mm.
Yttertak Taktäckning Kunna utföra montage ab bärande underlag för ytskikt av tegel, plåt och andra förekommande tätskikt.
Kunskapsområde betong
Område Moment Beskrivning
Armering Armering Kunna utföra enklare armering för betongkonstruktioner.
Betonggjutning Betonggjutning Känna till olika betongkvaliteters egenskaper vid gjutning och hårdnande.
Stomme Lågform Pröva på: Ritningsläsning, utsättning av mått, tillverka form av lösvirke samt enklare armering.
Stomme Lågform Känna till formtryck.

Undertaksmontör

Gemensamma grunder alla
Område Moment Beskrivning
Bygghandlingar Olika typer av bygghandlingar Känna till bygghandlingars olika status, byggbranschens standardavtal, AMA, myndigheters regelverk, kontrakt och byggbeskrivningar.
Bygghandlingar Ritningsläsning grund Kunna; skalor, olika vyer, olika typer av ritningar, vanliga symboler, måttsättningsprinciper, ritningshuvudet och revideringar.
Byggmaskiner och verktyg Maskiner och verktyg Känna till hur man använder och vårdar de vanligaste handhållna verktygen och maskinerna.
Byggmaterial och yttre miljö Byggmaterial grund Känna till vanliga byggmaterial avseende; användningsområde, kvalitet, egenskaper, kostnader, hälso-och miljöaspekter.
Byggmaterial och yttre miljö Miljöhänsyn Känna till miljöledningssystem och principer för kretslopp och återvinning
Byggmaterial och yttre miljö Miljöhänsyn Kunna källsortera byggmaterial
Byggprocessen Arbetsplatsen Känna till: Parternas roll på arbetsmarknaden. Avtal och lagar som reglerar anställningen. Yrkesutbildningsavtalet. Arbetsplatsens försäkringar.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till byggarbetsplatsens olika yrken och roller, grunderna för samverkan i arbetslag och med olika yrkesgrupper.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till regler och myndighetsbeslut som styr byggandet, kontroller, kvalitetskrav och besiktningar.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till: Helheten och sambandet i byggprocessen. Byggprocessens olika skeden, aktörer och entreprenadformer.
Byggteknik och beräkningar Byggkonstruktioner Känna till vanliga anläggning- och byggkonstruktioner och deras egenskaper/verkningssätt.
Byggteknik och beräkningar Byggnadsfysiska egenskapskrav och lösningar Känna till de vanligaste byggmaterialens egenskaper och användningsområden avseende värme, fukt, ljud och brand.
Byggteknik och beräkningar Byggteknik Känna till var man finner information om utförande av vanliga byggtekniska lösningar såsom AMA-systemet, materialinstruktioner och myndighetskrav.
Byggteknik och beräkningar Mätningsteknik grund Känna till de på arbetsplatsen vanligaste förekommande utsättningsmetoderna.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna utföra enklare produktionsekonomiska beräkningar såsom materialåtgång mm.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Känna till samspel mellan produktionsteknik och ekonomi.
Hälsa och säkerhet Arbetsmiljö grund Känna till: Arbetsmiljölagens grund och syfte. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS).
Hälsa och säkerhet Arbetsmiljö grund Känna till: Byggbranschens arbetsmiljöavtal. Arbetsmiljöregler för yngre i yrkeslivet. Människans förutsättningar och begränsningar. Arbetsmiljöorganisation. Syftet med arbetsmiljöplan.
Hälsa och säkerhet Bära och lyfta Kunna olika former av materialhantering; manuell och med hjälp av maskiner samt olika arbetsmetoder för att lyfta och bära rätt.
Hälsa och säkerhet Bära och lyfta Kunna de förekommande kranar och lyftredskaps användningsområde. Signal- och teckengivning. Lyft- och kopplingsteknik.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Känna till ergonomiska hjälpmedels funktion.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Kunna tillämpa Arbetsmiljöverkets regler för skydds- och hjälpanordningar; stegar, bockar, bockställningar, tillträdes- och transportleder, skyddsräcken, skyddstak, intäckningar och arbetsställningar.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Känna till de vanligaste förekommande riskerna på byggarbetsplatsen och hur man förebygger dessa.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Kunna: Första hjälpen vid olycksfall. Förebyggande brandskydd, elsäkerhet och användning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete på arbetsplatsen.
Gemensamma grunder hus
Område Moment Beskrivning
Armering Armering Känna till armeringens funktion i betongkonstruktioner.
Bygghandlingar Ritningsläsning husbyggnad Kunna tolka och tyda ritningar.
Bygghandlingar Ritningsläsning husbyggnad Känna till olika ritningar för husbyggnad med vanligen förekommande symboler och principer för måttsättning.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna volym och viktberäkna byggnadsdelar för säkra lyft.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna tillämpa lämplig lyftteknik för säkra lyft i samband med uttransport av byggnadsdelar.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna tillämpa transportmetoder för vanligt förekommande byggmaterial.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna utföra säker infästning i olika byggnadsdelar/-material.
Byggmaterial och yttre miljö Material och transportteknik Kunna tillämpa för yrket speciella föreskrifter och bestämmelser i samband med material och transportteknik med hänsyn till klimat och risk.
Byggprocessen Arkitektur Känna till: Arkitektens arbete och arkitekturens påverkan genom tiderna. Vanliga arkitekturtermer. Form och funktion.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna tillämpa och förstå den matematik som används i yrkesutövningen på arbetsplatsen
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Känna till värmeavgivning i samband med olika produktionsmetoder.
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Pröva på släckmedel och släckningsutrustning.
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Kunna utföra förebyggande arbete och brandsläckning.
Hälsa och säkerhet Heta arbeten Känna till lagar, föreskrifter och anvisningar, försäkringsvillkor, brandrisker och säkerhetsregler.
Hälsa och säkerhet Maskiner och verktyg Kunna använda ergonomiska hjälpmedel
Hälsa och säkerhet Ställningsbyggnad Kunna montera systemställningar av stål/metall upp till 9 meters höjd, enligt AFS allmän utbildning
Isoleringsarbete Isolering Kunna de teoretiska sambanden gällande värme, fukt, ljud och brand.
Kunskapsområde Undertak
Område Moment Beskrivning
Byggmaskiner och verktyg Maskiner och verktyg Känna till krav som ställs för att få använda olika typer av personlift som ex.vis bomlift och saxlift.
Byggprocessen Planering Kunna efter givna förutsättning planera för ett arbete.
Byggprocessen Planering Kunna montera ett i branschen vanligt förekommande undertakssystem efter upprättad planering.
Byggteknik och beräkningar Kanttyper Kunna skilja på de i branschen vanligast förekommande kanttyperna.
Byggteknik och beräkningar Montage Känna till kraven som ställs på de vanligast förekommande typerna av montage.
Byggteknik och beräkningar Undertak Kunna de i branschen vanligast förekommande materialen av vilka man bygger undertak.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna utföra enklare belastningsberäkningar för de givna kanttyperna.
Hälsa och säkerhet Särskilda arbetsmiljörisker Känna till risker som kan förknippas med yrket. Som ex.vis förekomsten av asbest i vissa äldre typer av laminatskivor.
Hälsa och säkerhet Särskilda arbetsmiljörisker Kunna hantera de risker som särskilt förknippas med yrket gällande ex.vis materialens sammansättning.
Konstruktionsteknik Material Känna till system som plåtkassetter, träfiberskivor o.dyl
Maskiner och utrustning Arbetsplattformar Kunna reglerna för vad som gäller vid montering av arbete på byggställning.
Maskiner och utrustning Arbetsplattformar Kunna regler för vad som gäller vid handhavande av mobila arbetsplattformar, skylift (bomlift) och saxlift.
Materialhantering Material Känna till system som plåtkassetter, träfiberskivor o.dyl
Montage Brandklass Kunna montera ett undertak efter förutsättningarna som gäller för brandklass "ytskikt klass 1"
Montage Fältmontage Kunna göra ett så kallat "fältmontage"
Montage Kanttyper Kunna montera de i branschen vanligast förekommande kanttyperna
Montage Kylbafflar Kunna montera kylbafflar
Montage Systemtak Känna till begreppet "systemtak".
Montage Täta rum Kunna montera med hänsyn tagen till principen "täta rum"
Montage Undertak Känna till de i branschen vanligast förekommande användningsområdena för undertak, ex.vis ljud ,värme,kyla, dekoration m.fl
Montage Undertak Kunna bygga vertikaler, montera undertakssystem med höjdskillnader.

Väg- och anläggningsarbetare

Gemensamma grunder alla
Område Moment Beskrivning
Bygghandlingar Olika typer av bygghandlingar Känna till bygghandlingars olika status, byggbranschens standardavtal, AMA, myndigheters regelverk, kontrakt och byggbeskrivningar.
Bygghandlingar Ritningsläsning grund Kunna; skalor, olika vyer, olika typer av ritningar, vanliga symboler, måttsättningsprinciper, ritningshuvudet och revideringar.
Byggmaskiner och verktyg Maskiner och verktyg Känna till hur man använder och vårdar de vanligaste handhållna verktygen och maskinerna.
Byggmaterial och yttre miljö Byggmaterial grund Känna till vanliga byggmaterial avseende; användningsområde, kvalitet, egenskaper, kostnader, hälso-och miljöaspekter.
Byggmaterial och yttre miljö Miljöhänsyn Känna till miljöledningssystem och principer för kretslopp och återvinning
Byggmaterial och yttre miljö Miljöhänsyn Kunna källsortera byggmaterial
Byggprocessen Arbetsplatsen Känna till: Parternas roll på arbetsmarknaden. Avtal och lagar som reglerar anställningen. Yrkesutbildningsavtalet. Arbetsplatsens försäkringar.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till byggarbetsplatsens olika yrken och roller, grunderna för samverkan i arbetslag och med olika yrkesgrupper.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till regler och myndighetsbeslut som styr byggandet, kontroller, kvalitetskrav och besiktningar.
Byggprocessen Byggprocessen Känna till: Helheten och sambandet i byggprocessen. Byggprocessens olika skeden, aktörer och entreprenadformer.
Byggteknik och beräkningar Byggkonstruktioner Känna till vanliga anläggning- och byggkonstruktioner och deras egenskaper/verkningssätt.
Byggteknik och beräkningar Byggnadsfysiska egenskapskrav och lösningar Känna till de vanligaste byggmaterialens egenskaper och användningsområden avseende värme, fukt, ljud och brand.
Byggteknik och beräkningar Byggteknik Känna till var man finner information om utförande av vanliga byggtekniska lösningar såsom AMA-systemet, materialinstruktioner och myndighetskrav.
Byggteknik och beräkningar Mätningsteknik grund Känna till de på arbetsplatsen vanligaste förekommande utsättningsmetoderna.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Känna till samspel mellan produktionsteknik och ekonomi.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna utföra enklare produktionsekonomiska beräkningar såsom materialåtgång mm.
Hälsa och säkerhet Arbetsmiljö grund Känna till: Arbetsmiljölagens grund och syfte. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS).
Hälsa och säkerhet Arbetsmiljö grund Känna till: Byggbranschens arbetsmiljöavtal. Arbetsmiljöregler för yngre i yrkeslivet. Människans förutsättningar och begränsningar. Arbetsmiljöorganisation. Syftet med arbetsmiljöplan.
Hälsa och säkerhet Bära och lyfta Kunna olika former av materialhantering; manuell och med hjälp av maskiner samt olika arbetsmetoder för att lyfta och bära rätt.
Hälsa och säkerhet Bära och lyfta Kunna de förekommande kranar och lyftredskaps användningsområde. Signal- och teckengivning. Lyft- och kopplingsteknik.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Känna till ergonomiska hjälpmedels funktion.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Känna till de vanligaste förekommande riskerna på byggarbetsplatsen och hur man förebygger dessa.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Kunna tillämpa Arbetsmiljöverkets regler för skydds- och hjälpanordningar; stegar, bockar, bockställningar, tillträdes- och transportleder, skyddsräcken, skyddstak, intäckningar och arbetsställningar.
Hälsa och säkerhet Praktiskt förebyggande arbetsmiljöarbete Kunna: Första hjälpen vid olycksfall. Förebyggande brandskydd, elsäkerhet och användning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete på arbetsplatsen.
Gemensamma grunder anläggn
Område Moment Beskrivning
Armering Armering Kunna utföra enklare armering för betongkonstruktioner
Behörigheter och myndighetskrav Arbete på väg Kunna motsvarande Vägverkets kravkurser Säkerhet på väg, Hjälp på väg samt Miljö.
Behörigheter och myndighetskrav Särskilda myndighetskrav Känna till kraven för framförande av mobila arbetsmaskiner.
Betonggjutning Betonggjutning Känna till betongens olika egenskaper såsom.....
Betonggjutning Betonggjutning Kunna utföra enklare betonggjutningar.
Bygghandlingar Ritningsteknik anläggning Kunna tolka markritningar med vanliga symboler
Byggmaterial och yttre miljö Jord- och bergmaterial Kunna hantera och lagra jord- och bergmaterial.
Byggmaterial och yttre miljö Jord- och bergmaterial Kunna: Särskilja och känna igen vanligt förekommande berg- och jordarter. Ballastmaterial. Jordarternas bärighet, klimatisk påverkan och rasrisk.
Byggmaterial och yttre miljö Miljöpåverkan vid anläggningsverksamhet Känna till miljölagstiftningens bestämmelser beträffande landskapsvård och marktäkt.
Byggprocessen Anläggnings- och vägbyggnadsteknik Känna till grundprinciperna för anläggnings- och vägbyggnadsprocessen.
Byggprocessen Arkitektur Känna till: Arkitektens arbete och arkitekturens påverkan genom tiderna. Vanliga arkitekturtermer. Form och funktion.
Byggteknik och beräkningar Mätningsteknik anläggning Kunna använda instrument för avvägning och utsättning i samband med markarbete med hjälp av vanligt förekommande utrustning.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna beräkna volymvikter, maxlaster, densitet och volymförändringar för jord- och bergmaterial.
Byggteknik och beräkningar Yrkesmatematik Kunna utföra mängdberäkningar på basis av ritningsunderlag
Stomme Formbyggnad Känna till enklare formsättning för betongkonstruktioner, rivning av form och tillverkning av enklare profiler.
Kunskapsområde väg/anläggning
Område Moment Beskrivning
Anläggning Beläggning Prövat på att lägga mindre ytor med bundet bärlager
Anläggning Beläggning Känna till processen för asfaltläggning
Anläggning Diken Kunna anlägga ett dike efter givna profiler
Anläggning Grundläggning för betongkonstruktion Känna till de i branschen vanligast förekommande typerna av grundläggning; ex.vis plintar, platta på mark, pålad platta, källare mm
Anläggning Grundläggning för betongkonstruktion Prövat på att utföra mark och grundisolering
Anläggning Grundläggningför betongkonstruktion Kunna efter givna förutsättningar lägga upp singelbädd inför grundläggning
Anläggning Gröna ytor Kunna utifrån en skötselanvisning utföra skötsel och underhåll av gröna ytor och planteringar.
Anläggning Gröna ytor Kunna anlägga gröna ytor efter givna bygghandlingar; ex.vis gräs-, planteringsytor, träd mm
Anläggning Jord och bergarter Känna till jord- bergarters egenskaper, funktion och hantering
Anläggning Markbyggnad Kunna utföra en markschakt med stöd av en maskin.
Anläggning Markbyggnad Känna till gällande regler kring säker schakt
Anläggning Rörläggning Känna till olika typer av rör och deras varierande användningsområden; ex.vis betong-, PVC- och PE-rör.
Anläggning Rörläggning Kunna efter givna förutsättningar anlägga en dräneringsledning, självfallsledning och skyddsledning.
Anläggning Rörläggning Känna till schaktfria metoder som ex rörtryckning, styrd borrning mm.
Anläggning Rörläggning Kunna, teoretiskt, de vanligast förekommande ledningsmarkeringarna
Anläggning Rörläggning Kunna montera, ansluta de i branschen vanligast förekommande typerna av brunnar; som ex.vis dagvattenbrunn, spolbrunn och nedstigningsbrunn
Anläggning Rörläggning Prövat på att anlägga en tryckledning
Anläggning Rörläggning Känna till alla förekommande typer av ledningsmarkeringar såväl äldre som gällande.
Anläggning Rörläggning Känna till olika metoder för kontroll av ledningsnät; ex.vis provtryckning, filmning m.fl.
Anläggning Stensättning Känna till skillnader mellan olika material för markbeläggning och dess användningsområden, som ex.vis betongsten, natursten, marktegel mm
Anläggning Stensättning Kunna anlägga mindre sten, plattbeälggningar, trappor och murar
Anläggning Stensättning Känna till olika system för kantstöd och dess funktion
Anläggning Stensättning Kunna efter givna förutsättningar anlägga kantstöd med såväl natursten som betongsten
Anläggning Stensättning Kunna hugga och bearbeta stenmaterial med hjälp av handverktyg och maskinella hjälpmedel
Anläggning Trä och betong Kunna efter givna förutsättningar forma, armera och gjuta en enklare konstruktion; ex.vis lågform, markplatta e.dyl.
Anläggning Trä och betong Prövat på tyngre industriellaanläggning och klass-1 gjutningar; ex.vis stödmurar, bro kulvertar, fundament mm
Anläggning Väg-/banbyggnad Kunna återge de delar som ingår i en väg/banbyggnad
Anläggning Väg-/banbyggnad Kunna efter givna förhållande rätt anlägga ett obundet bärlager
Anläggning Väg-/banbyggnad Känna till behovet av att vattna justeringslagret till rätt nivå
Anläggning Väg-/banbyggnad Kunna efter givna förhållande rätt anlägga ett förstärkningslager
Bygghandlingar Ritningsläsning påbyggnad Kunna tolka informationen från bygghandlingarna gällande markarbeten och kunna överföra detta till ett verkligt förhållande.
Hälsa och säkerhet Särskilda risker Känna till de särskilda risker som kan förknippas med arbete invid en bergschakt och som kan förknippas med kvarvarande sprängmedel
Hälsa och säkerhet Särskilda risker Kunna hantera de särskilda krav som måste beaktas i samband med djupa schakter
Hälsa och säkerhet Särskilda risker Känna till de särskilda risker som kan förekomma i samband med ledningsarbeten; ex.vis metangas, naturgas och hygien (smittorisker).
Hälsa och säkerhet Särskilda risker Kännedom om de särskilda risker som förekommer med att arbeta nära spårbunden trafik och/eller i spårområden.
Hälsa och säkerhet Särskilda risker Prövat på att stänga av/skydda ett vägarbetsområde med stöd i en trafikplan.
Maskinkunskap Hjälpmedel Kunna hantera de vanligast förekommande hjälpmedlen som ex.vis plattlyft, rörsaxar, lyftok m.fl.
Maskinkunskap Hjälpmedel Känna till grundläggande funktioner kring maskinstyrning med hjälp av GPS.
Maskinkunskap Hjälpmedel Känna till de grundläggande hjälpmedel som kan användas i det dagliga arbetet
Maskinkunskap Maskinkännedom Kunna hantera de vanligast förekommande handhållna maskinerna som ex.vis vibratorer, kapar, sågar m.fl.
Maskinkunskap Skötsel och underhåll Känna till behovet av att genomföra skötsel och underhåll i förhållande till en maskinmanual
Maskinkunskap Vältar Prövat på att genomföra ett arbete efter ett givet vältschema
Maskinkunskap Vältar Känna till skillnader i funktion på välten beroende på underlagets beskaffenhet